Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on Podalj­ša­na garancija

Zakaj inve­sti­ra­ti v Per­kins raz­šir­je­no garancijo:

Per­kins pla­ti­na­sta zašči­ta (podalj­ša­na garan­ci­ja) je naj­u­čin­ko­vi­tej­ša zašči­ta Per­kins motor­jev. Ker je na voljo v pri­la­go­dlji­vih pake­tih, vas Per­kins pla­ti­na­sta zašči­ta šči­ti pred nepri­ča­ko­va­ni­mi raču­ni za popra­vi­lo, po naj­bolj­ši možni niz­ki ceni. Zara­di celo­vi­te­ga kri­tja ste lah­ko pre­pri­ča­ni, da bo do 100% vseh vaših kom­po­nent motor­ja Per­kins zašči­te­nih v vseh oko­li­šči­nah, v kar niso všte­ti stro­ški vzdr­že­va­nja in ško­da, ki je pov­zro­če­na zara­di napač­ne upo­ra­be motor­ja. Viso­ko kva­li­fi­ci­ra­ni ser­vi­ser­ji vam zago­ta­vlja­jo zane­slji­vo storitev.

Pred­no­sti:

  • Nepre­ma­glji­va vre­dnost za denar – brez pla­či­la presežka
  • Pri­la­go­dlji­vi pake­ti med dve in pet let ali v skla­du z dolo­če­ni­mi delov­ni­mi urami
  • Brez doda­tnih stro­škov za delo­va­nje v tež­kih razmerah
  • Vsa popra­vi­la izva­ja­jo viso­ko­kva­li­fi­ci­ra­ni serviserji
  • Celo­tno upra­vlja­nje stroškov
  • Izključ­na upo­ra­ba ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Per­kins za dol­go­traj­no in zane­slji­vo delo­va­nje motorja
  • Zašči­ta pred nepri­ča­ko­va­ni­mi stro­ški popravil
  • Je pre­no­slji­va – v pri­me­ru, da pro­da­te vaš motor

Kako do zaščite:

Za Per­kins pla­ti­na­sto zašči­to (podalj­ša­no garan­ci­jo) zapro­si­te pri pod­je­tju BU Power Sis­te­mi, vašem eksklu­ziv­nem Per­kins dis­tri­bu­ter­ju, pre­den vam pote­če stan­dar­dna tovar­ni­ška garan­ci­ja. Za več infor­ma­cij se obr­ni­te na nas kadar­ko­li pre­ko tele­fon­ske šte­vil­ke: +386 (0) 590 76 50 0