Czy wiesz, że…

…od 1932 roku Per­kins wypro­du­ko­wał już 22 milio­ny silników?

By 31. sierpnia 2023 No Comments

To dwa razy tyle sil­ni­ków, ile dzie­ci rodzi się mie­sięcz­nie na świe­cie. Być może jeden z tych wie­lu sil­ni­ków znaj­du­je się w Pań­stwa maszy­nie. Jako ofi­cjal­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins, BU Power Sys­tems oprócz sprze­da­ży nowych sil­ni­ków ofe­ru­je ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne fir­my Per­kins oraz indy­wi­du­al­ne usłu­gi ser­wi­so­we dla Pań­stwa silników.

Jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji rów­nież w przy­pad­ku nagłej awa­rii sil­ni­ka: dzię­ki tzw. sil­ni­kom zamien­nym’’ Per­kin­sa. Jeśli napra­wa sil­ni­ka jest nie­opła­cal­na to wymia­na sil­ni­ka może być dobrą alter­na­ty­wą. Aby móc zaofe­ro­wać Pań­stwu szyb­kie roz­wią­za­nia, gwa­ran­tu­je­my sta­łą dostęp­ność ponad 200 tzw. sil­ni­ków wymien­nych” Perkinsa.

Od tzw. „krót­kich” lub „dłu­gich blo­ków”, poprzez cał­ko­wi­tą wymia­nę sil­ni­ka – tym samym ofe­ru­jąc sze­ro­ką gamę roz­wią­zań. W ten spo­sób moż­na zna­czą­co i szyb­ko zwięk­szyć żywot­ność Pań­stwa maszyn przy niskich kosztach.

Dla­cze­go war­to korzy­stać z sil­ni­ka na wymia­nę od BU Power Systems?

  • Wymien­ne i rege­ne­ro­wa­ne sil­ni­ki na każ­dą potrzebę
  • Porów­ny­wal­ne osią­gi sil­ni­ka za uła­mek ceny nowe­go silnika
  • Opty­mal­na obsłu­ga i krót­kie ter­mi­ny dostaw
  • Wyso­ka jakość dzię­ki zasto­so­wa­niu ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych fir­my Per­kins i testom laboratoryjnym
  • Pro­sta instalacja
  • Lep­sze zarzą­dza­nie cyklem życia maszyny
  • Skró­ce­nie przestojów
  • Oszczęd­ność zaso­bów i opłacalność
  • 12 mie­się­cy gwarancji

Wię­cej infor­ma­cji na temat sil­ni­ków na wymia­ny fir­my Per­kins moż­na zna­leźć tutaj.