Hit­t­ner – Eco­trac 60 V izvan­re­dan robus­ni partner

 

Per­kins lan­si­ra motor nove gene­ra­ci­je seri­je 2600

 

BU Obu­ka: Struč­nost na naj­vi­šoj razini

 

Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V događaj

1 4
1 4

BU Power Sys­tems novosti

BU Power Sys­tems News
26. Mar­ch 2024

Hit­t­ner – Eco­trac 60 V izvan­re­dan robus­ni partner

Hrvat­ska tvrt­ka Hit­t­ner d.o.o., osno­va­na 1987. godi­ne, spe­ci­ja­li­zi­ra­na je za pro­izvod­nju šum­skih trak­to­ra, ski­de­ra, malih poljo­pri­vred­nih trak­to­ra i pri­klju­ča­ka za trak­to­re te svih vrsta rezerv­nih dije­lo­va. Hit­t­ner je već dugi niz godi­na na lis­ti naj­bo­ljih pri­vat­nih tvrt­ki u Repu­bli­ci Hrvatskoj,… 
BU Power Sys­tems News
21. Decem­ber 2023

Per­kins lan­si­ra motor nove gene­ra­ci­je seri­je 2600

Jedan motor. Bes­kraj­ne moguć­nos­ti. Ino­va­tiv­ni moto­ri seri­je Per­kins 2600 ukla­pa­ju se u 13-litar­ski okvir sna­ge do 515 kW/690 KS – pru­ža veći poten­ci­jal i bolje per­for­man­se, a zauzi­ma manje pros­to­ra. Nje­go­va mak­si­mal­na sna­ga i doka­za­na traj­nost čine ga jedins­tve­nim rješenjem… 
BU Power Sys­tems News
12. Decem­ber 2023

BU Obu­ka: Struč­nost na naj­vi­šoj razini

U našem među­na­rod­nom, Per­kins cer­ti­fi­ci­ra­nom cen­tru za obu­ku u Ibben­büre­nu, Nje­mač­ka, pru­ža­mo jedins­tve­no zna­nje o moto­ri­ma. Naš tim za obu­ku tu je za naše OEM kup­ce i nji­ho­ve pro­daj­ne orga­ni­za­ci­je – uz struč­nost na naj­vi­šoj razi­ni. Uz teča­je­ve u našem… 
BU Power Sys­tems News
6. Decem­ber 2023

Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V događaj

Od 29. do 30. stu­de­nog pred­stav­lja­nje seri­je moto­ra Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V odr­ža­no je u sje­di­štu Per­kin­sa u Peter­bo­ro­ug­hu. Zajed­no s našim kup­ci­ma dobi­li smo teh­nič­ki uvid na viso­koj razi­ni u ras­pon moto­ra Sta­ge V Elec­tric Power. Osim mnoštva… 
BU Power Sys­tems News
10. Novem­ber 2023

BU ser­vis — pouz­dan, brz i kompetentan

Sko­ro kao James Bond. Ne u služ­bi Nje­zi­nog Veli­čans­tva, već za našeg kup­ca Ghel­ma AG Baube­tri­ebe, teh­ni­ča­ri iz BU Power Sys­tems sada su bili u akci­ji na Schil­t­hor­nu u Ber­n­skim Alpa­ma na 2.970 m nad­mor­ske visi­ne. Na ovoj izvan­red­noj lokaciji… 
Arhi­va

Više infor­ma­ci­ja pro­na­đi­te u našoj arhi­vi vijesti …

Jes­te li zna­li da …

Jes­te li zna­li da …
26. Mar­ch 2024

…se ulje u vašem Per­kins moto­ru fil­tri­ra sva­kih 12–15 sekundi?

To je otpri­li­ke jed­na­ko čes­to kao i otku­ca­ji srca pla­vog kita pri­li­kom ronje­nja. Osi­gu­ra­va fil­tri­ra­nje svih čes­ti­ca koje bi mogle ošte­ti­ti motor. Fil­te­ri su zais­ta prva lini­ja obra­ne vašeg moto­ra, šti­te nje­go­ve dije­lo­ve bra­ne­ći ih od neže­lje­nih čes­ti­ca. Bilo koji… 
Jes­te li zna­li da …
28. Novem­ber 2023

…oži­če­nje pro­sječ­ne dulji­ne ins­ta­li­ra­no na Per­kins moto­ri­ma izno­si više od 66 meta­ra kabela?

To je isto kao ras­pon kri­la Boein­ga 747. Oži­če­nje pove­zu­je sve elek­trič­ne i elek­tro­nič­ke kom­po­nen­te vašeg moto­ra i kao osjet­lji­va živ­ča­na nit čini osno­vu za funk­ci­ona­lan motor. Elek­trič­ne kom­po­nen­te kao što su sus­tav pred­gri­ja­va­nja, star­ter motor, alter­na­tor itd. mora­ju biti… 
Jes­te li zna­li da …
31. August 2023

…je Per­kins već pro­izveo 22 mili­ju­na moto­ra od 1932?

To je dva­put više moto­ra nego što se u svi­je­tu sva­kog mje­se­ca rodi dje­ce. Možda je jedan od ovih mno­gih moto­ra u vašem stro­ju. Kao služ­be­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dije­lo­ve i uslu­ge za vaš… 
Arhi­va

Više od “Jes­te li zna­li…” blog