Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on Pro­du­lje­no jamstvo

Zašto inves­ti­ra­ti u dodat­no Per­kins jamstvo?

Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on (pro­du­lje­no jam­s­tvo) je naj­u­čin­ko­vi­ti­ja zašti­ta za Per­kins moto­re. Dos­tup­no u flek­si­bil­nim pake­ti­ma, Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on šti­ti vas od neo­če­ki­va­nih raču­na za popra­vak uz naj­ni­žu mogu­ću cije­nu. Uz cje­lo­kup­nu zašti­tu može­te biti sigur­ni da će do 100% kom­po­nen­ti vašeg Per­kins moto­ra biti pokri­ve­no u svim okol­nos­ti­ma, isklju­ču­ju­ći tro­ško­ve odr­ža­va­nja i šte­te uzro­ko­va­ne zlo­upo­ra­bom. Viso­ko kva­li­fi­ci­ra­ni ser­vi­se­ri jam­če pouz­da­nu uslugu.

Vaše pred­nos­ti:

  • Nevje­ro­jat­na vri­jed­nost za novac – bez dodat­nih plaćanja
  • Flek­si­bil­ni pake­ti izme­đu dvi­je i pet godi­na ili pre­ma defi­ni­ra­nim rad­nim satima
  • Nema dodat­nih tro­ško­va za rad u teškim uvjetima
  • Sve poprav­ke obav­lja­ju viso­ko kva­li­fi­ci­ra­ni serviseri
  • Uprav­lja­nje svim troškovima
  • Eks­klu­ziv­no kori­šte­nje ori­gi­nal­nih Per­kins rezerv­nih dije­lo­va za dugo­traj­nu pouz­da­nost motora
  • Pot­pu­na zašti­ta od tro­ško­va neo­če­ki­va­nih popravaka
  • Pre­no­si­va – u slu­ča­ju da pro­da­te svoj stroj

Kako ostva­ri­ti pro­du­lje­no jamstvo?

Mora­te se pri­ja­vi­ti za Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on (pro­du­lje­no jam­s­tvo) vašem eks­lu­ziv­nom Per­kins dis­tri­bu­te­ru – BU Power Sis­te­mi d.o.o. pri­je nego što istek­ne vaše stan­dard­no tvor­nič­ko jamstvo.

Saz­naj­te više i kon­tak­ti­raj­te nas na +385 (0) 51 545701.