Per­kins ombyt­nings­mo­to­rer For­læng din maski­nes levetid

I man­ge år har BU Power Systems og Per­kins til­budt til­pas­se­de motor­re­pa­ra­tio­ner for at øge maski­nens leve­tid og øge
ren­ta­bi­li­te­ten af din inve­ste­ring. For at imø­de­kom­me dine nuvæ­ren­de krav har vi revi­de­ret og udvi­det vores til­bud. Vi til-
byder bran­chens mest omfat­ten­de udvalg af istand­s­at­te Per­kins-udskift­nings­mo­to­rer. Dis­se står nu til rådig­hed end­nu hur­ti­ge­re. Vi til­by­der vores kun­der en mang­fol­dig­hed af vari­an­ter – fra en fuld­stæn­dig udskift­ning til enkel­te komponenter:

Ny, fuld­stæn­dig udskift­ning (kom­plet motor)

BU Power Systems til­by­der nye udskift­nings­mo­to­rer (med en garan­ti på mindst 12 måne­der), også som kom­plet løs­ning til udvalg­te model­ler. Dis­se kom­plet­te løs­nin­ger hjæl­per med til at over­hol­de emis­sions­stan­dar­der­ne, mini­me­re nede­ti­der­ne og redu­ce­re arbejdsomkostningerne.

Kom­plet moto­rer i 100- / 400-serien

Som et prisover­kom­me­ligt alter­na­tiv til en kom­plet udskift­nings­mo­tor er vores ombyt­nings­mo­to­rer kon­stru­e­ret på en sådan måde, at de til­by­der vores kun­der flek­si­bi­li­tet og mer­vær­di. Ombyt­nings­mo­to­rer er udsty­ret med et nyt ind­sprøjt­nings­sy­stem (ind­sprøjt­nings­pum­pe og ind­sprøjt­nings­dy­ser) og om nød­ven­digt en tur­bo­la­der til udstød­nings­gas. Man mon­te­rer gan­ske enkelt de afmon­te­re­de kom­po­nen­ter på ombyt­nings­mo­to­ren for at gen­ska­be motory­del­sen fra fabrik­ken. Drag også for­del af ful­de garan­ti­er og over­hol­del­se af emissionsstandarderne.

Short / kom­plet blok­ke og istand­s­at­te short / kom­plet blokke

Vores short / kom­plet blok­ke er en bil­lig repa­ra­tions­mu­lig­hed med mini­ma­le nede­ti­der, og de byder på en hur­tig, påli­de­lig løs­ning i til­fæl­de af stør­re ska­der på Per­kins moto­rer­ne. Vores istand­s­at­te, short / kom­plet blok­ke er frem­stil­let efter sam­me spe­ci­fi­ka­tion som nye pro­duk­ter og har sam­me garan­te­re­de kva­li­tet og garan­ti – dog til en brøk­del af pri­sen. Ved at udskif­te den eksi­ste­ren­de motor­blok kan vores (istand­s­at­te) short / kom­plet blok­ke byde på en end­nu høje­re værdi.

BU Power Systems – eks­per­ter i istand­s­æt­tel­se og udskiftningsmotorer

BU Power Systems er end­da i stand til at yde støt­te ved moto­rer, der ikke læn­ge­re pro­du­ce­res, eller ved moto­rer fra andre pro­du­cen­ter. Vi har gen­nem­prø­ve­de pro­ces­ser for at sik­re, at enhver udskift­nings­mo­tor – hvad enten den er ny eller istand­s­at – opfyl­der de nød­ven­di­ge emis­sions­stan­dar­der. For os kom­mer kva­li­tet altid i før­ste ræk­ke, så vi bru­ger de nye­ste tek­no­lo­gi­er til istand­s­æt­tel­se af moto­rer. Sådan kan vi sik­re, at udskift­nings­mo­to­ren over­hol­der dens ori­gi­na­le OEM-spe­ci­fi­ka­tion og sva­rer til kva­li­tets­stan­dar­den for et nyt pro­dukt. Det­te garan­te­rer ikke kun den motory­del­se og påli­de­lig­hed, der er brug for, men spa­rer også ener­gi og res­sour­cer og bidra­ger til en mere mil­jø­ven­lig og omkost­nings­ef­fek­tiv drift.

Hvor­for bru­ge en udskift­nings­mo­tor fra BU Power Systems?

 • Sam­men­lig­ne­lig ydel­se til en brøk­del af pri­sen for en ny maski­ne (beslut­ning om udskift­nings­mo­tor eller ny investering)
 • Opti­mal ser­vi­ce og god tilgængelighed
 • Høj kva­li­tet (spe­ci­el­le kon­trol­pro­ce­du­rer og kva­li­tets­stan­dar­der, kon­trol­kørs­ler på den inter­ne motor­test­bænk og
 • et motor­pas fra BU Power Systems)
 • Eks­klu­siv brug af ori­gi­na­le Per­kins-reser­ve­de­le ved istandsættelsen
 • Vidt for­skel­lig „til­fø­jel­ser“ muli­ge: flek­si­bel mon­te­ring eller leve­ring af ori­gi­na­le Per­kins-motor­kom­po­nen­ter mulig
  (star­ter, gene­ra­tor osv.)
 • Nem instal­la­tion (også af ser­vi­ce­tek­ni­ke­re fra BU Power Systems)
 • Bed­re sty­ring af maski­nens livscyklus
 • Reduk­tion af nedetider
 • En mere mil­jø­ven­lig løsning
 • 12 måne­ders garanti

Som din eks­klu­si­ve Per­kins-for­hand­ler til­by­der BU Power Systems ori­gi­nal­kva­li­tet til for­nuf­ti­ge pri­ser. I til­fæl­de af spørgsmål
ved­rø­ren­de Per­kins’ udskift­nings­pro­gram kan vi kon­tak­tes på vores ser­vi­ce­te­le­fon 65 560 560.

Kom­me i kon­taktDown­lo­ad oplysningerne