BU Power Systems News

Řady Per­kins® 5000

By 16. června 2023 No Comments

Ten­to měsíc se v Per­kins Sta­f­ford kona­la akce k uve­de­ní nové řady Per­kins® 5000. Spo­leč­ně se zákaz­ní­ky z Němec­ka, Itá­lie a Pol­ska jsme se na mís­tě sezná­mi­li s novou řadou moto­rů, kte­rá nabí­zí spo­leh­li­vý elek­tric­ký výkon při­pra­ve­ný k oka­mži­té­mu použití.

Zce­la nová řada Per­kins® 5000 je plně elek­tro­nic­ká řada řado­vých šes­ti­vál­co­vých a osmi­vál­co­vých moto­rů a moto­rů s vál­ci V12 a V16, kte­ré byly zkon­stru­o­vá­ny spe­ci­ál­ně pro trh s elek­tric­kou ener­gií a slou­ží k záso­bo­vá­ní kri­tic­kých apli­ka­cí, jako jsou dato­vá cen­t­ra a nemoc­ni­ce, spo­leh­li­vým pri­már­ním nebo poho­to­vost­ním napá­je­ním, kde výpad­ky nepři­pa­da­jí v úva­hu. Více infor­ma­cí o nové řadě moto­rů nalez­ne­te zde.

Kro­mě spous­ty infor­ma­cí o nové řadě moto­rů zde zazně­ly i skvě­lé infor­ma­ce o zaří­ze­ních ve spo­leč­nos­ti Per­kins Sta­f­ford. Při pro­hlíd­ce výrob­ků bylo mož­né si nové moto­ry a jejich kom­po­nen­ty podrob­ně pro­hléd­nout. Dal­ším vrcho­lem akce byla návště­va his­to­ric­ké­ho hra­du Warwick. Hrad sta­rý 1100 let je jed­nou z nej­krás­něj­ších brit­ských stře­do­vě­kých pev­nos­tí a je obklo­pen nád­her­nou pří­ro­dou, kte­rá roz­hod­ně sto­jí za návštěvu.

Děku­je­me našim zákaz­ní­kům, kole­gům a samo­zřej­mě fir­mě Per­kins za to, že se tato akce sta­la nezapomenutelnou.