Per­kins je jedan od vode­ćih svjet­skih dobav­lja­ča plin­skih i dizel moto­ra u ras­po­nu sna­ge od 4 do 2000 kW (5 i 2800 KS) s godiš­njim volu­me­nom pro­izvod­nje do 800.000 jedi­ni­ca. Kao bri­tan­ski brend s tra­di­ci­jom dugom više od 90 godi­na, Per­kins je dio Cater­pil­lar gru­pe od 1998. godi­ne. U svo­jim pogo­ni­ma smje­šte­nim u Veli­koj Bri­ta­ni­ji, SAD‑u, Bra­zi­lu, Indi­ji i Kini, Per­kins je pro­izveo više od 20 mili­ju­na moto­ra. Na 3.500 ser­vis­nih loka­ci­ja u svi­je­tu ima više od 4.500 zapos­le­ni­ka. Ime Per­kins pred­stav­lja izvr­s­nost u inže­njer­stvu na naj­vi­šoj razi­ni i nudi širok asor­ti­man ino­va­tiv­nih i pouz­da­nih rje­še­nja za motore.