Věděli jste, že ...?

…spo­leč­nost Per­kins vyro­bi­la od roku 1932 již 22 mili­o­nů motorů?

By 31. srpna 2023 No Comments

To je dva­krát více moto­rů, než kolik se měsíč­ně naro­dí dětí na celém svě­tě. Mož­ná je jeden z těch­to mno­ha moto­rů ve vašem stro­ji. Jako ofi­ci­ál­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí spo­leč­nost BU Power Sys­tems kro­mě pro­de­je nových moto­rů také ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins a indi­vi­du­ál­ní ser­vis pro váš motor. Jsme tu pro vás i v pří­pa­dě krát­ko­do­bé poru­chy vaše­ho moto­ru: s výměn­ný­mi moto­ry Perkins.

Pokud je opra­va moto­ru nee­ko­no­mic­ká nebo je obno­va moto­ru Per­kins limi­to­vá­na časem, může být vhod­nou alter­na­ti­vou výmě­na moto­ru. Abychom byli schop­ni nabíd­nout rych­lá řeše­ní, garan­tu­je­me stá­lou dostup­nost více než 200 výměn­ných moto­rů Per­kins: Nabí­zí­me širo­kou šká­lu řešení.

Od krát­kých nebo dlou­hých blo­ků přes opra­ve­né krát­ké nebo dlou­hé blo­ky až po dlou­hé moto­ry a kom­plet­ní výmě­nu moto­ru. Tím­to způ­so­bem může­te dát své­mu stro­ji dru­hou život­nost v krát­ké době a za níz­kou cenu.

Proč pou­ží­vat náhrad­ní motor od BU Power Systems?

  • Náhrad­ní a repa­so­va­né moto­ry pro kaž­dou potřebu
  • Srov­na­tel­ný výkon moto­ru za zlo­mek ceny nové­ho motoru
  • Opti­mál­ní ser­vis a krát­ké doda­cí lhůty
  • Vyso­ká kva­li­ta díky pou­ži­tí ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins a tes­to­vá­ní na zkušebně
  • Jed­no­du­chá instalace
  • Lep­ší říze­ní život­ní­ho cyk­lu stroje
  • Sní­že­ní pro­sto­jů stroje
  • Úspo­ra zdro­jů a nákladů
  • Záru­ka 12měsíců

Ce infor­ma­cí o výměn­ných moto­rech Per­kins najde­te zde.