Per­kins ombyt­nings­mo­to­rer For­læng din maski­nes levetid

Nog­le gan­ge kan det ikke sva­re sig øko­no­misk eller tids­fak­to­ren, som bli­ver mere og mere vig­tig i dag, til­la­der ikke en repa­ra­tion. For at kun­ne til­by­de en hur­tig løs­ning i sådan­ne til­fæl­de, til­by­der BU Power Systems dig en per­ma­nent til­gæn­ge­lig­hed af over 200 Per­kins ombytningsmotorer.
For at opret­hol­de vores høje kva­li­tets­stan­dar­der bli­ver alle ombyt­nings­mo­to­rer og lan­ge moto­rer grun­digt testet på vores motor­test­bænk før leve­ring. Efter­føl­gen­de bli­ver de repa­re­re­de moto­rer malet og udsty­ret med BU Power Systems motor­ser­vi­ce­pas (ser­vi­ce­hæf­te).

Vi til­by­der dig et omfat­ten­de udvalg af løs­nin­ger – fra en fuld­stæn­dig udskift­ning til enkel­te komponenter:

Kom­plet motor

BU Power Systems til­by­der også nye udskift­nings­mo­to­rer som en kom­plet løs­ning til udvalg­te model­ler, inklu­si­ve 12 måne­ders garan­ti. Sam­men­lig­net med en repa­ra­tion hjæl­per den­ne kom­plet­te løs­ning dig med at mini­me­re nede­ti­den og und­gå alle rela­te­re­de omkostninger.

Long moto­rer 100- / 400-serien

Som et omkost­nings­ef­fek­tivt alter­na­tiv til en kom­plet ombyt­nings­mo­tor er long moto­rer byg­get af Per­kins for at give vores kun­der flek­si­bi­li­tet og mer­vær­di. Ombyt­nings­mo­to­rer er udsty­ret med et nyt ind­sprøjt­nings­sy­stem (ind­sprøjt­nings­pum­pe og ind­sprøjt­nings­dy­ser) og om nød­ven­digt en tur­bo­la­der til udstød­nings­gas. Du skal blot mon­te­re til­be­hø­ret fra din tid­li­ge­re motor på Per­kins long moto­ren og få din maski­ne op at køre igen på ingen tid. Du dra­ger også for­del af omfat­ten­de garan­ti­er og over­hol­del­se af emissionsstandarder.

Short / kom­plet blok­ke og istand­s­at­te short / kom­plet blokke

Vores short / kom­plet blok­ke er en bil­lig repa­ra­tions­mu­lig­hed med mini­ma­le nede­ti­der og de giver en hur­tig og påli­de­lig løs­ning i til­fæl­de af stør­re ska­der på din Perkins-motor.

BU Power Systems – eks­per­ter i istand­s­æt­tel­se og udskiftningsmotorer

BU Power Systems er end­da i stand til at yde støt­te ved moto­rer, der ikke læn­ge­re pro­du­ce­res, eller ved moto­rer fra andre pro­du­cen­ter. Vi har gen­nem­prø­ve­de pro­ces­ser for at sik­re, at enhver udskift­nings­mo­tor – hvad enten den er ny eller istand­s­at – opfyl­der de nød­ven­di­ge emis­sions­stan­dar­der. For os kom­mer kva­li­tet altid i før­ste ræk­ke, så vi bru­ger de nye­ste tek­no­lo­gi­er til istand­s­æt­tel­se af moto­rer. Sådan kan vi sik­re, at udskift­nings­mo­to­ren over­hol­der dens ori­gi­na­le OEM-spe­ci­fi­ka­tion og sva­rer til kva­li­tets­stan­dar­den for et nyt pro­dukt. Det­te garan­te­rer ikke kun den motory­del­se og påli­de­lig­hed, der er brug for, men spa­rer også ener­gi og res­sour­cer og bidra­ger til en mere mil­jø­ven­lig og omkost­nings­ef­fek­tiv drift.

Hvor­for bru­ge en udskift­nings­mo­tor fra BU Power Systems?

  • Ombyt­nings­mo­tor og renove­re­de moto­rer til ethvert behov
  • Sam­men­lig­ne­lig motory­del­se til en brøk­del af pri­sen for en ny motor
  • Opti­mal ser­vi­ce og kor­te leveringstider
  • Høj kva­li­tet gen­nem brug af ori­gi­na­le Per­kins-reser­ve­de­le og test på prøvebænk
  • Nem instal­la­tion
  • Bed­re sty­ring af maski­nens livscyklus
  • Reduk­tion af nedetider
  • Res­sour­ce­be­spa­ren­de og omkostningseffektiv
  • 12 måne­ders garanti

Som din eks­klu­si­ve Per­kins-for­hand­ler til­by­der BU Power Systems ori­gi­nal­kva­li­tet til for­nuf­ti­ge pri­ser. I til­fæl­de af spørgsmål
ved­rø­ren­de Per­kins’ udskift­nings­pro­gram kan vi kon­tak­tes på vores ser­vi­ce­te­le­fon 65 560 560.

Kom­me i kon­taktDown­lo­ad oplysningerne