Ali ste vedeli, da …

…je Per­kins od leta 1932 izde­lal že 22 mili­jo­nov motorjev?

By 31. avgusta 2023 No Comments

To je dva­krat več motor­jev, kot se na sve­tu rodi otrok v enem mese­cu. Mor­da je eden od teh šte­vil­nih motor­jev v vašem stro­ju. Pod­je­tje BU Power Systems kot ura­dni Per­kins dis­tri­bu­ter poleg pro­da­je novih motor­jev ponu­ja ori­gi­nal­ne Per­kins nado­me­stne dele in indi­vi­du­al­ne sto­ri­tve za vaš motor. Na voljo smo vam tudi v pri­me­ru krat­ko­traj­ne okva­re vaše­ga motor­ja: z nado­me­stni­mi motor­ji Perkins.

Če popra­vi­lo motor­ja ni eko­no­mič­no ali če je tre­ba pra­vo­ča­sno obno­vi­ti delo­va­nje vaše­ga motor­ja Per­kins, je lah­ko zame­nja­va motor­ja dobra alter­na­ti­va. Da bi lah­ko ponu­di­li hitre reši­tve, zago­ta­vlja­mo stal­no raz­po­lo­žlji­vost več kot 200 motor­jev Per­kins za zamenjavo.

Od krat­kih ali dol­gih blo­kov do popra­vlje­nih krat­kih ali dol­gih blo­kov in dol­gih motor­jev ter popol­ne zame­nja­ve motor­ja – ponu­ja­mo širo­ko pale­to reši­tev. Tako lah­ko svo­je­mu stro­ju v krat­kem času in z niz­ki­mi stro­ški omo­go­či­te dru­go življenj­sko dobo.

Zakaj upo­ra­blja­ti nado­me­stni motor pod­je­tja BU Power Systems?

  • Nado­me­stni in obno­vlje­ni motor­ji za vse potrebe
  • Pri­mer­lji­va zmo­glji­vost motor­ja za del­ček cene nove­ga motorja
  • Opti­mal­ne sto­ri­tve in krat­ki dobav­ni roki
  • Viso­ka kako­vost z upo­ra­bo ori­gi­nal­nih Per­kin­so­vih nado­me­stnih delov in pre­sku­ša­njem na pre­sku­sni napravi
  • Eno­stav­na namestitev
  • Bolj­še upra­vlja­nje življenj­ske­ga cikla stroja
  • Zmanj­ša­nje izpadov
  • Var­če­va­nje z viri in stro­škov­na učinkovitost
  • 12 meseč­na garancija

Več infor­ma­cij o izmen­lji­vih motor­jih Per­kins naj­de­te tukaj.