Sil­ni­ki zamien­ne Per­kins Wydłuż żywot­ność swo­jej maszyny

Cza­sa­mi napra­wa głów­na sil­ni­ków jest eko­no­micz­nie nie­uza­sad­nio­na oraz jest koniecz­ny dłu­gi nakład cza­su, któ­ry ma dziś coraz więk­sze zna­cze­nie – to wszyst­ko nie pozwa­la na napra­wę. Aby zapew­nić szyb­kie roz­wią­za­nie w takich przy­pad­kach, BU Power Sys­tems ofe­ru­je sta­łą dostęp­ność ponad 200 sil­ni­ków na wymia­nę fir­my Perkins.
Aby zacho­wać nasze wyso­kie stan­dar­dy jako­ści, wszyst­kie sil­ni­ki na wymia­nę, a tak­że tzw „sil­ni­ki dłu­gie“, przed dosta­wą są dokład­nie testo­wa­ne na naszym sta­no­wi­sku testo­wym. Następ­nie są lakie­ro­wa­ne i wypo­sa­ża­ne w pasz­port ser­wi­so­wy sil­ni­ka BU Power Sys­tems (ksią­żecz­kę serwisową).

Ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą gamę roz­wią­zań – od kom­plet­nych zamien­ni­ków po poje­dyn­cze komponenty:

Kom­plet­ny silnik

BU Power Sys­tems ofe­ru­je rów­nież nowe sil­ni­ki na wymia­nę jako kom­plet­ne roz­wią­za­nie dla wybra­nych mode­li z 12 mie-
sięcz­ną gwa­ran­cją. W porów­na­niu z napra­wą, to kom­plet­ne roz­wią­za­nie poma­ga zmi­ni­ma­li­zo­wać prze­sto­je i unik­nąć zwią­za­nych z tym kosztów.

Long engi­ne – „Dłu­gie sil­ni­ki“ serii 100 / 400

Long engi­ne – „Dłu­gie sil­ni­ki“ serii 100 / 400Jako opła­cal­na alter­na­ty­wa dla kom­plet­ne­go sil­ni­ka wymien­ne­go, sil­ni­ki „Long engi­ne“ są pro­du­ko­wa­ne przez fir­mę Per­kins, aby zapew­nić naszym klien­tom ela­stycz­ność i znacz­ną war­tość doda­ną. „Long engi­ne“ są wypo­sa­żo­ne w nowy układ wtry­sko­wy (pom­pa wtry­sko­wa i dysze wtry­sko­we) oraz w razie potrze­by turbosprężarkę.
Po pro­stu mon­tu­jesz osprzęt swo­je­go poprzed­nie­go sil­ni­ka do sil­ni­ka wymien­ne­go Per­kins – „Long engi­ne“ i bły­ska­wicz­nie przy­wra­casz maszy­nę do pra­cy. Korzy­stasz rów­nież z kom­plek­so­wych gwa­ran­cji i zgod­no­ści z nor­ma­mi emisji.

Long block / Short block – oraz ich naprawa

Nasze krótkie/długie blo­ki (Long block / Short block) opła­cal­na opcja napra­wy z mini­mal­ny­mi prze­sto­ja­mi zapew­nia­ją szyb­kie, nie­za­wod­ne roz­wią­za­nie w przy­pad­ku poważ­ne­go uszko­dze­nia sil­ni­ka Perkins.

BU Power Sys­tems – eks­per­ci od sil­ni­ków rege­ne­ro­wa­nych i zamiennych

BU Power Sys­tems jest w sta­nie wes­przeć Cię sil­ni­ka­mi, któ­re nie są już pro­du­ko­wa­ne, lub sil­ni­ka­mi innych pro­du­cen­tów. Udo­wod­ni­li­śmy, że każ­dy sil­nik zastęp­czy – nowy lub odno­wio­ny – speł­nia odpo­wied­nie wyma­ga­ne nor­my emi­sji. Jakość jest dla nas zawsze prio­ry­te­tem, dla­te­go uży­wa­my naj­now­szych tech­no­lo­gii do napra­wy sil­ni­ków. To pozwa­la nam upew­nić się, że sil­nik zamien­ny speł­nia ory­gi­nal­ną spe­cy­fi­ka­cję OEM i ma stan­dard jako­ści nowe­go pro­duk­tu. Gwa­ran­tu­je to nie tyl­ko wydaj­ność i nie­za­wod­ność sil­ni­ka, któ­rej potrze­bu­jesz, ale tak­że oszczę­dza ener­gię i zaso­by oraz przy­czy­nia się do bar­dziej przy­ja­znej dla śro­do­wi­ska i opła­cal­nej pracy.

Dla­cze­go war­to korzy­stać z sil­ni­ka wymia­ny fir­my BU Power Systems?

  • Wymien­ne i rege­ne­ro­wa­ne sil­ni­ki na każ­dą potrzebę
  • Porów­ny­wal­ne osią­gi sil­ni­ka za uła­mek ceny nowe­go silnika
  • Opty­mal­na obsłu­ga i krót­kie ter­mi­ny dostaw
  • Wyso­ka jakość dzię­ki zasto­so­wa­niu ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych fir­my Per­kins i testom laboratoryjnym
  • Pro­sta instalacja
  • Lep­sze zarzą­dza­nie cyklem życia maszyny
  • Skró­ce­nie przestojów
  • Oszczęd­ność zaso­bów i opłacalność
  • 12 mie­się­cy gwarancji

Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ną jakość w roz­sąd­nych cenach. Jeśli masz
jakieś pyta­nia doty­czą­ce pro­gra­mu wymia­ny Per­kins, zadzwoń na nasz numer ser­wi­so­wy +48 22 577 04 30.

Nawią­zy­wać kon­taktPobrać infor­ma­cje