BU ser­vis Zna­nje o motor­jih – kadar koli

BU Power Systems ponu­ja pri­la­go­je­ne stro­kov­ne ser­vi­sne sto­ri­tve za motor­je s podro­čja indu­stri­je, kme­tij­stva in goz­dar­stva, grad­be­ni­štva, zago­ta­vlja­nja zasil­ne ele­k­trič­ne ener­gi­je in pro­i­zvo­dnje ele­k­trič­ne ener­gi­je ter za motor­je v kom­bi­ni­ra­nih toplar­nah in elek­trar­nah. S krat­kim odziv­nim časom, pro­fe­si­o­nal­nim delom in naj­viš­jo mogo­čo raz­po­lo­žlji­vo­stjo nado­me­stnih delov BU ser­vis izpol­nju­je naj­viš­je Per­kin­so­ve sto­ri­tve­ne stan­dar­de. Kot Per­kin­sov dis­tri­bu­ter tre­tje sto­pnje vam BU Power Systems stal­no zago­ta­vlja viso­ko­ka­ko­vo­stne ser­vi­sne sto­ri­tve. Pol­no opre­mlje­ni ser­vi­sni kom­bi­ji nudi­jo hitro pomoč. In če se izka­že, da je okva­ra motor­ja izre­dno kom­ple­ksna, vam ponu­di­mo nado­me­stni motor.
Naša sku­pi­na ser­vi­ser­jev vam nudi vse, kar potre­bu­je vaš motor – z ana­li­zo težav na vaši loka­ci­ji ali z naj­so­dob­nej­šo teh­no­lo­gi­jo za odda­lje­no dia­gno­sti­ko. Gle­de na vaše potre­be vas pod­pi­ra­mo z obse­žnim por­t­fe­ljem ser­vi­snih storitev.

Vzdr­že­va­nje

Da bi zago­to­vi­li čim popol­nej­še delo­va­nje vaše­ga motor­ja in da bi vaši posli še naprej glad­ko tekli, vam BU ser­vis nudi stro­kov­ne reši­tve vzdr­že­va­nja. Z upo­ra­bo BU vzdr­že­val­ne­ga ser­vi­sa bodo vaši stro­ški dol­go­roč­no gle­da­no naj­niž­ji, pre­pre­či­li pa boste tudi okva­re naprav in se izo­gni­li večjim popravilom.

Popra­vi­lo

BU ser­vis vam vedno poma­ga hitro in kom­pe­ten­tno. Kot spe­ci­a­li­sti za Per­kin­so­ve motor­je ima­mo vse potreb­ne nado­me­stne dele, doku­men­ta­ci­jo, orod­ja in pre­iz­ku­sne napra­ve. Naši ser­vi­ser­ji in delav­ni­ško ose­bje se neneh­no uspo­sa­blja­jo v našem med­na­ro­dno pri­zna­nem Per­kin­so­vem cen­tru za uspo­sa­blja­nje. To zago­ta­vlja, da sta ana­li­za in popra­vi­lo vaše­ga motor­ja na vaši loka­ci­ji ali v naši ser­vi­sni delav­ni­ci opra­vlje­na hitro in kompetentno.

Zah­te­vek za servisiranje

Izbolj­ša­va

Dono­snost je naša naj­viš­ja pri­o­ri­te­ta. Zato je lah­ko pri sta­rej­ših motor­jih v vašem stroj­nem par­ku popra­vi­lo v spre­je­mlji­vem obse­gu dobra alter­na­ti­va zame­nja­vi motor­ja. Naš por­t­felj ser­vi­snih sto­ri­tev pokri­va vse rav­ni vzdr­že­va­nja od popra­vi­la indi­vi­du­al­nih kom­po­nent do celo­vi­te obno­ve vaše­ga motor­ja. Seve­da vam zago­ta­vlja­mo popol­no kako­vost BU ser­vi­sa. Z vese­ljem vam pri­pra­vi­mo indi­vi­du­al­no ponud­bo po opra­vlje­ni dia­gno­zi motorja.

Nado­me­stni motorji

Vča­sih popra­vi­lo motor­ja ni več eko­no­mič­no, ali pa čas, ki posta­ja danes vse pomemb­nej­ši dejav­nik, ne dopu­šča obno­ve. Da bi našim stran­kam v teh pri­me­rih ponu­di­li hitre reši­tve, zago­ta­vlja­mo stal­no raz­po­lo­žlji­vost več kot 200 motor­jev Perkins.

Nau­či se več…

Zago­to­vi­lo in garancija

Če bo na vašem motor­ju pri­šlo do napa­ke v garan­cij­ski dobi, vam bomo nudi­li kom­pe­ten­tno in hitro pod­po­ro pri uve­lja­vlja­nju garancije.

Rekla­ma­ci­ja

Podalj­ša­na garancija

Lastni­kom motor­jev Per­kins omo­go­ča­mo, da v garan­cij­skem obdo­bju dopol­ni­jo zašči­to svo­je­ga motor­ja s »Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on«. Pri tem ponu­ja­mo raz­lič­ne možno­sti podalj­ša­nja garan­ci­je gle­de na garan­cij­ski rok in obra­to­val­ne ure motorja.

Več …

BU izo­bra­že­va­nje Stro­kov­no zna­nje o motor­jih na naj­viš­ji ravni

V našem med­na­ro­dnem cen­tru za uspo­sa­blja­nje vam nudi­mo uni­ka­tno zna­nje o motor­jih. Pre­pri­ča­ni smo, da je kom­bi­na­ci­ja uspo­so­blje­nih delav­cev in viso­ko­ka­ko­vo­stnih teh­nič­nih izdel­kov temelj zado­volj­stva strank. Izva­ja­mo redne teča­je uspo­sa­blja­nja tako za zapo­sle­ne pri ser­vi­snih orga­ni­za­ci­jah OEM kot tudi za svo­je lastne delavce.