BU Power Systems News

Seri­jo Per­kins® 5000

By 16. junija 2023 No Comments

Ta mesec je v Per­kin­su Sta­ffor­du pote­kal pred­sta­vi­tve­ni dogo­dek za novo seri­jo Per­kins® 5000. Sku­paj s stran­ka­mi iz Nem­či­je, Ita­li­je in Polj­ske smo se na kra­ju samem sezna­ni­li z novo seri­jo motor­jev, ki ponu­ja zane­slji­vo ele­k­trič­no moč, pri­pra­vlje­no za takoj­šnjo uporabo.

Popol­no­ma nova seri­ja Per­kins® 5000 je popol­no­ma ele­k­tron­ska seri­ja vrstnih šest- in osem­valj­nih ter V12 in V16-valj­nih motor­jev, ki je zasno­va­na pose­bej za trg pro­i­zvo­dnje ele­k­trič­ne ener­gi­je, da z zane­slji­vo ele­k­trič­no ener­gi­jo oskr­bu­je kri­tič­ne apli­ka­ci­je, kot so podat­kov­ni cen­tri in bol­ni­šni­ce, kjer izpa­di ne pri­de­jo v poštev. Več infor­ma­cij o novi seri­ji motor­jev naj­de­te tukaj.

Poleg šte­vil­nih infor­ma­cij o novi seri­ji motor­jev je bil na voljo tudi odli­čen vpo­gled v zmo­glji­vo­sti Per­kin­sa Sta­ffor­da. Na ogle­du izdel­kov si je bilo mogo­če podrob­no ogle­da­ti nove motor­je in nji­ho­ve sestav­ne dele. Vrhu­nec dogod­ka je bil tudi obisk zgo­do­vin­ske­ga gra­du Warwick. Grad, star 1100 let, je ena naj­lep­ših sre­dnje­ve­ških trdnjav v Veli­ki Bri­ta­ni­ji in je obdan s čudo­vi­to nara­vo, vse­ka­kor vre­den ogleda.

Iskre­na hva­la našim stran­kam, sode­lav­cem in seve­da Per­kin­su, da so poskr­be­li za nepo­za­ben dogodek.