Zamjen­ski moto­ri Pro­du­ži­te život vašeg stroja

Pone­kad moto­ri nisu ispla­ti­vi za popra­vak ili fak­tor vre­me­na, koji danas pos­ta­je sve važ­ni­ji, ne dopu­šta popra­vak. Kako bi osi­gu­ra­li brzo rje­še­nje u tak­vim slu­ča­je­vi­ma, BU Power Sys­tems vam nudi stal­nu dos­tup­nost pre­ko 200 Per­kins obnov­lje­nih zamjen­skih motora.
Kako bismo odr­ža­li naše viso­ke stan­dar­de kva­li­te­te, svi obnov­lje­ni zamjen­ski moto­ri, kao i dugi moto­ri, teme­lji­to se tes­ti­ra­ju na našem ispit­nom sto­lu pri­je ispo­ru­ke. Nak­nad­no se obnov­lje­ni moto­ri far­ba­ju i opre­ma­ju ser­vis­nom putov­ni­com moto­ra BU Power Sys­tems (ser­vis­nom knjižicom).

Nudi­mo vam sve­obu­hva­tan izbor rje­še­nja – od cje­lo­vi­tih zamje­na do poje­di­nač­nih komponenti:

Kom­ple­tan motor

BU Power Sys­tems tako­đer nudi nove zamjen­ske moto­re kao cje­lo­vi­to rje­še­nje za oda­bra­ne mode­le, uklju­ču­ju­ći 12-mje­seč­no jam­s­tvo. U uspo­red­bi s poprav­kom, ovo cje­lo­vi­to rje­še­nje poma­že vam sma­nji­ti vri­je­me zas­to­ja i izbje­ći sve pove­za­ne troškove.

Long engi­ne seri­je 100 / 400

Kao eko­no­mič­nu alter­na­ti­vu kom­plet­nom moto­ru za zamje­nu, Per­kins pro­izvo­di long engi­nes kako bi našim kup­ci­ma pru­ži­li flek­si­bil­nost i doda­nu vri­jed­nost. Oprem­lje­ni su novim sus­ta­vom ubriz­ga­va­nja (pum­pa za ubriz­ga­va­nje i mlaz­ni­ce za ubriz­ga­va­nje) i, ako je potreb­no, tur­bo punja­čem. Jed­nos­tav­no mon­ti­ra­te pri­ključ­ke vašeg pret­hod­nog moto­ra na Per­kins long engi­nes i u tre­nu ponov­no ospo­so­bi­te svoj stroj za rad. Tako­đer ima­te koris­ti od sve­obu­hvat­nih jam­s­ta­va i uskla­đe­nos­ti sa stan­dar­di­ma emisije.

Short / long blo­ko­vi i obnov­lje­ni short / long blokovi

Naši short / long blo­ko­vi su ispla­ti­va opci­ja poprav­ka s mini­mal­nim zas­to­jem u radu i i pru­ža­ju brzo, pouz­da­no rje­še­nje u slu­ča­ju veće šte­te na vašem Per­kins motoru.

BU Power Sys­tems – struč­nja­ci za obnov­lje­ne i zamjen­ske motore

BU Power Sys­tems može vam ponu­di­ti i moto­re koji više nisu u pro­izvod­nji ili moto­re dru­gih pro­izvo­đa­ča. Pra­ti­mo pro­vje­re­ne pro­ce­se koji­ma se osi­gu­ra­va da sva­ki zamjen­ski motor – bilo novi ili obnov­lje­ni – ispu­nja­va odgo­va­ra­ju­će zah­ti­je­va­ne stan­dar­de o emi­si­ji. Kva­li­te­ta nam je uvi­jek pri­ori­tet, zbog čega koris­ti­mo naj­no­vi­je teh­no­lo­gi­je za popra­vak moto­ra. To nam omo­gu­ća­va da osi­gu­ra­mo da zamjen­ski motor udo­vo­lja­va ori­gi­nal­noj OEM spe­ci­fi­ka­ci­ji i ima stan­dard kva­li­te­te kao novi pro­izvod. To ne samo da jam­či potreb­ne per­for­man­se i pouz­da­nost moto­ra, već šte­di ener­gi­ju i resur­se i dopri­no­si eko­lo­ški pri­hvat­lji­vi­jem i ispla­ti­vi­jem radu.

Bilo da ih ugra­đu­je BU Power Sys­tems ili ih ispo­ru­ču­je izrav­no Per­kins, svi zamjen­ski moto­ri ima­ju jed­nu zajed­nič­ku stvar: pri­je ispo­ru­ke pro­la­ze tes­t­nu klu­pu. Za zamjen­ski motor koji je ugra­dio BU Power Sys­tems, može­te biti sigur­ni da će radi­ti savr­še­no i u skla­du s našim viso­kim stan­dar­di­ma kva­li­te­te izvedbe.

Zašto koris­ti­ti zamjen­ski motor iz BU Power Systems?

  • Zamjen­ski i obnov­lje­ni moto­ri za sve potrebe
  • Uspo­re­di­ve per­for­man­se moto­ra uz dje­lić cije­ne novog stroja
  • Opti­mal­na uslu­ga i krat­ki roko­vi isporuke
  • Viso­ka kva­li­te­ta kori­šte­njem Per­kins ori­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va i tes­ti­ra­njem na ispit­nom stolu
  • Jed­nos­tav­na instalacija
  • Bolje uprav­lja­nje život­nim cik­lu­som strojeva
  • Sma­nje­no vri­je­me zastoja
  • Šte­di resur­se i cje­nov­no je isplativo
  • 12 mje­se­ci jamstva

Naš savjet

Ima­te motor koji je već pre­vi­še puta bio ser­vi­si­ran i mis­li­te da je vri­je­me da ga odba­ci­te? I tu ima­mo asa u ruka­vu: S Per­kins® zamjen­skim košu­lji­ca­ma vaš blok moto­ra može se ponov­no upo­tri­je­bi­ti. Tako može­te izbje­ći tro­ško­ve kup­nje pot­pu­no novog motora.

Kao vaš ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­nu kva­li­te­tu po povolj­nim cije­na­ma. Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja o pro­gra­mu Per­kins tvor­nič­ki obnov­lje­nih stro­je­va, nazo­vi­te naš tele­fon +385 (0) 51 545701.

Kon­tak­ti­raj­te nasPre­uz­mi­te informacije