Per­kins Pla­ti­num Pro­tecti­on Pro­dlou­že­ná záruka

Proč inves­to­vat do roz­ší­ře­ní záru­ky Perkins

Ochra­na Per­kins Pla­ti­num Pro­tecti­on (pro­dlou­že­ná záru­ka) je nej­ú­čin­něj­ší ochra­nou moto­rů Per­kins. Per­kins Pla­ti­num Pro­tecti­on je k dis­po­zi­ci v podo­bě růz­ných balíč­ků a chrá­ní vás před neo­če­ká­va­ný­mi účty za opra­vu, avšak za nej­niž­ší mož­nou cenu. S kom­plex­ním kry­tím si může­te být jis­ti, že až 100% vašich kom­po­nen­tů moto­ru Per­kins bude pokry­to pro­ti všem nepří­z­ni­vým okol­nos­tem, s výjim­kou nákla­dů na údrž­bu a poško­ze­ní způ­so­be­né­ho nespráv­ným pou­ži­tím. Vyso­ce kva­li­fi­ko­va­ní ser­vis­ní tech­ni­ci zaru­ču­jí spo­leh­li­vý servis.

Vaše výho­dy:

  • Nepře­ko­na­tel­ná hod­no­ta za pení­ze — bez jakých­ko­li přeplatků
  • Fle­xi­bil­ní balíč­ky od 2 do 5 let nebo pod­le defi­no­va­né­ho počtu pro­voz­ních hodin
  • Žád­né doda­teč­né poplat­ky za pro­voz v nároč­ném prostředí
  • Veš­ke­ré opra­vy pro­vá­dí vyso­ce kva­li­fi­ko­va­ní technici
  • Říze­ní cel­ko­vých nákladů
  • Exklu­ziv­ní pou­ži­tí ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins pro dlou­ho­do­bý spo­leh­li­vý výkon motoru
  • Veš­ke­rá ochra­na pro­ti neo­če­ká­va­ným nákla­dům na opravu
  • Pře­nos­né — v pří­pa­dě, že stroj prodáte

Jak se přikryjete

Před vypr­še­ním stan­dard­ní záru­ky výrob­ce musí­te požá­dat o Per­kins Pla­ti­num Pro­tecti­on (pro­dlou­že­ná záru­ka) u BU Power Sys­tems, vaše­ho výhrad­ní­ho dis­tri­bu­to­ra Per­kins. Zjis­tě­te více a kon­tak­tuj­te nás kdy­ko­li pro­střed­nic­tvím naše­ho bez­plat­né­ho ser­vis­ní­ho tele­fo­nu +420 274 773 493

Kon­tak­tuj­te nás [vlož­te vhod­ný e‑mailový kon­takt, např. [email protected]]

Stáh­ně­te si informace