Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Bac­kers Maschinenbau

 

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i WINTER Mar­ki­er­tec­h­nik GmbH

 

Sjaj­ni raz­go­vo­ri na EIMA Inter­na­ti­onal 2022

 

Pun pogo­dak: bauma 2022

1 4
1 4

BU Power Sys­tems novosti

BU Power Sys­tems News
3. Mar­ch 2023

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Bac­kers Maschinenbau

Od 1989. Bac­kers kon­ti­nu­ira­no pos­tav­lja pre­kret­ni­ce u star­s­cre­en teh­no­lo­gi­ji. Cilj tvrt­ke je pru­ži­ti kup­ci­ma učin­ko­vi­to i eko­no­mič­no rje­še­nje za pro­si­ja­va­nje mine­ral­nih i organ­skih mate­ri­ja­la kao i mje­ša­vi­ne mate­ri­ja­la. Uos­ta­lom, bez odva­ja­nja, mno­gi mate­ri­ja­li koji nas­ta­ju kao glav­ni pro­izvod, nus­pro­izvod ili… 
BU Power Sys­tems News
26. Janu­ary 2023

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i WINTER Mar­ki­er­tec­h­nik GmbH

Sa svo­jim zna­njem i iskus­tvom u ces­to­grad­nji, WINTER Mar­ki­er­tec­h­nik GmbH se dugi niz godi­na spe­ci­ja­li­zi­rao za razvoj i pro­izvod­nju ino­va­tiv­nih i učin­ko­vi­tih stro­je­va za ozna­ča­va­nje i demar­ka­ci­ju za ces­te i zrač­ne luke. Por­t­felj pro­izvo­da WINTER Mar­ki­er­tec­h­nik GmbH nudi odgo­va­ra­ju­ću strojnu… 
BU Power Sys­tems News
28. Novem­ber 2022

Sjaj­ni raz­go­vo­ri na EIMA Inter­na­ti­onal 2022

Ovo­go­diš­nji 45. EIMA Inter­na­ti­onal ponov­no je pri­vu­kao broj­ne izla­ga­če i posje­ti­te­lje iz sek­to­ra poljo­pri­vred­nih i hor­ti­kul­tur­nih stro­je­va. S 327,100 posje­ti­te­lja, broj posje­ti­te­lja EIMA 2021 pove­zan s koro­nom dale­ko je pre­ma­šen. Broj izla­ga­ča tako­đer je zna­čaj­no poras­tao: 1,500 izla­ga­ča bilo je… 
BU Power Sys­tems News
8. Novem­ber 2022

Pun pogo­dak: bauma 2022

Kao vode­ći svjet­ski sajam gra­đe­vin­skih stro­je­va, stro­je­va za gra­đe­vin­ski mate­ri­jal, rudar­skih stro­je­va, gra­đe­vin­skih vozi­la i gra­đe­vin­ske opre­me, bauma je i ove godi­ne došao do veli­kog bro­ja lju­di. S više od 495.000 posje­ti­te­lja iz više od 200 zema­lja i 3.200 izlagača… 
BU Power Sys­tems News
30. Sep­tem­ber 2022

Veli­ko slav­lje u Italiji.

Kakav doga­đaj! Danas je BU Power Sys­tems Ita­lia pozvao kup­ce, Per­kins part­ne­re i zapos­le­ni­ke da zajed­no pros­la­ve 10. godiš­nji­cu tvrt­ke. Na pre­kras­nom jeze­ru Como gos­ti i doma­ći­ni uži­va­li su u vrhun­skom doga­đa­ju u atmo­sfe­ri koja ostav­lja bez daha s tipičnim… 
Arhi­va

Više infor­ma­ci­ja pro­na­đi­te u našoj arhi­vi vijesti …

Jes­te li zna­li da …

Jes­te li zna­li da …
2. Mar­ch 2023

…Per­kins® Eco­­plus-Fil­ter ukla­nja čes­ti­ce manje od četi­ri mikrona?

To je otpri­li­ke veli­či­ne jed­nog crve­nog krv­nog zrn­ca, koje je veli­či­ne pet mikro­na i ne može se vidje­ti golim okom. Viso­kok­va­li­tet­ni fil­te­ri gori­va šti­te vaš motor u sva­koj vrsti pri­mje­ne i sprje­ča­va­ju ošte­će­nja moto­ra, jer čak i naj­ma­nje čes­ti­ce mogu… 
Jes­te li zna­li da …
3. Novem­ber 2022

…Per­kins odr­ža­va više od 4.5 mili­ju­na serij­skih bro­je­va motora?

To je otpri­li­ke ono­li­ko serij­skih bro­je­va moto­ra koli­ko se opseg Sun­ca mje­ri u kilo­me­tri­ma. Serij­ski bro­je­vi mogu se naći u cije­lom svi­je­tu i pru­ži­ti infor­ma­ci­je o godi­ni i zem­lji pro­izvod­nje moto­ra, kao i o nje­go­voj toč­noj kon­fi­gu­ra­ci­ji. Sva­ki motor je… 
Jes­te li zna­li da …
14. Mar­ch 2022

… je odr­ži­vost temelj­na vri­jed­nost tvrt­ke Perkins?

Odr­ži­va pro­izvod­nja učin­ko­vi­ta je pro­izvod­nja — a učin­ko­vi­tost je dobra za ispla­ti­vost. Per­kins pokre­će odr­ži­ve pro­mje­ne kroz napred­ne pro­ce­se i ino­va­ci­je pro­izvo­da, a posve­ćen je odr­ži­vim pro­izvod­nim pro­ce­si­ma koji mini­mi­zi­ra­ju i potroš­nju ener­gi­je i pro­izvod­nju otpa­da. Naj­no­vi­ji Per­kins EU Stage… 
Arhi­va

Više od “Jes­te li zna­li…” blog