Věděli jste, že ...?

…vod­ní čer­pa­dla Per­kins mohou za 24 hodin pro­vo­zu pře­čer­pat při­bliž­ně 360 000 lit­rů chla­di­cí kapaliny?

By 5. července 2023 No Comments

To odpo­ví­dá 2 378 plným vanám. V okru­hu při­vá­dí vod­ní čer­pa­dlo do moto­ru stu­de­nou vodu, aby ho ochla­di­lo. Voda se ohří­vá vli­vem vyso­ké tep­lo­ty moto­ru a poté je dopra­vo­vá­na z moto­ru do chla­di­če. Pomo­cí chla­di­cí­ho sys­té­mu se před­chá­zí pře­hřá­tí a násled­ným poru­chám. Opti­mál­ní­ho výko­nu lze dosáh­nout pou­ze při správ­né pro­voz­ní tep­lo­tě – chla­di­cí sys­tém při­způ­so­be­ný moto­ru je pro­to nezbytný.

Chla­di­cí sys­témy zajiš­ťu­jí správ­nou tep­lo­tu motoru

Kaž­dý motor potře­bu­je chla­di­cí sys­tém, aby se zabrá­ni­lo pře­hřá­tí a poru­še. Chla­di­cí sys­tém vodou chla­ze­né­ho moto­ru obvykle zahr­nu­je kom­bi­na­ci chla­di­če, ven­ti­lá­to­ru, ter­mosta­tu a vod­ní­ho čer­pa­dla, kte­ré jsou při­po­je­ny ke kaná­lům v moto­ru a spo­leč­ně odvá­dě­jí vyso­ké tep­lo vzni­ka­jí­cí při spalování.

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems nabí­zí řeše­ní při­způ­so­be­ná vašim spe­ci­fic­kým poža­dav­kům na chla­di­cí sys­tém při­způ­so­be­ný vaše­mu moto­ru Perkins.
Obrať­te se na naše apli­kač­ní inže­ný­ry – může­te nás kon­tak­to­vat na čís­le +420 274 773 493.