Nova dome­na 1. lip­nja 2022 | www.bu-perkins.hr pos­ta­je www.bu-power.hr

 

10 godi­na BU Power Sys­tems u Sloveniji

 

10 godi­na BU Power Sys­tems u Hrvatskoj

 

Uvid u ser­vis – Popra­vak moto­ra Per­kins 1104C-44TA

1 4
1 4

BU Power Sys­tems novosti

BU Power Sys­tems News
19. April 2022

Nova dome­na 1. lip­nja 2022 | www.bu-perkins.hr pos­ta­je www.bu-power.hr

1. lip­nja 2022. BU Power Sys­tems će pro­mi­je­ni­ti svo­ju dome­nu. Pret­hod­na dome­na www.bu-perkins.hr pos­tup­no se gasi i bit će zami­je­nje­na sa www.bu-power.hr. Pro­mje­na tako­đer utje­če na web stra­ni­ce svih zema­lja i e‑mail adre­se zaposlenika.Na pri­mjer, naša opća e‑mail adre­sa će… 
BU Power Sys­tems News
19. April 2022

10 godi­na BU Power Sys­tems u Sloveniji

Ove godi­ne sla­vi­mo 10. obljet­ni­cu BU Power Sys­tems Slo­ve­ni­ja kao ime­no­va­nog dis­tri­bu­te­ra Per­kin­sa. Sa sje­di­štem u Kra­nju BU Power Sys­tems Slo­ve­ni­ja je odgo­vo­ran za pro­da­ju i pos­t­pro­daj­nu uslu­gu Per­kins dizel, plin­skih i brod­skih moto­ra u Slo­ve­ni­ji, Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni i… 
BU Power Sys­tems News
19. April 2022

10 godi­na BU Power Sys­tems u Hrvatskoj

Ove godi­ne u Hrvat­skoj sla­vi­mo 10. godiš­nji­cu pos­to­ja­nja. BU Power Sys­tems Hrvat­ska je 2012. godi­ne pos­tao eks­klu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Per­kin­sa za Hrvat­sku, Koso­vo, Sje­ver­nu Make­do­ni­ju, Alba­ni­ju i Crnu Goru. Iz svog sje­di­šta u Viško­vu tvrt­ka nudi sve Per­kins pro­izvo­de i usluge… 
BU Power Sys­tems News
13. Janu­ary 2022

Uvid u ser­vis – Popra­vak moto­ra Per­kins 1104C-44TA

Kao ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nije odgo­vo­ran samo za pro­da­ju već i za ser­vis Per­kins dizel i plin­skih moto­ra. Naša kom­plet­na uslu­ga osi­gu­ra­va pro­fe­si­onal­nu ser­vis­nu podr­šku u podru­čji­ma indus­tri­je, poljo­pri­vre­de i šumar­stva, gra­đe­vi­nar­stva, kod pri­čuv­nih gene­ra­to­ra ili generatora… 
BU Power Sys­tems News
13. Decem­ber 2021

Naša zvi­jez­da – seri­ja Per­kins® 904

Opci­je Per­kins® seri­je 904 od 2,8 lita­ra i 3,6 lita­ra stvo­re­ne su da vam osi­gu­ra­ju pos­lov­ni uspjeh. Moto­ri su dizaj­ni­ra­ni da sta­nu u više od 80 mode­la stro­je­va. To osi­gu­ra­va naj­kom­pak­t­ni­ji mogu­ći paket moto­ra, šte­de­ći pro­izvo­đa­či­ma stro­je­va zna­čaj­no vri­je­me i… 
Arhi­va

Više infor­ma­ci­ja pro­na­đi­te u našoj arhi­vi vijesti …

Jes­te li zna­li da …

Jes­te li zna­li da …
14. Mar­ch 2022

… je odr­ži­vost temelj­na vri­jed­nost tvrt­ke Perkins?

Odr­ži­va pro­izvod­nja učin­ko­vi­ta je pro­izvod­nja — a učin­ko­vi­tost je dobra za ispla­ti­vost. Per­kins pokre­će odr­ži­ve pro­mje­ne kroz napred­ne pro­ce­se i ino­va­ci­je pro­izvo­da, a posve­ćen je odr­ži­vim pro­izvod­nim pro­ce­si­ma koji mini­mi­zi­ra­ju i potroš­nju ener­gi­je i pro­izvod­nju otpa­da. Naj­no­vi­ji Per­kins EU Stage… 
Jes­te li zna­li da …
8. Febru­ary 2022

… su svi Per­kins star­te­ri dizaj­ni­ra­ni i tes­ti­ra­ni da budu dugovječni?

Zajam­če­no je da će se pokre­nu­ti oko 36.000 puta, što je otpri­li­ke deset puta dnev­no goto­vo 10 godi­na. Ori­gi­nal­ne Per­kins kom­po­nen­te sino­nim su za snaž­nu izved­bu, izvan­red­nu kva­li­te­tu i viso­ku pouz­da­nost. Kao naš kupac, ima­te koris­ti od goto­vo 90 godina… 
Jes­te li zna­li da …
6. Decem­ber 2021

… smo u moguć­nos­ti popra­vi­ti moto­re sta­ri­je od 30 godi­na pre­ma stan­dar­di­ma kva­li­te­te novog proizvoda?

Tako da ti moto­ri pos­to­je duže od inter­ne­ta. BU Power Sys­tems može vam ponu­di­ti i moto­re koji više nisu u pro­izvod­nji. Pra­ti­mo pro­vje­re­ne pro­ce­se koji­ma se osi­gu­ra­va da sva­ki zamjen­ski motor – bilo novi ili obnov­lje­ni – ispu­nja­va odgo­va­ra­ju­će zahtijevane… 
Arhi­va

Više od “Jes­te li zna­li…” blog