BU Ser­vi­ce Motor­kom­pe­ten­ce — når som helst

BU Power Systems til­by­der skræd­der­sy­e­de eks­per­ty­del­ser til indu­stri- og land­brugs­mo­to­rer samt kraft­ge­ne­ra­to­rer. Med kor­te svar­ti­der, pro­fes­sio­nel behand­ling og høj til­gæn­ge­lig­hed opfyl­der BU ser­vi­ce den høje­ste Per­kins ser­vi­ce­stan­dard. Som en niveau 3‑certificeret Per­kins ser­vi­ce­part­ner sik­rer BU Power Systems kon­se­kvent høj ser­vi­ce­kva­li­tet i hele Dan­mark. Vores fuldt udsty­re­de ser­vi­ce­kø­re­tø­jer sik­rer hur­tig on-site assi­stan­ce. Vores ser­vi­ce­team hjæl­per dig med alle dine motor­o­p­ga­ver. Star­ten­de med pro­ble­m­a­na­ly­sen direk­te på din adres­se eller ved hjælp af den nye­ste tek­no­lo­gi via fjern­di­ag­nostik. Afhæn­gigt af dine behov til­by­der vi dig hjælp med vores omfat­ten­de serviceportefølje.

Ich bin ein Textblo­ck. Kli­ck­en Sie auf den Bear­bei­ten But­ton um die­sen Text zu ändern. Lorem ipsum dol­or sit amet, con­secte­tur adi­pi­scing elit. Ut elit tel­lus, luctus nec ullamcor­per mat­tis, pul­vi­nar dapi­bus leo.

Ved­li­ge­hol­del­se

For at sik­re, at din motor fun­ge­rer opti­malt og for at hol­de dine for­ret­nings­pro­ces­ser i gang, til­by­der BU Ser­vi­ce pro­fes­sio­nel­le ved­li­ge­hol­del­ses­løs­nin­ger. Brug BU ved­li­ge­hol­del­se for at hol­de omkost­nin­ger­ne så lave som muligt på lang sigt, for­hin­dre mask­in­fejl og und­gå stør­re reparationer.

Repa­ra­tion

BU ser­vi­ce hjæl­per dig hur­tigt og kom­pe­tent til enhver tid. Som spe­ci­a­list på Per­kins moto­rer har vi alle de nød­ven­di­ge reser­ve­de­le, doku­men­ta­tion, værk­tø­jer og teststande.

Lav ser­vi­ce­an­mod­ning

Motor­ser­vi­ce

Nog­le gan­ge er det bed­re og bil­li­ge­re at repa­re­re en gam­mel motor eller dele af moto­ren end at købe en ny motor. Der­for hjæl­per dit BU ser­vi­ce team dig også med at renove­re din motor. Vores ser­vi­cepor­te­føl­je omfat­ter alle ved­li­ge­hol­del­ses­fa­ser, fra repa­ra­tion af indi­vi­du­el­le kom­po­nen­ter til gene­rel renove­ring af din motor. Vi for­sik­rer dig om den ful­de BU ser­vi­ce kvalitet.

Udskift­nings­mo­to­rer

For at sik­re din maski­ners omkost­nings­ef­fek­ti­vi­tet kan vi give dig den rig­ti­ge udskift­nings­mo­tor. Vi garan­te­rer en kon­stant til­gæn­ge­lig­hed på over 500 Perkins-udskiftningsmotorer.

Lær mere …

Garan­ti og garanti

Hvis din motor er defekt i garan­ti­pe­ri­o­den, støt­ter vi dig straks og straks i garantibearbejdning.

Til ska­des­rap­por­ten

Udvi­det garanti

Vi vil ger­ne til­by­de dig en skrift­lig udvi­det garan­ti for din Per­kins-motor inden for garan­ti­pe­ri­o­den. Her til­by­der vi for­skel­li­ge mulig­he­der for garan­ti­pe­ri­o­den med hen­syn til tids­pe­ri­o­de eller driftstid.

Lær mere …

BU træ­ning
Motor­kom­pe­ten­ce på høje­ste niveau

I vores inter­na­tio­na­le træ­nings­cen­ter til­by­der vi unik­ke tek­ni­ske fær­dig­he­der. Vi er over­be­vi­ste om, at kom­bi­na­tio­nen af kva­li­fi­ce­re­de med­ar­bej­de­re og tek­nisk højt kva­li­tets­pro­duk­ter dan­ner grund­la­get for til­fred­se kun­der. Vi udfø­rer regel­mæs­si­ge kur­ser for med­ar­bej­de­re hos OEM ser­vi­ce­or­ga­ni­sa­tio­ner såvel som for vores egne medarbejdere.