Výměn­né moto­ry Per­kins Pro­dluž­te život­nost vaše­ho stroje

Někdy jsou moto­ry eko­no­mic­ky neo­pra­vi­tel­né nebo opra­vu neu­mož­ňu­je časo­vý fak­tor, kte­rý je dnes stá­le důle­ži­těj­ší. Aby bylo mož­né v tako­vých pří­pa­dech poskyt­nout rych­lé řeše­ní, nabí­zí vám spo­leč­nost BU Power Sys­tems stá­lou dostup­nost více než 200 výměn­ných moto­rů Perkins.
Abychom zacho­va­li vyso­ké stan­dar­dy kva­li­ty, jsou všech­ny výměn­né moto­ry i dlou­hé moto­ry před dodá­ním důklad­ně tes­to­vá­ny na naší zku­šeb­ně moto­rů. Násled­ně jsou opra­ve­né moto­ry lako­vá­ny a vyba­ve­ny ser­vis­ním pasem moto­ru BU Power Sys­tems (ser­vis­ní knížkou).

Nabí­zí­me vám kom­plex­ní šká­lu řeše­ní – od kom­plet­ních náhrad po jed­not­li­vé komponenty:

Kom­plet­ní motor

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems nabí­zí nové výměn­né moto­ry jako kom­plet­ní řeše­ní pro vybra­né mode­ly, včet­ně 12měsíční záru­ky. V porov­ná­ní s opra­vou vám toto kom­plet­ní řeše­ní pomů­že mini­ma­li­zo­vat pro­sto­je a vyhnout se jakým­ko­li sou­vi­se­jí­cím nákladům.

Long engi­nes řady 100 / 400

Jako ceno­vě výhod­nou alter­na­ti­vu ke kom­plet­ní­mu výměn­né­mu moto­ru nabí­zí spo­leč­nost Per­kins Long engi­ne, kte­rý našim zákaz­ní­kům posky­tu­je fle­xi­bi­li­tu a při­da­nou hod­no­tu. Long engi­nes jsou vyba­ve­ny novým vstři­ko­va­cím sys­té­mem (vstři­ko­va­cí čer­pa­dlo a vstři­ko­va­cí trys­ky) a v pří­pa­dě potře­by i tur­bod­mycha­dlem. Na Per­kins Long engi­ne jed­no­du­še namon­tu­je­te pří­dav­ná zaří­ze­ní vaše­ho před­cho­zí­ho moto­ru a během oka­mži­ku může­te svůj stroj opět zpro­voznit. Vyu­ži­je­te také roz­sáh­lé záru­ky a spl­ně­ní emis­ních norem.

Krát­ké / dlou­hé blo­ky a opra­ve­né krát­ké / dlou­hé bloky

Naše krát­ké / dlou­hé blo­ky jsou nákla­do­vě efek­tiv­ní mož­nos­tí opra­vy s mini­mál­ní­mi pro­sto­ji a posky­tu­jí rych­lé a spo­leh­li­vé řeše­ní v pří­pa­dě vět­ší­ho poško­ze­ní moto­ru Perkins.

BU Power Sys­tems – odbor­ní­ci na repa­so­va­né a náhrad­ní motory

BU Power Sys­tems je dokon­ce scho­pen vás pod­po­řit typy moto­rů, kte­ré se již nevy­rá­bě­jí, nebo moto­ry jiných značek.
Pro­vě­ři­li jsme postu­py, abychom zajis­ti­li, že kaž­dý náhrad­ní motor – ať nový nebo repa­so­va­ný – spl­ňu­je pří­sluš­né poža­do­va­né emis­ní nor­my. Kva­li­ta je pro nás vždy pri­o­ri­tou, a pro­to pou­ží­vá­me nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie pro opra­vy motorů.
To nám umož­ňu­je zajis­tit, aby náhrad­ní motor vyho­vo­val jeho původ­ní spe­ci­fi­ka­ci OEM a měl kva­li­ta­tiv­ní stan­dard nového
pro­duk­tu. To nejen zaru­ču­je výkon moto­ru a spo­leh­li­vost, kte­rou potře­bu­je­te, ale také šet­ří ener­gii a zdro­je a při­spí­vá k eko­lo­gič­těj­ší­mu a nákla­do­vě efek­tiv­něj­ší­mu provozu.

Všech­ny výměn­né moto­ry, ať už je opra­vu­je spo­leč­nost BU Power Sys­tems, nebo je dodá­vá pří­mo Per­kins, mají jed­no spo­leč­né: před dodá­ním pro­chá­ze­jí zku­šeb­ním pro­vo­zem. U výměn­né­ho moto­ru po gene­rál­ní opra­vě pro­ve­de­né spo­leč­nos­tí BU Power Sys­tems si může­te být jis­ti, že fun­gu­je bez­chyb­ně a spl­ňu­je naše vyso­ké stan­dar­dy kva­li­ty a výkonu.

Proč pou­ží­vat náhrad­ní motor od BU Power Systems?

  • Náhrad­ní a repa­so­va­né moto­ry pro kaž­dou potřebu
  • Srov­na­tel­ný výkon moto­ru za zlo­mek ceny nové­ho motoru
  • Opti­mál­ní ser­vis a krát­ké doda­cí lhůty
  • Vyso­ká kva­li­ta díky pou­ži­tí ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins a tes­to­vá­ní na zkušebně
  • Jed­no­du­chá instalace
  • Lep­ší říze­ní život­ní­ho cyk­lu stroje
  • Sní­že­ní pro­sto­jů stroje
  • Úspo­ra zdro­jů a nákladů
  • Záru­ka 12měsíců

Náš tip

Máte motor s mimo­řád­ně dlou­hou život­nos­tí, kte­rý již byl v minu­los­ti opat­řen dru­hým výbru­sem a zbý­vá vám ho jen sešro­to­vat? Urči­tě ne! Ješ­tě máme eso v ruká­vu: s oprav­ný­mi pouz­d­ry Per­kins® lze někte­ré blo­ky moto­rů zno­vu pou­žít. Ušet­ří­te tak nákla­dy na poří­ze­ní zce­la nové­ho motoru.

Jako váš výhrad­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí BU Power Sys­tems ori­gi­nál­ní kva­li­tu za rozum­né ceny. Pokud máte něja­ké dota­zy týka­jí­cí se pro­gra­mu Per­kins Exchan­ge, zavo­lej­te pro­sím na náš ser­vis­ní tele­fon +420 724 361 661.

Vytvo­řit kon­taktStáh­ně­te si informace