Pame­tno. Hitro. Zane­slji­vo. BU Power Express*

Čas je pomem­ben dejav­nik pri našem vsak­da­njem delu. Hitra in kom­pe­ten­tna pomoč zane­slji­ve­ga par­tner­ja ter doba­va rezerv­nih delov v krat­kem času sta bistve­ne­ga pome­na. Zato pod­je­tje BU Power Systems zdaj ponu­ja novo možnost hitre dosta­ve BU Power Express. Vsa naro­či­la, pre­je­ta do 14 ure bodo zago­to­vo dosta­vlje­na nasle­dnji delov­ni dan. Zahva­lju­joč našim opti­mi­zi­ra­nim logi­stič­nim pro­ce­som vam lah­ko iz naše­ga osre­dnje­ga skla­di­šča v Ibben­bür­nu v Nem­či­ji v zelo krat­kem času dosta­vi­mo več kot 20.000 raz­lič­nih ori­gi­nal­nih rezerv­nih delov Perkins.

Izko­ri­sti­te šte­vil­ne prednosti:

  • Za naro­či­la, odda­na pred 14 uro, je zago­to­vlje­na dosta­va nasle­dnji dan
  • Ožnost sle­de­nja pošiljke
  • Dosta­va k vam ali vaši stran­ki je mogo­ča po vsej Sloveniji
  • Več kot 20.000 rezerv­nih delov, ki so stal­no na voljo v cen­tral­nem skla­di­šču BU

Če ima­te kakr­šna koli vpra­ša­nja o Per­kin­so­vih ori­gi­nal­nih delih in naro­ča­nju, pokli­či­te +386 (0) 590 76 50 0 ali pošlji­te e‑pošto na [email protected].

*BU Power Express velja v Slo­ve­ni­ji, ter za vse izdel­ke, ki so na zalo­gi v našem osre­dnjem skla­di­šču v Ibben­bür­nu, in ob delov­nih dneh. Cene so brez DDV. Cene za pake­te do 30 kg.