Per­kins Plat­i­num Pro­tection Udvi­det garanti

Hvor­for inve­ste­re i en Per­kins garantiudvidelse?

Per­kins Plat­i­num Pro­tection (udvi­det garan­ti) er den mest effek­ti­ve beskyt­tel­se af Per­kins moto­rer. Til­gæn­ge­lig i flek­sib­le pak­ker, beskyt­ter Per­kins Plat­i­num Pro­tection mod uven­te­de repa­ra­tions­reg­nin­ger, til den bedst muli­ge og lave­ste pris. Med den omfat­ten­de dæk­ning kan du være sik­ker på, at op til 100% af dine Per­kins motor kom­po­nen­ter vil være dæk­ket ved alle omstæn­dig­he­der, eks­klu­si­ve omkost­nin­ger til ved­li­ge­hol­del­se og ska­der for­år­sa­get af mis­brug. Højt kva­li­fi­ce­re­de ser­vi­ce­tek­ni­ke­re garan­te­rer påli­de­lig service.

Dine for­de­le:

  • Fan­ta­stisk vær­di for pen­ge­ne – uden at beta­le ekstra
  • Flek­sib­le pak­ker på mel­lem to og fem år eller i hen­hold til defi­ne­re­de driftstimer
  • Ingen til­lægs­ge­by­rer for drift i bar­ske omgivelser
  • Alle repa­ra­tio­ner udfø­res af højt kva­li­fi­ce­re­de teknikere
  • Total omkost­nings­sty­ring
  • Eks­klu­siv brug af ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le til lang­va­rig påli­de­lig motoreffekt
  • All­ro­und beskyt­tel­se mod uven­te­de repa­ra­tions omkostninger
  • Over­før­bar – hvis du sæl­ger din maskine

Hvor­dan du bli­ver dækket

Du skal ansø­ge om Per­kins Plat­i­num Pro­tection (udvi­det garan­ti) hos BU Power Systems, din eks­klu­si­ve Per­kins distri­butør, inden din stan­dard fabriks­ga­ran­ti udløber.

Få mere at vide og kon­takt os til enhver tid via vores ser­vi­ce­te­le­fon 65 560 560.