Szyb­ka. Sku­tecz­na. Nie­za­wod­na. BU Power Express* – Nowa Opcja Szyb­kiej Dosta­wy Części

Czas jest waż­nym czyn­ni­kiem w naszej codzien­nej pra­cy. Dla­te­go BU Power Sys­tems ofe­ru­je teraz BU Power Express jako nową opcję szyb­kiej dosta­wy. Wszyst­kie zamó­wie­nia otrzy­ma­ne do godzi­ny 15:00 są dostar­cza­ne następ­ne­go dnia robo­cze­go. Stan­dar­do­wo zamó­wie­nia moż­na skła­dać do 16:00. Dzię­ki naszym zop­ty­ma­li­zo­wa­nym pro­ce­som logi­stycz­nym może­my w bar­dzo krót­kim cza­sie dostar­czyć ponad 20 000 róż­nych ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins z nasze­go cen­tral­ne­go maga­zy­nu w Ibben­büren w Niemczech.

Korzy­staj z wie­lu zalet:

  • W przy­pad­ku zamó­wień zło­żo­nych przed godzi­ną 15:00 gwa­ran­to­wa­na jest dosta­wa następ­ne­go dnia
  • Moż­li­wość śle­dze­nia przesyłki
  • Dosta­wa do Cie­bie lub Two­je­go klien­ta moż­li­wa na tere­nie całej Polski
  • Ponad 20 000 czę­ści zamien­nych sta­le dostęp­nych w cen­tral­nym maga­zy­nie BU

Jeśli masz jakie­kol­wiek pyta­nia doty­czą­ce ory­gi­nal­nych czę­ści Per­kins spca­re i ich zama­wia­nia, zadzwoń pod numer +48 (22) 57704–30 lub wyślij wia­do­mość e‑mail na adres [email protected].

*Do poda­nych cen nale­ży doli­czyć poda­tek VAT. Ceny dla paczek do 30 kg.