Per­kins lan­si­ra motor nove gene­ra­ci­je seri­je 2600

 

BU Obu­ka: Struč­nost na naj­vi­šoj razini

 

Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V događaj

 

BU ser­vis — pouz­dan, brz i kompetentan

1 4
1 4

BU Power Sys­tems novosti

BU Power Sys­tems News
21. Decem­ber 2023

Per­kins lan­si­ra motor nove gene­ra­ci­je seri­je 2600

Jedan motor. Bes­kraj­ne moguć­nos­ti. Ino­va­tiv­ni moto­ri seri­je Per­kins 2600 ukla­pa­ju se u 13-litar­ski okvir sna­ge do 515 kW/690 KS – pru­ža veći poten­ci­jal i bolje per­for­man­se, a zauzi­ma manje pros­to­ra. Nje­go­va mak­si­mal­na sna­ga i doka­za­na traj­nost čine ga jedins­tve­nim rješenjem… 
BU Power Sys­tems News
12. Decem­ber 2023

BU Obu­ka: Struč­nost na naj­vi­šoj razini

U našem među­na­rod­nom, Per­kins cer­ti­fi­ci­ra­nom cen­tru za obu­ku u Ibben­büre­nu, Nje­mač­ka, pru­ža­mo jedins­tve­no zna­nje o moto­ri­ma. Naš tim za obu­ku tu je za naše OEM kup­ce i nji­ho­ve pro­daj­ne orga­ni­za­ci­je – uz struč­nost na naj­vi­šoj razi­ni. Uz teča­je­ve u našem… 
BU Power Sys­tems News
6. Decem­ber 2023

Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V događaj

Od 29. do 30. stu­de­nog pred­stav­lja­nje seri­je moto­ra Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V odr­ža­no je u sje­di­štu Per­kin­sa u Peter­bo­ro­ug­hu. Zajed­no s našim kup­ci­ma dobi­li smo teh­nič­ki uvid na viso­koj razi­ni u ras­pon moto­ra Sta­ge V Elec­tric Power. Osim mnoštva… 
BU Power Sys­tems News
10. Novem­ber 2023

BU ser­vis — pouz­dan, brz i kompetentan

Sko­ro kao James Bond. Ne u služ­bi Nje­zi­nog Veli­čans­tva, već za našeg kup­ca Ghel­ma AG Baube­tri­ebe, teh­ni­ča­ri iz BU Power Sys­tems sada su bili u akci­ji na Schil­t­hor­nu u Ber­n­skim Alpa­ma na 2.970 m nad­mor­ske visi­ne. Na ovoj izvan­red­noj lokaciji… 
BU Power Sys­tems News
17. August 2023

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i Geotec Bohr­tec­h­nik GmbH

Geotec Bohr­tec­h­nik GmbH već više od 25 godi­na razvi­ja i gra­di viso­kok­va­li­tet­ne ver­ti­kal­ne buši­li­ce. One se pri­mar­no koris­te za eks­trak­ci­ju geoter­mal­ne ener­gi­je bli­zu povr­ši­ne, geoteh­nič­ki inže­nje­ring, rudar­stvo i izgrad­nju buna­ra, ali su tako­đer ide­al­ni i za suho buše­nje s kućištem,… 
Arhi­va

Više infor­ma­ci­ja pro­na­đi­te u našoj arhi­vi vijesti …

Jes­te li zna­li da …

Jes­te li zna­li da …
28. Novem­ber 2023

…oži­če­nje pro­sječ­ne dulji­ne ins­ta­li­ra­no na Per­kins moto­ri­ma izno­si više od 66 meta­ra kabela?

To je isto kao ras­pon kri­la Boein­ga 747. Oži­če­nje pove­zu­je sve elek­trič­ne i elek­tro­nič­ke kom­po­nen­te vašeg moto­ra i kao osjet­lji­va živ­ča­na nit čini osno­vu za funk­ci­ona­lan motor. Elek­trič­ne kom­po­nen­te kao što su sus­tav pred­gri­ja­va­nja, star­ter motor, alter­na­tor itd. mora­ju biti… 
Jes­te li zna­li da …
31. August 2023

…je Per­kins već pro­izveo 22 mili­ju­na moto­ra od 1932?

To je dva­put više moto­ra nego što se u svi­je­tu sva­kog mje­se­ca rodi dje­ce. Možda je jedan od ovih mno­gih moto­ra u vašem stro­ju. Kao služ­be­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dije­lo­ve i uslu­ge za vaš… 
Jes­te li zna­li da …
5. July 2023

…Per­kins pum­pe za vodu mogu ispum­pa­ti oko 360.000 lita­ra ras­hlad­ne teku­ći­ne u 24 sata rada?

To je jed­na­ko 2378 punih kada. Vode­na pum­pa dovo­di hlad­nu vodu u motor da ga ohla­di. Voda se zagri­ja­va viso­kom tem­pe­ra­tu­rom moto­ra, a zatim izla­zi iz moto­ra u hlad­njak. Uz pomoć ras­hlad­nog sus­ta­va izbje­ga­va se pre­gri­ja­va­nje i pos­lje­dič­ni kva­ro­vi. Optimalne… 
Arhi­va

Više od “Jes­te li zna­li…” blog