Evo nas opet: Nađi­mo se na baumi 2022

 

90 godi­na Perkinsa

 

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Egholm – Park Ran­ger 2150

 

Nova dome­na 1. lip­nja 2022 | www.bu-perkins.hr pos­ta­je www.bu-power.hr

1 4
1 4

BU Power Sys­tems novosti

BU Power Sys­tems News
10. August 2022

Evo nas opet: Nađi­mo se na baumi 2022

Nakon duge koro­na pauze, vese­li­mo se ponov­nom susre­tu s broj­nim posje­ti­te­lji­ma i ove godi­ne na 33. baumi u Mün­c­he­nu u Nje­mač­koj. Zajed­no s više od 3.500 dru­gih izla­ga­ča na izlož­be­nom pros­to­ru većem od 600.000 m², BU Power Sys­tems će od… 
BU Power Sys­tems News
2. August 2022

90 godi­na Perkinsa

Ove godi­ne Per­kins sla­vi 90 godi­na pos­to­ja­nja. S povi­ješ­ću koja se pro­te­že toli­ko godi­na una­trag, Per­kins je jedan od vode­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča dizel i plin­skih moto­ra. Ino­va­tiv­na i pouz­da­na ener­get­ska rje­še­nja spe­ci­ja­li­zi­ra­na su za širok ras­pon pri­mje­na i mogu se… 
BU Power Sys­tems News
28. June 2022

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Egholm – Park Ran­ger 2150

BU Power Sys­tems nudi pri­la­go­đe­na rje­še­nja za sve moto­re. S Per­kin­so dizel i plin­skim moto­ri­ma i ras­po­nom sna­ge od 4 do 2000 kW, part­ner smo za širok ras­pon indus­tri­ja. Per­kins moto­ri se tako­đer koris­te u podru­čju odr­ža­va­nja par­ko­va i terena:… 
BU Power Sys­tems News
27. June 2022

Nova dome­na 1. lip­nja 2022 | www.bu-perkins.hr pos­ta­je www.bu-power.hr

1. lip­nja 2022. BU Power Sys­tems će pro­mi­je­ni­ti svo­ju dome­nu. Pret­hod­na dome­na www.bu-perkins.hr pos­tup­no se gasi i bit će zami­je­nje­na sa www.bu-power.hr. Pro­mje­na tako­đer utje­če na web stra­ni­ce svih zema­lja i e‑mail adre­se zaposlenika.Na pri­mjer, naša opća e‑mail adre­sa će… 
BU Power Sys­tems News
25. May 2022

Pro­ši­re­nje asor­ti­ma­na Per­kins IOPU proizvoda

Ove godi­ne Per­kins sla­vi svo­ju 90. godiš­nji­cu. Uz ovu dugo­go­diš­nju struč­nost, Per­kins je jedan od vode­ćih svjet­skih dobav­lja­ča dizel i plin­skih moto­ra. Cilj Per­kin­sa je ponu­di­ti čim veći ras­pon ino­va­tiv­nih i pouz­da­nih ener­get­skih rje­še­nja, pri­la­go­đe­nih pre­ciz­nim zah­tje­vi­ma svo­jih kupa­ca. To… 
Arhi­va

Više infor­ma­ci­ja pro­na­đi­te u našoj arhi­vi vijesti …

Jes­te li zna­li da …

Jes­te li zna­li da …
14. Mar­ch 2022

… je odr­ži­vost temelj­na vri­jed­nost tvrt­ke Perkins?

Odr­ži­va pro­izvod­nja učin­ko­vi­ta je pro­izvod­nja — a učin­ko­vi­tost je dobra za ispla­ti­vost. Per­kins pokre­će odr­ži­ve pro­mje­ne kroz napred­ne pro­ce­se i ino­va­ci­je pro­izvo­da, a posve­ćen je odr­ži­vim pro­izvod­nim pro­ce­si­ma koji mini­mi­zi­ra­ju i potroš­nju ener­gi­je i pro­izvod­nju otpa­da. Naj­no­vi­ji Per­kins EU Stage… 
Jes­te li zna­li da …
8. Febru­ary 2022

… su svi Per­kins star­te­ri dizaj­ni­ra­ni i tes­ti­ra­ni da budu dugovječni?

Zajam­če­no je da će se pokre­nu­ti oko 36.000 puta, što je otpri­li­ke deset puta dnev­no goto­vo 10 godi­na. Ori­gi­nal­ne Per­kins kom­po­nen­te sino­nim su za snaž­nu izved­bu, izvan­red­nu kva­li­te­tu i viso­ku pouz­da­nost. Kao naš kupac, ima­te koris­ti od goto­vo 90 godina… 
Jes­te li zna­li da …
6. Decem­ber 2021

… smo u moguć­nos­ti popra­vi­ti moto­re sta­ri­je od 30 godi­na pre­ma stan­dar­di­ma kva­li­te­te novog proizvoda?

Tako da ti moto­ri pos­to­je duže od inter­ne­ta. BU Power Sys­tems može vam ponu­di­ti i moto­re koji više nisu u pro­izvod­nji. Pra­ti­mo pro­vje­re­ne pro­ce­se koji­ma se osi­gu­ra­va da sva­ki zamjen­ski motor – bilo novi ili obnov­lje­ni – ispu­nja­va odgo­va­ra­ju­će zahtijevane… 
Arhi­va

Više od “Jes­te li zna­li…” blog