Jeste li znali da …

…je Per­kins već pro­izveo 22 mili­ju­na moto­ra od 1932?

By 31. August 2023 No Comments

To je dva­put više moto­ra nego što se u svi­je­tu sva­kog mje­se­ca rodi dje­ce. Možda je jedan od ovih mno­gih moto­ra u vašem stro­ju. Kao služ­be­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dije­lo­ve i uslu­ge za vaš motor uz pro­da­ju novih moto­ra. Tako­đer smo tu za vas u slu­ča­ju krat­ko­traj­nog kva­ra vašeg moto­ra: s Per­kins zamjen­skim motorima.

Pone­kad, kada nije eko­nom­ski oprav­da­no poprav­lja­ti motor ili fak­tor vre­me­na koji danas ima sve veći zna­čaj ne dopu­šta remont, zamje­na moto­ra može biti dobra alter­na­ti­va. Kako bismo mogli ponu­di­ti brza rje­še­nja, jam­či­mo stal­nu dos­tup­nost više od 200 Per­kins moto­ra za zamjenu.

Od krat­kih ili dugih blo­ko­va, poprav­lje­nih krat­kih ili dugih blo­ko­va do dugih moto­ra i pot­pu­ne zamje­ne moto­ra, nudi­mo širok izbor rje­še­nja. Na ovaj način svom stro­ju može­te pro­du­ži­ti život­ni vijek u krat­kom roku i po niskoj cijeni.

Zašto koris­ti­ti zamjen­ski motor iz BU Power Systems?

  • Zamjen­ski i obnov­lje­ni moto­ri za sve potrebe
  • Uspo­re­di­ve per­for­man­se moto­ra uz dje­lić cije­ne novog stroja
  • Opti­mal­na uslu­ga i krat­ki roko­vi isporuke
  • Viso­ka kva­li­te­ta kori­šte­njem Per­kins ori­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va i tes­ti­ra­njem na ispit­nom stolu
  • Jed­nos­tav­na instalacija
  • Bolje uprav­lja­nje život­nim cik­lu­som strojeva
  • Sma­nje­no vri­je­me zastoja
  • Šte­di resur­se i cje­nov­no je isplativo
  • 12 mje­se­ci jamstva

Ovdje može­te pro­na­ći više infor­ma­ci­ja o Per­kins obnov­lje­nim zamjen­skim motorima.