Sjaj­ni raz­go­vo­ri na EIMA Inter­na­ti­onal 2022

 

Pun pogo­dak: bauma 2022

 

Veli­ko slav­lje u Italiji.

 

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Egholm – City Ran­ger 3070

1 4
1 4

BU Power Sys­tems novosti

BU Power Sys­tems News
28. Novem­ber 2022

Sjaj­ni raz­go­vo­ri na EIMA Inter­na­ti­onal 2022

Ovo­go­diš­nji 45. EIMA Inter­na­ti­onal ponov­no je pri­vu­kao broj­ne izla­ga­če i posje­ti­te­lje iz sek­to­ra poljo­pri­vred­nih i hor­ti­kul­tur­nih stro­je­va. S 327,100 posje­ti­te­lja, broj posje­ti­te­lja EIMA 2021 pove­zan s koro­nom dale­ko je pre­ma­šen. Broj izla­ga­ča tako­đer je zna­čaj­no poras­tao: 1,500 izla­ga­ča bilo je… 
BU Power Sys­tems News
8. Novem­ber 2022

Pun pogo­dak: bauma 2022

Kao vode­ći svjet­ski sajam gra­đe­vin­skih stro­je­va, stro­je­va za gra­đe­vin­ski mate­ri­jal, rudar­skih stro­je­va, gra­đe­vin­skih vozi­la i gra­đe­vin­ske opre­me, bauma je i ove godi­ne došao do veli­kog bro­ja lju­di. S više od 495.000 posje­ti­te­lja iz više od 200 zema­lja i 3.200 izlagača… 
BU Power Sys­tems News
30. Sep­tem­ber 2022

Veli­ko slav­lje u Italiji.

Kakav doga­đaj! Danas je BU Power Sys­tems Ita­lia pozvao kup­ce, Per­kins part­ne­re i zapos­le­ni­ke da zajed­no pros­la­ve 10. godiš­nji­cu tvrt­ke. Na pre­kras­nom jeze­ru Como gos­ti i doma­ći­ni uži­va­li su u vrhun­skom doga­đa­ju u atmo­sfe­ri koja ostav­lja bez daha s tipičnim… 
BU Power Sys­tems News
28. Sep­tem­ber 2022

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Egholm – City Ran­ger 3070

Uz Park Ran­ger 2150, naš kupac Egholm tako­đer se osla­nja na Per­kins moto­re za svoj City Ran­ger 3070. Više­na­mjen­ski stroj spre­man je za akci­ju čak iu naj­te­žim uvje­ti­ma zahva­lju­ju­ći snaž­nom dizel­skom moto­ru od 74 KS iz Per­kin­sa u kom­bi­na­ci­ji s… 
BU Power Sys­tems News
25. August 2022

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i EURO BAGGING

Naš kupac EURO BAGGING raču­na na Per­kins moto­re za svo­je poljo­pri­vred­ne stro­je­ve. Obi­telj­ska tvrt­ka sa sje­di­štem u Češkoj pro­da­je stro­je­ve za skla­di­šte­nje stoč­ne hra­ne kao i vre­će za sila­žu. EB 310 GM bager za sila­žu pokre­će dizel­ski motor 1206F Perkins… 
Arhi­va

Više infor­ma­ci­ja pro­na­đi­te u našoj arhi­vi vijesti …

Jes­te li zna­li da …

Jes­te li zna­li da …
3. Novem­ber 2022

…Per­kins odr­ža­va više od 4.5 mili­ju­na serij­skih bro­je­va motora?

To je otpri­li­ke ono­li­ko serij­skih bro­je­va moto­ra koli­ko se opseg Sun­ca mje­ri u kilo­me­tri­ma. Serij­ski bro­je­vi mogu se naći u cije­lom svi­je­tu i pru­ži­ti infor­ma­ci­je o godi­ni i zem­lji pro­izvod­nje moto­ra, kao i o nje­go­voj toč­noj kon­fi­gu­ra­ci­ji. Sva­ki motor je… 
Jes­te li zna­li da …
14. Mar­ch 2022

… je odr­ži­vost temelj­na vri­jed­nost tvrt­ke Perkins?

Odr­ži­va pro­izvod­nja učin­ko­vi­ta je pro­izvod­nja — a učin­ko­vi­tost je dobra za ispla­ti­vost. Per­kins pokre­će odr­ži­ve pro­mje­ne kroz napred­ne pro­ce­se i ino­va­ci­je pro­izvo­da, a posve­ćen je odr­ži­vim pro­izvod­nim pro­ce­si­ma koji mini­mi­zi­ra­ju i potroš­nju ener­gi­je i pro­izvod­nju otpa­da. Naj­no­vi­ji Per­kins EU Stage… 
Jes­te li zna­li da …
8. Febru­ary 2022

… su svi Per­kins star­te­ri dizaj­ni­ra­ni i tes­ti­ra­ni da budu dugovječni?

Zajam­če­no je da će se pokre­nu­ti oko 36.000 puta, što je otpri­li­ke deset puta dnev­no goto­vo 10 godi­na. Ori­gi­nal­ne Per­kins kom­po­nen­te sino­nim su za snaž­nu izved­bu, izvan­red­nu kva­li­te­tu i viso­ku pouz­da­nost. Kao naš kupac, ima­te koris­ti od goto­vo 90 godina… 
Arhi­va

Više od “Jes­te li zna­li…” blog