BU Pro­da­ja Odgo­va­ra­ju­ći motor za sva­ki vaš stroj

BU Power Sys­tems nudi pri­la­go­đe­na rje­še­nja moto­ra sna­ge izme­đu 4 i 2000 kW za indus­tri­ju, gra­đe­vi­nar­stvo, poljo­pri­vre­du, ruko­va­nje mate­ri­ja­li­ma, kao i za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je te bro­do­ve. Više od 200 zapos­le­ni­ka širom Euro­pe osi­gu­ra­va pro­fe­si­onal­ne savje­te o pro­izvo­di­ma i cje­lo­vi­tu uslu­gu za sve potre­be moto­ra. Naši kup­ci sto­ga ima­ju pred­nost surad­nje s inter­kul­tu­ral­nim pos­lov­nim part­ne­rom smje­šte­nim lokal­no ali i od europ­ske gru­pe viso­ko spe­ci­ja­li­zi­ra­nih kompanija.

Indus­trij­ski motori

Per­kins moto­ri pobolj­ša­va­ju per­for­man­se i pro­duk­tiv­nost vaših stro­je­va. Pro­daj­ni tim BU‑a želi Vam pomo­ći da pro­na­đe­te pra­vi motor kao i odgo­va­ra­ju­će dodat­ne kom­po­nen­te za svoj pro­jekt te da Vam ponu­di­ti cje­lo­vit savjet o ugrad­nji i primjeni.

Saz­naj­te više …

Moto­ri za pogon generatora

Već više od 85 godi­na, Per­kins pro­izvo­di moto­re za gene­ra­to­re; tvrt­ka je jedan od vode­ćih svjet­skih trži­šta u seg­men­tu elek­trič­ne ener­gi­je (EP). Jesu li to pri­čuv­ni gene­ra­to­ri, ili gene­ra­to­ri za slu­ča­je­ve hit­no­ća, ili kon­den­za­to­ri vrš­nog opte­re­će­nja ili pri­mar­na pro­izvod­nja ener­gi­je ili udar­ni moto­ri — Per­kins pru­ža učin­ko­vi­ta i pouz­da­na rje­še­nja za Vašu primjenu.

Saz­naj­te više …

Brod­ski moto­ri i brod­ski generatori

Per­kins brod­ski moto­ri poz­na­ti su po svo­joj pouz­da­nos­ti i robus­nos­ti, a koris­te se kao pogon­ski moto­ri u rekre­acij­skim kao i pro­fe­si­onal­nim bro­do­vi­ma. Per­kins brod­ski moto­ri za pogon gene­ra­to­ra ima­ju sve potreb­ne među­na­rod­ne cer­ti­fi­ka­te i kla­si­fi­ka­ci­je po registrima.

Saz­naj­te više …

Plin­ski motori

Per­kins plin­ski moto­ri dugo­traj­ni su i pouz­da­ni, a to je doka­za­no u veli­kom bro­ju okru­že­nja i rad­nih uvje­ta. Niski tro­ško­vi tije­kom čita­vog život­nog cik­lu­sa pro­izvo­da čine ih poseb­no eko­no­mič­ni­ma. Seri­ja 4000 i pri­pa­da­ju­ća pro­izvod­na rje­še­nja dos­tup­ni su u širo­kom ras­po­nu per­for­man­si. Naši struč­nja­ci vam sto­je na ras­po­la­ga­nju kako bi vam pomo­gli u dizaj­nu i specifikacijama.

Saz­naj­te više …

Ugrad­nja i pri­mje­na Struč­na ugrad­nja našeg moto­ra u vaš stroj

Inže­nje­ri za pro­da­ju i pri­mje­nu iz BU Power Sys­tems pra­te vas i opsež­no savje­tu­ju u imple­men­ta­ci­ji opti­mal­nog rje­še­nja moto­ra. Pre­gled naših usluga:
 • Savje­to­va­nje: ana­li­za pro­jek­ta, kao i raz­ra­da zah­tje­va kup­ca i razvoj kon­cep­ta za rje­še­nje motora
 • CAD podr­ška: radi­oni­ca teh­nič­ke ugradnje
 • Razvoj pro­to­ti­pa: ugrad­nja pri­la­go­đe­nih moto­ra s tes­ti­ra­nim dodat­nim kom­po­nen­ta­ma (uprav­lja­nje primjenom)
 • Podr­ška: Komer­ci­jal­na obra­da narudž­be i pouz­da­no pre­dvi­đa­nje roka isporuke
 • Ospo­sob­lja­va­nje: Ospo­sob­lja­va­nje za orga­ni­za­ci­ju OEM ser­vi­sa (Ori­gi­nal Equ­ip­ment Manu­fac­tu­rer – pro­izvo­đa­ča opreme)
 • Jam­s­tvo: pro­du­lje­no jam­s­tve­no raz­dob­lje na zahtjev

Rje­še­nja za ugrad­nju moto­ra pri­la­go­đe­na kup­cu Pri­bor i dodat­ne kom­po­nen­te (kom­po­nen­te doda­ne vrijednosti)

BU Power Sys­tems nudi rje­še­nja pri­la­go­đe­na vašim spe­ci­fič­nim zah­tje­vi­ma za elek­trič­nu i meha­nič­ku ugrad­nju moto­ra, pri­mje­ri­ce s SAE J1939 CAN uprav­ljač­kom kon­tro­lom, kroz ugrad­nju indi­vi­du­ali­zi­ra­nih oži­če­nja ili s pri­la­go­đe­nim sus­ta­vi­ma hla­đe­nja. Sis­tem­ska rje­še­nja koja pre­po­ru­ču­ju naši inže­nje­ri za pri­mje­nu nude mnoš­tvo prednosti:
 • Opti­mi­za­ci­ja ugradnje
 • Tes­ti­ra­ne kom­po­nen­te, pre­ma spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma proizvođača
 • Pojed­nos­tav­lje­nje ugrad­nje / sas­tav­lja­nja / instalacije
 • uni­fi­ka­ci­ja dije­lo­va / manje skla­di­šte­nja dijelova
 • Sma­nje­nje mogu­ćih tro­ško­va alata
 • Pojed­nos­tav­lje­nje dokumentacije
 • Izbor pre­ma Per­kins specifikacijama
 • Moguć­nost servisiranja
 • Opti­mi­za­ci­ja troškova
Može­mo vam ponu­di­ti slje­de­će dodat­ke i dodat­ne komponente:
 • Ugrad­nja: SAE Quic­k­Fits, pri­č­vr­s­ni ele­men­ti, opre­ma, ubla­ži­va­či tor­zi­onih vibra­ci­ja i pri­gu­ši­va­či vibra­ci­ja, leža­je­vi motora
 • Sus­tav zra­ka: pri­gu­ši­va­či, brzi spo­je­vi, fil­te­ri zra­ka, cije­vi, cri­je­va, kom­pre­so­ri, upravljački
  ventili
 • Sus­tav za gori­vo: fil­te­ri, brze spoj­ni­ce, sepa­ra­to­ri za vodu, sprem­ni­ci, cijevi
 • Sus­tav hla­đe­nja: hlad­nja­ci, pred­gri­ja­va­nje ulja I vode, ven­ti­la­to­ri, reme­ni, ele­men­ti za podešavanje,
 • Izlaz: Hidra­ulič­ne pum­pe, kop­če, spoj­ke, generatori
 • Elek­tro­ni­ka / kon­tro­la: ins­tru­men­ti, zas­lo­ni, sen­zo­ri, kon­tro­la okre­ta­ja, reme­ni, ožičenje

Ugrad­nja motora

SAE brzi spojevi,
tekućine

El.nosači moto­ra

Uprav­lja­nje zrač­nim sistemom

Ispuš­ni lonci,kompenzatori

Fil­te­ri zra­ka /cijevi, koljena

Kom­pre­so­ri,
ven­ti­li protoka

Sis­tem goriva

Fil­te­ri, priključci,
Sepa­ra­to­ri goriva

Rezer­vo­ari,
cije­vi goriva

Ras­hlad­ni sistem

Hlad­nja­ci,
gri­ja­či rashl. tekućine

Ven­ti­la­to­ri, nosači,
prste­ni za podešavanje

PTO kom­po­nen­te

Pum­pe hidraulike

Kop­če

Gene­ra­to­ri

Elek­tro­ni­ka / Upravljanje

Ins­tru­men­ti, monitori
dava­či, pokazivači

Oži­če­nja motora

Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on Pro­du­lje­no jamstvo

Unu­tar jam­s­tve­nog raz­dob­lja vašeg Per­kins moto­ra pru­ža­mo našim kli­jen­ti­ma moguć­nost dodat­ne zašti­te moto­ra s “Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on” ponu­dom. Ovdje vam nudi­mo raz­li­či­te opci­je u smis­lu dulji­ne jam­s­tva i bro­ja rad­nih sati motora.