Vidste du det …?

…Per­kins vand­pum­per kan pum­pe omkring 360.000 liter køle­væ­ske på 24 timers drift?

Det sva­rer til 2.378 ful­de bade­kar. I et kredsløb fører vand­pum­pen koldt vand ind i moto­ren for at køle den ned. Van­det bli­ver opvar­met af moto­rens høje tem­pe­ra­tur og trans­por­te­res der­ef­ter ud af moto­ren til køle­ren. Ved hjælp af køle­sy­ste­met und­gås overop­hed­ning og der­af føl­gen­de svigt. Opti­mal ydel­se kan kun opnås med den kor­rek­te drift­stem­pe­ra­tur – et køle­sy­stem, der er til­pas­set moto­ren, er der­for afgørende.

Køle­sy­ste­met sik­rer, at din motor kører ved den ret­te temperatur

Enhver motor har brug for et køle­sy­stem for at for­hin­dre overop­hed­ning og svigt. Køle­sy­ste­met i en vand­kø­let motor omfat­ter nor­malt en kom­bi­na­tion af radi­a­tor, ven­ti­la­tor, ter­mostat og vand­pum­pe, som er for­bun­det med moto­rens kana­ler og alle arbej­der sam­men for at fjer­ne den høje var­me, der opstår under forbrændingen.

BU Power Systems til­by­der løs­nin­ger, der er skræd­der­sy­et til dine spe­ci­fik­ke krav til et køle­sy­stem til­pas­set din Per­kins motor.
Tal med vores spe­ci­a­li­ster – du kan kon­tak­te os på +45 65 560 560.