Czy wiesz, że…

…pom­py wody Per­kin­sa mogą prze­pom­po­wać oko­ło 360 000 litrów pły­nu chło­dzą­ce­go w cią­gu 24 godzin pracy?

By 5. lipca 2023 No Comments

To rów­no­war­tość 2 378 peł­nych wanien. W ukła­dzie pom­pa wody poda­je płyn chło­dzą­cy do sil­ni­ka, aby go schło­dzić. Płyn nagrze­wa się przez wyso­ką tem­pe­ra­tu­rę sil­ni­ka, a następ­nie jest trans­por­to­wa­ny z sil­ni­ka do chłod­ni­cy. Z pomo­cą ukła­du chło­dze­nia uni­ka się prze­grza­nia i wyni­ka­ją­cych z tego awa­rii sil­ni­ków. Opty­mal­ne osią­gi moż­na uzy­skać tyl­ko przy odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze pra­cy sil­ni­ka – każ­dy spraw­nie dzia­ła­ją­cy układ chło­dze­nia jest nie­zbęd­ny dla pra­wi­dło­wej pra­cy silnika.

Ukła­dy chło­dze­nia zapew­nia­ją, że sil­nik pra­cu­je w odpo­wied­niej temperaturze

Każ­dy sil­nik potrze­bu­je ukła­du chło­dze­nia, aby zapo­biec prze­grza­niu i awa­rii. Układ chło­dze­nia w sil­ni­ku chło­dzo­nym cie­czą obej­mu­je zwy­kle kom­bi­na­cję chłod­ni­cy, wen­ty­la­to­ra, ter­mo­sta­tu i pom­py wody, któ­re są połą­czo­ne z kana­ła­mi wod­ny­mi w sil­ni­ku i wszyst­kie pra­cu­ją razem, aby usu­nąć wyso­kie cie­pło powsta­ją­ce pod­czas spa­la­nia- pra­cy silnika.

BU Power Sys­tems ofe­ru­je roz­wią­za­nia dosto­so­wa­ne do Two­ich kon­kret­nych wyma­gań w zakre­sie ukła­du chło­dze­nia dosto­so­wa­ne­go do Two­je­go sil­ni­ka Perkins.

Poroz­ma­wiaj z naszy­mi inży­nie­ra­mi – możesz się z nami skon­tak­to­wać pod nume­rem +48 (22) 57704–30.