Smart. Hur­tig. Påli­de­lig. BU Power Express*

Tid er en vig­tig fak­tor i vores dag­li­ge arbej­de. Hur­tig og kom­pe­tent hjælp fra en påli­de­lig part­ner samt leve­ring af reser­ve­de­le med kort var­sel er afgø­ren­de. Der­for til­by­der BU Power Systems nu BU Powe­rE­xpress som en ny mulig­hed for hur­tig leve­ring. Alle ordrer, der mod­ta­ges inden kl. 14:30 på man­da­ge til tors­da­ge og inden kl. 13:30 på fre­da­ge, bli­ver garan­te­ret leve­ret den næste arbejdsdag.
I prin­cip­pet kan ordrer afgi­ves ind­til kl. 16, om fre­da­gen ind­til kl. 15. Tak­ket være vores opti­me­re­de logi­stik­pro­ces­ser kan vi leve­re over 20.000 for­skel­li­ge ori­gi­na­le Per­kins-reser­ve­de­le fra vores cen­tral­la­ger i Ibben­büren, Tys­kland, til dig inden for meget kort tid.

Udnyt de man­ge fordele:

  • For ordrer afgi­vet før 14.30 (fre­dag 13:30) garan­te­rer vi leve­ring næste dag, dog und­ta­get ikke bro­fa­ste øer
  • Mulig­hed for spor­ing af forsendelser
  • Leve­ring til dig eller din kun­de er muligt i hele Danmark
  • Over 20.000 reser­ve­de­le er per­ma­nent til­gæn­ge­li­ge på BU‘s centrallager

Hvis du har spørgs­mål om Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le og bestil­ling, bedes du rin­ge til +45 65 560 560 eller sen­de en e‑mail til [email protected].

*Power Express gæl­der i Dan­mark og for alle gængse varer, der er på lager på vores cen­tral­la­ger i Ibben­büren, Tys­kland og på hver­da­ge. Pri­ser for pak­ker op til 30 kg.