Per­kins nado­me­stni motor­ji Podalj­šaj­te življenj­sko dobo vaše­ga stroja

Vča­sih motor­jev ni mogo­če eko­nom­sko popra­vi­ti ali pa popra­vi­lo ni mogo­če zara­di časov­ne­ga dejav­ni­ka, ki je danes vse pomemb­nej­ši. Da bi v takih pri­me­rih zago­to­vi­li hitro reši­tev, vam druž­ba BU Power Systems ponu­ja stal­no raz­po­lo­žlji­vost več kot 200 Per­kin­so­vih motor­jev za zamenjavo.
Da bi ohra­ni­li viso­ke stan­dar­de kako­vo­sti, vse nado­me­stne motor­je pred doba­vo teme­lji­to pre­iz­ku­si­mo na naši pre­sku­sni napra­vi za motor­je. Nato so popra­vlje­ni motor­ji pobar­va­ni in opre­mlje­ni s ser­vi­snim potnim listom (ser­vi­sno knji­ži­co) pod­je­tja BU Power Systems.

Ponu­ja­mo vam celo­vi­to pale­to reši­tev – od popol­nih nado­mest­kov do posa­me­znih komponent:

Kom­ple­tni motor

Druž­ba BU Power Systems ponu­ja tudi nove motor­je za zame­nja­vo kot celo­vi­to reši­tev za izbra­ne mode­le, vključ­no z 12-meseč­no garan­ci­jo. V pri­mer­ja­vi s popra­vi­lom vam ta celo­vi­ta reši­tev poma­ga zmanj­ša­ti čas izpa­da in se izo­gni­ti vsem posle­dič­nim stroškom.

Novi nado­me­stni motor 100 / 400

Per­kins izde­lu­je motor­je, ki so stro­škov­no učin­ko­vi­ta alter­na­ti­va celo­tne­mu zame­nja­ne­mu motor­ju, da bi našim stran­kam zago­to­vil pri­la­go­dlji­vost in doda­no vre­dnost. Nado­me­stni motor­ji so opre­mlje­ni z novim sis­te­mom za vbri­zga­va­nje (viso­ko­tlač­na črpal­ka in bri­zgal­ne šobe) ter po potre­bi tur­bo pol­nil­ni­kom. Na Per­kin­sov dol­gi motor pre­pro­sto name­sti­te pri­ključ­ke svo­je­ga prej­šnje­ga motor­ja in vaš stroj bo v krat­kem času spet delo­val. Prav tako vam velja obse­žna garan­ci­ja in skla­dnost z emi­sij­ski­mi standardi.

Novi in obno­vlje­ni blo­ki motorjev

Naši blo­ki motor­jev so stro­škov­no učin­ko­vi­ta možnost popra­vi­la z mini­mal­nim časom izpa­da ter zago­ta­vlja­jo hitro in zane­slji­vo reši­tev v pri­me­ru večjih poškodb vaše­ga motor­ja Perkins.

BU Power Systems – stro­kov­nja­ki za obno­vlje­ne in nado­me­stne motorje

Pod­je­tje BU Power Systems vas lah­ko celo pod­pre z motor­ji, ki niso več v pro­i­zvo­dnji, ali z motor­ji dru­gih pro­i­zva­jal­cev. Doka­za­li smo pro­ce­se, s kate­ri­mi zago­to­vi­mo, da vsak nado­me­stni motor – nov ali obno­vljen – ustre­za ustre­znim zah-
teva­nim stan­dar­dom o emi­si­jah. Kako­vost je za nas vedno pred­no­stna nalo­ga, zato za popra­vi­lo motor­jev upo­ra­blja­mo naj­no­vej­še teh­no­lo­gi­je. Tako lah­ko zago­to­vi­mo, da nado­me­stni motor ustre­za prvo­tni spe­ci­fi­ka­ci­ji OEM in ima stan­dard kako­vo­sti nove­ga izdel­ka. To ne zago­ta­vlja le zmo­glji­vo­sti motor­ja in zane­slji­vo­sti, ki jo potre­bu­je­te, tem­več tudi pri­hra­ni ener­gi­jo in vire ter pri­spe­va k oko­lju pri­ja­znej­še­mu in stro­škov­no učin­ko­vi­tej­še­mu delovanju.

Ne gle­de na to, ali jih je pre­no­vi­la druž­ba BU Power Systems ali jih je nepo­sre­dno doba­vil Per­kins, ima­jo vsi motor­ji za zame­nja­vo eno sku­pno lastnost: pred doba­vo opra­vi­jo pre­iz­kus delo­va­nja na pre­iz­ku­sni napra­vi. Pri motor­ju za zame­nja­vo, ki ga je obno­vi­la druž­ba BU Power Systems, ste lah­ko pre­pri­ča­ni, da delu­je brez­hib­no ter izpol­nju­je naše viso­ke stan­dar­de kako­vo­sti in zmogljivosti.

Zakaj upo­ra­blja­ti nado­me­stni motor pod­je­tja BU Power Systems?

  • Nado­me­stni in obno­vlje­ni motor­ji za vse potrebe
  • Pri­mer­lji­va zmo­glji­vost motor­ja za del­ček cene nove­ga motorja
  • Opti­mal­ne sto­ri­tve in krat­ki dobav­ni roki
  • Viso­ka kako­vost z upo­ra­bo ori­gi­nal­nih Per­kin­so­vih nado­me­stnih delov in pre­sku­ša­njem na pre­sku­sni napravi
  • Eno­stav­na namestitev
  • Bolj­še upra­vlja­nje življenj­ske­ga cikla stroja
  • Zmanj­ša­nje izpadov
  • Var­če­va­nje z viri in stro­škov­na učinkovitost
  • 12 meseč­na garancija

Naš nasvet

Ali Ima­te motor, ki ima že izje­mno dol­go življenj­sko dobo in, ki je bil že gene­ral­no obno­vljen z prvim ali dru­gim bru­še­njem blo­ka motor­ja sedaj pa vam pre­o­sta­ne le še to, da ga zavr­že­te? Še vedno ima­mo asa v roka­vu: s Per­kins® nado­me­stni­mi valji motor­ja lah­ko blok motor­ja ponov­no upo­ra­bi­te. Tako pri­hra­ni­te stro­ške naku­pa popol­no­ma nove­ga motorja.

Kot eksklu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter ponu­ja BU Power Systems ori­gi­nal­no kako­vost po zmer­nih cenah. Če ima­te kakr­šna koli vpra­ša­nja o pro­gra­mu Per­kins izme­nja­ve, pokli­či­te naš ser­vi­sni tele­fon +386 (0) 590 76 50 0.

Vzpo­sta­vi stikPre­ne­si­te informacije