O zašti­ti osob­nih podataka

1. Infor­ma­ci­je o pri­kup­lja­nju osob­nih podataka

1.1 U nas­tav­ku ćemo infor­mi­ra­ti o pri­kup­lja­nju osob­nih poda­ta­ka pri kori­šte­nju naše web stra­ni­ce. Osob­ni poda­ci su svi poda­ci koji se odno­se na Vas, npr. ime, adre­sa, adre­se e‑pošte, pona­ša­nje korisnika..

1.2 Odgo­vo­ran pre­ma čl.. 4. st. 7. Opće ured­be o zašti­ti poda­ta­ka EU (GDPR-) je BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG, Per­kin­ss­tra­sse 1, 49479 Ibben­büren (vidi https://bu-power.com/regulatory/).

Naš služ­be­nik za zašti­tu poda­ta­ka, Rainer Lukas, može se kon­tak­ti­ra­ti na: pros­pec­ter Unter­neh­men­sbe­ra­tung, Hans-Sac­hs-Straße 4, 45879 Gel­sen­kir­c­hen, Ger­many, e‑mail address: [email protected], pho­ne num­ber: +49 209 8830 5031.

1.3 Ako koris­ti­mo ugo­vor­ne dava­te­lje uslu­ga za poje­di­ne funk­ci­je naše uslu­ge ili želi­mo koris­ti­ti vaše podat­ke u svr­hu ogla­ša­va­nja, detalj­no ćemo vas oba­vi­jes­ti­ti u nas­tav­ku o odnos­nim tran­sak­ci­ja­ma. Pri tome tako­đer navo­di­mo odre­đe­ne kri­te­ri­je za raz­dob­lje pohrane.

2. Vaša prava

2.1 Ima­te sli­je­de­ća pra­va u odno­su na osob­ne podatke:

 • pra­vo na informaciju,
 • pra­vo na ispra­vak ili brisanje,
 • pra­vo na ogra­ni­če­nje obrade,
 • pra­vo na pri­go­vor na obradu,
 • pra­vo na pre­no­si­vost podataka.

2.2 Tako­đer ima­te pra­vo žali­ti nam se u vezi s obra­dom vaših osob­nih poda­ta­ka od stra­ne nad­zor­nog tije­la za zašti­tu podataka.

3. Pri­kup­lja­nje osob­nih poda­ta­ka pri­li­kom posje­te našoj web stranici

3.1 U slu­ča­ju samo infor­ma­tiv­nog kori­šte­nja web stra­ni­ce, tj. ako se ne regis­tri­ra­te ili nam na neki dru­gi način ne dos­ta­vi­te podat­ke, pri­kup­ljat ćemo samo osob­ne podat­ke koje vaš pre­gled­nik pre­no­si na naš ser­ver. Ako želi­te pre­gle­da­ti našu web stra­ni­cu, pri­kup­lja­mo slje­de­će podat­ke koji su nam teh­nič­ki potreb­ni za pri­kaz naše web stra­ni­ce i za osi­gu­ra­nje sta­bil­nos­ti i sigur­nos­ti (prav­na osno­va je čl. 6 (1) GDPR uredbe):

 • IP adre­sa
 • datum i vri­je­me zahtjeva
 • raz­li­ka vre­men­ske zone u sred­njem vre­me­nu po Gre­enwic­hu (GMT)
 • sadr­žaj zah­tje­va (kon­kret­na stranica)
 • sta­tus pris­tu­pa / kôd sta­tu­sa HTTP‑a
 • sva­ka pre­ne­se­na koli­či­na podataka
 • web mjes­to s kojeg dola­zi zahtjev
 • pre­gled­nik
 • ope­ra­tiv­ni sus­tav i nje­go­vo sučelje
 • jezik i ver­zi­ju sof­tve­ra preglednika

3.2 Pored gore spo­me­nu­tih poda­ta­ka, kola­či­ći se pohra­nju­ju na vašem raču­na­lu kad koris­ti­te naše web stra­ni­ce. Kola­či­ći su male tek­s­tu­al­ne dato­te­ke koje se pohra­nju­ju na vaš tvr­di disk dodi­je­ljen pre­gled­ni­ku koji upo­treb­lja­va­te i putem kojih oni koji pos­tav­lja­ju kola­čić (u ovom slu­ča­ju mi) pri­ma­ju odre­đe­ne infor­ma­ci­je. Kola­či­ći ne mogu pokre­nu­ti pro­gra­me ili pre­ni­je­ti viru­se na vaše raču­na­lo. Oni slu­že za pru­ža­nje učin­ko­vi­ti­je inter­net­ske ponu­de više pri­la­go­đe­ne korisnicima.

3.3 Upo­ra­ba kolačića:

a) Ova web stra­ni­ca koris­ti slje­de­će vrste kola­či­ća, čiji su opseg i rad objaš­nje­ni u nastavku:

 • pri­vre­me­ni kola­či­ći (vidi b)
 • traj­ni kola­či­ći (vidi c).

b) Pri­vre­me­ni kola­či­ći auto­mat­ski se bri­šu kada zatvo­ri­te pre­gled­nik. Oni uklju­ču­ju poseb­no kola­či­će poje­di­nog raz­dob­lja pris­tu­pa. Oni pohra­nju­ju tako­zva­ni ID poje­di­nog raz­dob­lja pris­tu­pa, a koji­ma se raz­li­či­ti zah­tje­vi vašeg pre­gled­ni­ka mogu dodi­je­li­ti zajed­nič­kom pris­tu­pu. To će omo­gu­ći­ti vašem raču­na­lu da bude pre­poz­na­to kad se vra­ti­te na našu web stra­ni­cu. Kola­či­ći poje­di­nog raz­dob­lja pris­tu­pa bri­šu se kad se odja­vi­te ili zatvo­ri­te preglednik.

c) Traj­ni kola­či­ći se auto­mat­ski bri­šu nakon odre­đe­nog raz­dob­lja, a mogu se raz­li­ko­va­ti ovis­no o vrsti kola­či­ća. Kola­či­će može­te u bilo kojem tre­nut­ku izbri­sa­ti u sigur­nos­nim pos­tav­ka­ma vašeg preglednika.

Ova web stra­ni­ca koris­ti kola­čić “cookie ban­ner”. Ovaj kola­čić gene­ri­ra naš ban­ner kola­či­ća i pre­poz­na­je da je pret­hod­no pot­vr­đen. Kola­čić se bri­še nakon godi­nu dana.

Ova web stra­ni­ca tako­đer koris­ti kola­čić “__cfduid”. Ovaj je kola­čić potre­ban za Con­tent Deli­very Network Clo­ud­fla­re mre­že za dos­ta­vu sadr­ža­ja kako bi pris­tup našoj web stra­ni­ci bio što brži.

d) Pos­tav­ke pre­gled­ni­ka može­te kon­fi­gu­ri­ra­ti pre­ma vašim želja­ma i npr. odbi­ti pri­hva­ća­nje kola­či­ća tre­će stra­ne ili svih kola­či­ća. Imaj­te na umu da možda neće­te moći koris­ti­ti sve funk­ci­je ove web stranice.

4. Kon­takt obrazac

Kad nas kon­tak­ti­ra­te putem e‑maila ili putem obras­ca za kon­takt, poda­ci koje nave­de­te (vaša e‑mail adre­sa, vaše ime i tele­fon­ski broj ako je pri­mje­nji­vo) pohra­nit ćemo kako bismo odgo­vo­ri­li na vaša pita­nja. Podat­ke koji nas­ta­ju u ovom kon­tek­s­tu bri­še­mo nakon što pohra­na više nije potreb­na, ili ogra­ni­ča­va­mo obra­du ako pos­to­je zakon­ski uvje­ti zadržavanja.

Prav­ni temelj za obra­du poda­ta­ka koji su pos­la­ni tije­kom sla­nja e‑pošte je čla­nak 6. sta­vak 1. toč. f GDPR. Ako kon­takt e‑poštom želi sklo­pi­ti ugo­vor, dodat­na prav­na osno­va za obra­du je čl. 6. st. 1 toč. b GDPR.

5. BU TechShare

5.1 Oda­bra­nim kup­ci­ma nudi­mo moguć­nost regis­tra­ci­je za kori­šte­nje našeg por­ta­la za koris­ni­ke BU Tec­h­Sha­re pru­ža­njem osob­nih poda­ta­ka. Regis­tra­ci­ja se vrši putem upra­vi­te­lja raču­na odgo­vor­nog za vas.

Putem por­ta­la za koris­ni­ke BU Tec­h­Sha­re regis­tri­ra­ni kup­ci mogu bira­ti pre­ma oda­bra­noj tari­fi (eko­nom­ska tari­fa, stan­dard­na tari­fa ili kom­for­na tari­fa) žele li:

 • stvo­ri­ti poje­di­nač­ni koris­nič­ki profil
 • vidje­ti sve teh­nič­ke podat­ke, spe­ci­fi­ka­ci­je, upu­te za upo­ra­bu i popi­se rezerv­nih dije­lo­va moto­ra kup­lje­nih od nas
 • pre­gle­da­va­ti važ­ne naj­a­ve i vijes­ti veza­ne uz nji­ho­ve moto­re kup­lje­ne od nas, pregledavati
 • funk­ci­je kalen­da­ra i pla­ni­ra­nja obveza
 • pod­no­si­ti pri­go­vo­re i pra­ti­ti napre­dak obrade
 • pre­no­si­ti podat­ke za raz­mje­nu s našim inženjerima
 • sin­kro­ni­zi­ra­ti BU Tec­h­Sha­re sa svo­jim mobil­nim ure­đa­ji­ma tako da nave­de­ni poda­ci budu dos­tup­ni izvan­mrež­no i auto­mat­ski se ažu­ri­ra­ju čim je mre­ža ponov­no dostupna
 • kre­ira­ti podra­ču­ne za svo­je kupce

5.2 Pri­li­kom regis­tra­ci­je putem pred­stav­ni­ka služ­be za koris­ni­ke pri­ku­pit će se i pohra­ni­ti slje­de­ći poda­ci u sklo­pu pos­tup­ka regis­tra­ci­je za sva­ki koris­nič­ki račun:

 • naziv tvrt­ke
 • ime
 • pre­zi­me
 • e‑mail adre­sa

U sklo­pu pos­tup­ka regis­tra­ci­je dobi­va se pris­ta­nak koris­ni­ka za obra­du ovih poda­ta­ka. Kao koris­nik, ima­te moguć­nost u bilo kojem tre­nut­ku otka­za­ti regis­tra­ci­ju. Poda­ci se ne otkri­va­ju tre­ćoj strani.

5.3 Ako koris­ti­te naš por­tal, mi ćemo pohra­ni­ti podat­ke potreb­ne za ispu­nje­nje ugo­vo­ra dok vi ne izbri­še­te svoj pris­tup. Nada­lje, pohra­nit ćemo dobro­volj­ne podat­ke koje ste dos­ta­vi­li za vri­je­me vaše upo­tre­be por­ta­la, osim ako ih pret­hod­no nis­te izbri­sa­li. Svim se infor­ma­ci­ja­ma može uprav­lja­ti u zašti­će­nom podru­čju kupca.

Prav­ni temelj za upo­tre­bu vaših poda­ta­ka je u slu­ča­ju vašeg pris­tan­ka čl. 6. st. 1. toč. a GDPR.

6. BU WebWarehouse

6.1 Oda­bra­nim kup­ci­ma nudi­mo moguć­nost regis­tra­ci­je za kori­šte­nje našeg por­ta­la za koris­ni­ke BU WebWa­re­ho­use pru­ža­njem osob­nih poda­ta­ka. Regis­tra­ci­ja se obav­lja pre­ko upra­vi­te­lja raču­na koji je odgo­vo­ran za vas.

Putem por­ta­la za koris­ni­ke BU WebWa­re­ho­use regis­tri­ra­ni kup­ci mogu naru­či­va­ti rezerv­ne dije­lo­ve i koris­ti­ti povi­jest svo­jih već izvr­še­nih narudžbi.

6.2 Pri­li­kom pri­ja­ve kod pred­stav­ni­ka služ­be za koris­ni­ke pri­kup­ljat će se i pohra­nji­va­ti slje­de­ći poda­ci kao dio pos­tup­ka regis­tra­ci­je za sva­ki koris­nič­ki račun koji tre­ba postaviti:

 • naziv tvrt­ke
 • ime
 • pre­zi­me
 • e‑mail adre­sa

U sklo­pu pos­tup­ka regis­tra­ci­je dobi­va se pris­ta­nak koris­ni­ka za obra­du ovih poda­ta­ka. Kao koris­nik, ima­te moguć­nost otka­za­ti regis­tra­ci­ju u bilo kojem tre­nut­ku. Poda­ci se ne otkri­va­ju tre­ćoj strani.

6.3   Ako koris­ti­te naš por­tal, mi ćemo pohra­ni­ti podat­ke potreb­ne za ispu­nje­nje ugo­vo­ra dok vi ne izbri­še­te svoj pris­tup. Nada­lje, pohra­nit ćemo dobro­volj­ne podat­ke koje ste dos­ta­vi­li za vri­je­me vaše upo­tre­be por­ta­la, osim ako ih pret­hod­no nis­te izbri­sa­li. Svim se infor­ma­ci­ja­ma može uprav­lja­ti u zašti­će­nom podru­čju kupca.

Ako narudž­be obav­lja­te putem koris­nič­kog por­ta­la, trgo­vač­ki i porez­ni pro­pi­si od nas tra­že pohra­nji­va­nje vaše adre­se, poda­ta­ka o narudž­bi i pla­ća­nju u raz­dob­lju od deset godi­na. Među­tim, nakon dvi­je godi­ne ogra­ni­ča­va­mo obra­du, tj. vaši poda­ci bit će kori­šte­ni samo za ispu­nja­va­nje zakon­skih obveza.

Prav­ni temelj za upo­tre­bu vaših poda­ta­ka je u slu­ča­je­vi­ma vašeg pris­tan­ka čl. 6. st. 1. toč. GDPR, a u slu­ča­ju ugo­vo­ra sklop­lje­nih pre­ko por­ta­la za koris­ni­ke čl. 6. st. 1. toč. b GDPR.

7. News­let­ter

7.1 Ako smo pri­mi­li vašu e‑mail adre­su u vezi s kup­njom uslu­ge ili kup­njom robe, a nis­te ima­li pri­go­vor na kori­šte­nje vaše adre­se e‑pošte, ubu­du­će ćemo vas oba­vi­je­šta­va­ti o slič­noj robi ili uslu­ga­ma. Prav­ni temelj je čla­nak 6. sta­vak 1. toč­ka (f) GDPR.

Može­te se uspro­ti­vi­ti sla­nju bil­te­na u bilo kojem tre­nut­ku i odja­vi­ti se iz pret­pla­te. Pri­go­vor može­te izra­zi­ti kli­kom na vezu nave­de­nu u sva­kom e‑mailu bil­te­na, e‑poštom na [email protected] ili sla­njem poru­ke na podat­ke za kon­takt nave­de­ne na biltenu.

7.2 U svim osta­lim slu­ča­je­vi­ma, naš bil­ten ćemo vam sla­ti samo ako ste se na nje­ga pret­pla­ti­li vašim pris­tan­kom. Naš bil­ten oba­vje­šta­va vas o našim tre­nu­tač­nim zanim­lji­vim ponu­da­ma. Ogla­še­na roba i uslu­ge nave­de­ni su u izja­vi o pristanku.

Za regis­tra­ci­ju na naš news­let­ter koris­ti­mo tako­zva­ni pos­tu­pak dvos­tru­kog pri­hva­ta. To zna­či da ćemo vam, nakon što ste se regis­tri­ra­li, pos­la­ti e‑mail na nave­de­nu adre­su e‑pošte u kojem vas moli­mo da pot­vr­di­te da želi­te pri­ma­ti news­let­ter. Uz to, pohra­nju­je­mo vaše IP adre­se i vri­je­me regis­tra­ci­je i pot­vr­de. Svr­ha pos­tup­ka je doka­za­ti vašu regis­tra­ci­ju i po potre­bi vas oba­vi­jes­ti­ti o mogu­ćoj zlo­upo­ra­bi vaših osob­nih podataka.

Jedi­ni zah­tjev za sla­nje bil­te­na je vaša adre­sa e‑pošte. Spe­ci­fi­ka­ci­ja dodat­nih, zaseb­no ozna­če­nih poda­ta­ka je dobro­volj­na i koris­tit će se kon­tak­ti­ra­nje vas osob­no. Nakon vaše pot­vr­de, spre­mit ćemo vašu adre­su e‑pošte u svr­hu sla­nja newslettera.

Prav­ni temelj je čl. 6. st. 1.  toč. a GDPR.

Može­te u bilo kojem tre­nut­ku opo­zva­ti svoj pris­ta­nak na sla­nje bil­te­na i odja­vi­ti pret­pla­tu na bil­ten. Otka­zi­va­nje može­te pri­ja­vi­ti kli­kom na vezu nave­de­nu u sva­kom e‑mail bil­te­nu ili e‑poštom na [email protected] ili sla­njem poru­ke na podat­ke za kon­takt nave­de­ne na biltenu.

7.3   Dos­ta­va naših bil­te­na vrši se putem MailChimp‑a. Dodat­ne infor­ma­ci­je o zašti­ti poda­ta­ka mogu se naći na https://mailchimp.com/legal/.

Mail­C­himp će vaše podat­ke koris­ti­ti samo za sla­nje naših bil­te­na kako je gore opi­sa­no. Pri­je­nos na tre­ću stra­nu ili kori­šte­nje poda­ta­ka u dru­ge svr­he ne postoji.

Prav­ni temelj za pro­s­lje­đi­va­nje Mail­C­him­pu je čl. 6. st. 1. toč. f GDPR i ugo­vor  o obra­di suk­lad­no čl. 28 (3) reče­ni­ca 1 GDPR.

8. Google Analytics

Ova web stra­ni­ca koris­ti funk­ci­je uslu­ge web ana­li­ze Google Analytics. Dava­telj je Google Ire­land Limi­ted (“Google”), Gor­don House, Bar­row Stre­et, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omo­gu­ću­je ope­ra­te­ru web stra­ni­ce ana­li­zu pona­ša­nja posje­ti­te­lja web stra­ni­ce. Pri­tom ope­ra­ter web stra­ni­ce pri­ma raz­li­či­te podat­ke o kori­šte­nju, kao što su pre­gle­di stra­ni­ca, dulji­na borav­ka, ope­ra­tiv­ni sus­ta­vi koji se koris­te i podri­je­tlo koris­ni­ka. Ovi poda­ci su saže­ti u koris­nič­kom ID‑u i dodi­je­lje­ni kraj­njem ure­đa­ju posje­ti­te­lja web stranice.

Nada­lje, Google Analytics nam izme­đu osta­log omo­gu­ću­je sni­ma­nje pokre­ta miša i pomi­ca­nja te kli­ko­va. Nada­lje, Google Analytics koris­ti raz­li­či­te pris­tu­pe mode­li­ra­nju kako bi dopu­nio pri­kup­lje­ne podat­ke i koris­ti teh­no­lo­gi­je stroj­nog uče­nja u ana­li­zi podataka.

Google Analytics koris­ti teh­no­lo­gi­je koje omo­gu­ću­ju pre­poz­na­va­nje koris­ni­ka u svr­hu ana­li­ze pona­ša­nja koris­ni­ka (npr. kola­či­ći ili oti­sak prsta ure­đa­ja). Poda­ci koje Google pri­kup­lja o kori­šte­nju ove web stra­ni­ce obič­no se pre­no­se na Google pos­lu­ži­telj u SAD‑u i tamo pohranjuju.

Kori­šte­nje ove uslu­ge teme­lji se na vašem pris­tan­ku pre­ma čl. 6. st. 1 lit. a DSGVO i § 25 st. 1 TTDSG. Suglas­nost se može opo­zva­ti u bilo kojem trenutku.

Pri­je­nos poda­ta­ka u SAD teme­lji se na stan­dard­nim ugo­vor­nim kla­uzu­la­ma Europ­ske komi­si­je. Poje­di­nos­ti može­te pro­na­ći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Doda­tak za preglednik

Može­te spri­je­či­ti pri­kup­lja­nje i obra­du vaših poda­ta­ka od stra­ne Googlea pre­uzi­ma­njem i ins­ta­li­ra­njem dodat­ka za pre­gled­nik koji je dos­tu­pan na slje­de­ćoj povez­ni­ci: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Za više infor­ma­ci­ja o tome kako Google Analytics ruku­je koris­nič­kim poda­ci­ma, pogle­daj­te Google­ova pra­vi­la o pri­vat­nos­ti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr.

Obra­da narudžbe

S Google­om smo sklo­pi­li ugo­vor o obra­di narudž­be i u pot­pu­nos­ti pri­mje­nju­je­mo stro­ge zah­tje­ve nje­mač­kih tije­la za zašti­tu poda­ta­ka pri kori­šte­nju Google Analyticsa.

9. Clo­ud­fla­re

Ova web stra­ni­ca koris­ti SSL enkrip­ci­ju iz sigur­nos­nih raz­lo­ga i radi zašti­te prijenosa

povjer­lji­vog sadr­ža­ja, poput zah­tje­va koje nam šalje­te kao ope­ra­to­ru web mjes­ta. Šifri­ra­nu vezu može­te pre­poz­na­ti po tome što se adre­sa adre­se pre­gled­ni­ka mije­nja iz “http://” u “https://” i po sim­bo­lu zaklju­ča­va­nja u lini­ji pre­gled­ni­ka. Ako je akti­vi­ra­no SSL šifri­ra­nje, podat­ke koje nam poša­lje­te tre­će stra­ne ne mogu čita­ti. Kako bismo vam mogli ponu­di­ti sigu­ran pri­je­nos poda­ta­ka na našoj web stra­ni­ci pomo­ću SSL enkrip­ci­je, koris­ti­mo uslu­gu Clo­ud­fla­re, Inc. 101 Town­send St San Fran­cis­co, CA 94107. Za narudž­bu smo sklo­pi­li odgo­va­ra­ju­ći ugo­vor s Clo­ud­fla­re-om na teme­lju GDPR‑a u dije­lu koji se odno­si na obra­du narudž­bi. Clo­ud­fla­re je cer­ti­fi­ci­ra­ni sudi­onik EU-US okvir­ne mre­že za zašti­tu pri­vat­nos­ti. Clo­ud­fla­re se obve­zu­je obra­di­ti sve osob­ne podat­ke koje posje­du­ju drža­ve čla­ni­ce Europ­ske uni­je (EU) u skla­du s Okvi­rom mre­žom za zašti­tu pri­vat­nos­ti i pri­mje­nji­vim nače­li­ma. Dodat­ne infor­ma­ci­je o zašti­ti pri­vat­nos­ti mogu se naći na popi­su zašti­te pri­vat­nos­ti Minis­tar­stva trgo­vi­ne SAD‑a na adre­si [https://www.privacyshield.gov]. Clo­ud­fla­re pri­kup­lja sta­tis­tič­ke podat­ke o posje­ti­ma ovoj web stra­ni­ci. Poda­ci o pris­tu­pu uklju­ču­ju: naziv pris­tup­ne web stra­ni­ce, dato­te­ku, datum i vri­je­me pris­tu­pa, koli­či­nu pre­ne­se­nih poda­ta­ka, oba­vi­jest o uspješ­nom pris­tu­pu, vrstu i ver­zi­ju pre­gled­ni­ka, ope­ra­tiv­ni sus­tav koris­ni­ka, refe­rent­ni URL (pret­hod­no posje­će­na stra­ni­ca), IP adre­su i pru­ža­te­lja zah­tje­va. Clo­ud­fla­re koris­ti podat­ke dnev­ni­ka za sta­tis­tič­ke pro­cje­ne u svr­hu rada, sigur­nos­ti i opti­mi­za­ci­je ponu­de. Dodat­no pro­či­taj­te i pro­pi­se o zašti­ti poda­ta­ka Cloudflare‑a na koje se ovdje može pozi­va­ti https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

[Koris­nik 1]Prema GDPR‑u, osob­ni poda­ci su svi poda­ci koji se odno­se na poje­din­ca, a ne koji su dos­tup­ni poje­din­cu, te u tom dije­lu ni engle­ski tekst nije u skla­du s GDPR-om

[Koris­nik 2]U engle­skom tek­s­tu se dva­put pojav­lja­ju­je riječ “con­tract”, te je oči­to jed­na riječ višak

“Kola­či­će” koris­ti­mo samo u slje­de­ćim situ­aci­ja­ma. Prva situ­aci­ja odno­si se na pri­vre­me­ne kola­či­će koje koris­ti­mo u dva slu­ča­ja. Kada pris­tu­pi­te našim uslu­ga­ma putem naših onli­ne apli­ka­ci­ja, naš web pos­lu­ži­telj auto­mat­ski šalje pri­vre­me­ni kola­čić u vaš pre­gled­nik, što vam olak­ša­va navi­ga­ci­ju našim web stra­ni­ca­ma. Jedi­ni poda­tak koji se nala­zi u tim pri­vre­me­nim kola­či­ći­ma je refe­rent­na toč­ka koju naš sof­tver koris­ti da utvr­di koja bi se stra­ni­ca tre­ba­la pri­ka­za­ti kada klik­ne­te gumb “Natrag” u pre­gled­ni­ku. Kola­čić se bri­še čim zatvo­ri­te tre­nu­tač­ni pro­zor pre­gled­ni­ka. Kada pris­tu­pi­te jed­nom od naših pos­lov­nih part­ne­ra putem naše web stra­ni­ce, naš web pos­lu­ži­telj tako­đer šalje pri­vre­me­ni kola­čić u vaš pre­gled­nik koji sadr­ži “izvor­ni kod” za ovog pos­lov­nog part­ne­ra. Koris­ti­mo ove podat­ke za sta­tis­ti­ku i mar­ke­tin­ške svrhe.
Ako ste licen­ci­ra­ni od stra­ne BU Power Sis­te­mi d.o.o. i akti­vi­ra­te podru­čje web stra­ni­ce s kon­tro­lom pris­tu­pa, pos­tav­lja­mo pri­vre­me­ni kola­čić za pris­tup koji će vam poka­za­ti da ste ovje­re­ni koris­nik. Ovi kola­či­ći sadr­že slu­čaj­ne podat­ke koje pos­lu­ži­telj koris­ti za pro­vje­ru auten­tič­nos­ti zah­tje­va pre­gled­ni­ka pos­lu­ži­te­lju u ovoj sesi­ji. Kola­či­ći ne sadr­že nikak­ve podat­ke pomo­ću kojih vas se može osob­no iden­ti­fi­ci­ra­ti. Kola­čić se bri­še čim zatvo­ri­te tre­nu­tač­ni pro­zor pre­gled­ni­ka. Dru­ga situ­aci­ja u kojoj koris­ti­mo kola­či­će je kada zatra­ži­te doku­men­ta­ci­ju, uslu­ge ili nam poša­lje­te dru­ge upi­te tije­kom posje­ta našoj web stra­ni­ci. Kada popu­ni­te obra­zac, može­te oda­bra­ti da li će naša web stra­ni­ca pos­la­ti kola­čić na vaš lokal­ni disk ili ne. Iako to nije pri­vre­me­ni kola­čić, može­te ga deak­ti­vi­ra­ti u bilo kojem tre­nut­ku putem pos­tav­ki vašeg pre­gled­ni­ka. I dalje može­te koris­ti­ti našu web stra­ni­cu čak i ako ne pri­hva­ti­te ovu vrstu kola­či­ća. Ušte­djet ćete vri­je­me kada pri­hva­ti­te ovu vrstu kola­či­ća jer više ne tre­ba­te ponov­no ispu­nja­va­ti obras­ce i/ili ponov­no posje­ti­ti našu web stra­ni­cu. Čak i ako ste pri­hva­ti­li ovu vrstu kola­či­ća, može­te pos­ta­vi­ti svoj pre­gled­nik u bilo kojem tre­nut­ku kako bis­te pri­mi­li poru­ku kad god vam se kola­čić šalje. Na taj način uvi­jek ima­te pri­li­ku odlu­či­ti hoće­te li ga pri­hva­ti­ti ili odbiti.
Kako se bavi­mo pri­kup­lje­nim osob­nim poda­ci­ma i kome ih prosljeđujemo
Osob­ni poda­ci koje dobi­je­mo od vas koris­te se isklju­či­vo u slje­de­će svrhe:

Sla­nje odgovora
U pra­vi­lu odgo­va­ra­mo na sva pita­nja, zah­tje­ve za infor­ma­ci­ja­ma o pro­izvo­di­ma i uslu­ga­ma, kao i na sve osta­le upi­te koje smo dobi­li putem e‑maila. Arhi­vi­ra­mo ovu kores­pon­den­ci­ju kako bismo pobolj­ša­li naše pro­izvo­de, uslu­ge i web stra­ni­cu, kao i za naše pos­lov­ne svr­he. Čes­to pohra­nju­je­mo poje­di­nos­ti o kon­tak­ti­ma kako bismo sla­li važ­ne infor­ma­ci­je o našim pro­izvo­di­ma i uslu­ga­ma, tako­đer putem newslettera.

Podr­ška, zamje­na i kup­nja naših pro­izvo­da i usluga
Koris­ti­mo podat­ke koji nam se pre­no­se kako bismo vas oba­vi­jes­ti­li o podr­š­ci, zamje­ni i kup­nji naših pro­izvo­da i uslu­ga. Nada­lje, dos­tav­lja­mo podat­ke nami­je­nje­ne pri­dru­že­nim tvrt­ka­ma, pos­lov­nim part­ne­ri­ma ili agen­ci­ja­ma tvrt­ke BU Power Sis­te­mi d.o.o. (unu­tar i izvan Europ­skog gos­po­dar­skog pros­to­ra — EEA) kako bi vas mogli kon­tak­ti­ra­ti u vezi s podr­škom, zamje­nom ili kup­njom BU Power Sis­te­mi d.o.o. pro­izvo­da i uslu­ga. Naše pri­dru­že­ne tvrt­ke, pos­lov­ni part­ne­ri ili agen­ci­je mogu izrav­no stu­pi­ti u kon­takt s vama u vezi s tim pitanjem.
Pred­stav­lja­nje zanim­lji­vih pro­izvo­da i usluga
Uko­li­ko uop­će, podat­ke koji nam se dos­tav­lja­ju pros­li­je­đu­je­mo isklju­či­vo povjer­lji­vim pos­lov­nim part­ne­ri­ma ili dobav­lja­či­ma tvrt­ke BU Power Sis­te­mi d.o.o. (unu­tar ili izvan EEA) čiji pro­izvo­di ili uslu­ge nado­pu­nju­ju pro­izvo­de ili uslu­ge BU Power Sis­te­mi d.o.o. i koji bi vam mogli biti od inte­re­sa. Naši pouz­da­ni pos­lov­ni part­ne­ri ili dobav­lja­či mogu izrav­no stu­pi­ti u kon­takt s vama.

Pri­ba­va pro­izvo­da i uslu­ga sadr­ža­nih u opi­su uslu­ga (pri­li­kom upi­ta za odre­đe­nim uslugama)
Dodat­ni pro­izvo­di ili uslu­ge tre­će stra­ne nala­ze se u sklo­pu nekih uslu­ga tvrt­ke BU Power Sis­te­mi d.o.o. Iz tog raz­lo­ga, pri­li­kom kupo­vi­ne tak­ve uslu­ge, možda ćemo im uz vaš zah­tjev pos­la­ti neke ili sve podat­ke koji su nam dos­tav­lje­ni (unu­tar ili izvan EEA) kako bi oni mogli oba­vi­ti uslu­gu ili pri­ba­vi­ti pro­izvod te vas oba­vi­jes­ti­ti o ovom pro­izvo­du / uslu­zi ili nado­grad­nji. Uvje­ra­va­mo vas da pos­to­je spo­ra­zu­mi s tim dobav­lja­či­ma pro­izvo­da i uslu­ga, kao tre­ćom stra­nom, koji isklju­ču­ju pro­s­lje­đi­va­nje poda­ta­ka tre­ćim stra­na­ma (u skla­du s Odred­ba­ma o zašti­ti podataka).
Pro­vje­ra auten­tič­nos­ti vašeg identiteta
Kod odre­đe­nih uslu­ga tvrt­ke BU Power Sis­te­mi d.o.o. potreb­no je uspo­re­di­ti neke podat­ke u pri­ja­vi / narudž­bi s baza­ma poda­ta­ka tre­ćih stra­na ili dru­gim izvo­rom infor­ma­ci­ja od tre­ćih oso­ba. Na taj način pro­vje­ra­va­mo vaš iden­ti­tet kao i dru­ge podat­ke te tako­đer osi­gu­ra­va­mo da vaš iden­ti­tet ne bude zloupotrijebljen.
Oba­vez­no otkri­va­nje i zašti­ta licenci
Ako pos­to­ji zakon­ska obve­za za pro­s­lje­đi­va­njem poda­ta­ka lokal­nim, držav­nim, naci­onal­nim ili među­na­rod­nim držav­nim tije­li­ma ili agen­ci­ja­ma za pro­ved­bu zako­na, pošti­vat ćemo tu obve­zu (npr. može­mo otkri­ti iden­ti­tet kup­ca odre­đe­nih sof­tver­skih pro­izvo­da u skla­du s našim izvoz­nim dozvo­la­ma). Što­vi­še, otkri­va­mo podat­ke tre­ćim stra­na­ma, uko­li­ko to tra­že važe­ći zako­ni i odred­be. Nada­lje, tvrt­ka BU Power Sis­te­mi d.o.o. može otkri­ti infor­ma­ci­je kako bi pro­vje­ri­la i spri­je­či­la ile­gal­ne aktiv­nos­ti ili sum­nju na pri­je­va­ru ili pokre­nu­la pro­tu­mje­re ili imple­men­ti­ra­la ili pri­mje­nji­va­la spo­ra­zu­me i licen­c­na pra­va tvrt­ke BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Anke­te
Pone­kad pita­mo naše kli­jen­te da daju podat­ke u okvi­ru anke­te. Sudje­lo­va­nje u tim istra­ži­va­nji­ma je pot­pu­no dobro­volj­no; sto­ga ovi­si o kup­cu želi li pru­ži­ti te podat­ke ili ne. Poda­ci dobi­ve­ni u anke­ta­ma koris­te se za pra­će­nje i pobolj­ša­nje kori­šte­nja ove web stra­ni­ce, kao i za pobolj­ša­nje uslu­ga i pro­izvo­da koje nudimo.

Pri­go­vo­ri na budu­će obavijesti
Povre­me­no oba­vje­šta­va­mo naše kli­jen­te o novim pro­izvo­di­ma, šalje­mo naj­a­ve i naj­no­vi­je infor­ma­ci­je, obič­no putem news­let­te­ra. Ako više ne želi­te pri­ma­ti oba­vi­jes­ti, kon­tak­ti­raj­te nas putem adre­se dane pri dnu izja­ve o zašti­ti poda­ta­ka ili klik­ni­te na odgo­va­ra­ju­ći gumb “Odja­vi” na odgo­va­ra­ju­ćoj stra­ni­ci. Imaj­te na umu da ne može­te odbi­ti naše oba­vi­jes­ti ili one pos­la­ne u naše ime o sigur­nos­ti, prvom kori­šte­nju, datu­mu iste­ka, pobolj­ša­nji­ma pro­izvo­da ili uslu­ga­ma. Ako ste pri­mi­li oba­vi­jest od jed­nog od naših pouz­da­nih part­ne­ra ili dobav­lja­ča ili ako smo već pros­li­je­di­li vaše podat­ke našim pouz­da­nim part­ne­ri­ma ili dobav­lja­či­ma, možda ćete ih mora­ti izrav­no oba­vi­jes­ti­ti da ne želi­te pri­ma­ti oba­vi­jes­ti u budućnosti.
Naše sigur­nos­ne mjere
Zašti­ta svih osob­nih poda­ta­ka koje pri­ma­mo od posje­ti­te­lja naše web stra­ni­ce te zašti­ta naših kupa­ca važan je dio naše kor­po­ra­tiv­ne filo­zo­fi­je. Uvje­ra­va­mo vas da su vaši osob­ni poda­ci zašti­će­ni našim sigur­nos­nim mje­ra­ma od gubit­ka, zlo­upo­tre­be i izmje­na. Kao i kod svih pri­je­no­sa putem inter­ne­ta, osta­je ele­ment rizi­ka pri sla­nju osob­nih poda­ta­ka. Da bismo mini­mi­zi­ra­li taj rizik, šifri­rat ćemo podat­ke koje nam ustu­pa­te pri­li­kom naru­či­va­nja pro­izvo­da i uslu­ga putem Secu­re Soc­ket Layer pro­to­ko­la (SSL).
Pris­tu­pa­nje, izmje­na ili ažu­ri­ra­nje podataka
Ako želi­te pro­mi­je­ni­ti ili ispra­vi­ti svo­je osob­ne podat­ke ili jed­nos­tav­no želi­te zna­ti sadr­žaj vaših pohra­nje­nih osob­nih poda­ta­ka, kon­tak­ti­raj­te nas putem adre­se dane pri dnu izja­ve o zašti­ti poda­ta­ka. Ako koris­ti­te ovu funk­ci­ju, vaša adre­sa e‑pošte će se poja­vi­ti kao poši­lja­telj e‑pošte. Ni vaša adre­sa e‑pošte niti adre­sa pri­ma­te­lja neće se koris­ti­ti za neku dru­gu svrhu.

Autor­sko pravo
Svi tek­s­to­vi, foto­gra­fi­je i gra­fi­ke te nji­ho­vi aran­žma­ni pri­ka­za­ni na našoj web stra­ni­ci zašti­će­ni su autor­skim pra­vi­ma i dru­gim zako­ni­ma za zašti­tu inte­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva. Ovi se objek­ti ne smi­ju kopi­ra­ti za komer­ci­jal­nu upo­tre­bu ili dis­tri­bu­ci­ju, niti se ti objek­ti mogu mije­nja­ti ili ponov­no objav­lji­va­ti na dru­gim web stra­ni­ca­ma. Neke web stra­ni­ce tako­đer sadr­že sli­ke koje su zašti­će­ne autor­skim pra­vi­ma onih koji su nam ih sta­vi­li na raspolaganje.

Izmje­ne i dopu­ne ove izja­ve o zašti­ti podataka
Uko­li­ko se done­su bit­ne izmje­ne i dopu­ne ove izja­ve o zašti­ti poda­ta­ka, te izmje­ne i dopu­ne obja­vit će se na našoj web stranici.

Kako kon­tak­ti­ra­ti nas ili našu Služ­bu za zašti­tu podataka
Svi kup­ci i poten­ci­jal­ni kup­ci tvrt­ke BU Power Sis­te­mi d.o.o. mogu nas kon­tak­ti­ra­ti na:
BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Viško­vo 138
51216 Viško­vo
T +385 (0) 51 545701
F +385 (0) 51 256652

[email protected]
www.bu-power.hr