BU Power Systems wiadomości

BU Power Sys­tems zosta­je auto­ry­zo­wa­nym deale­rem Per­kin­sa na Szwaj­ca­rię i Liechtenstein

By 27. marca 2023 No Comments

Od 1991 roku MINELLI AG jest gene­ral­nym impor­te­rem Per­kin­sa w Szwaj­ca­rii i Księ­stwie Liech­ten­ste­in. Od 01.04.2023 BU Power Sys­tems AG, jako spół­ka zależ­na nale­żą­ca w cało­ści do BU Power Gro­up GmbH, prze­ję­ła biz­nes Per­kin­sa od MINELLI AG i jest odpo­wie­dzial­na za sprze­daż i ser­wis posprze­da­żo­wy sil­ni­ków die­sla oraz gazo­wych  sil­ni­ków Per­kins, a tak­że sil­ni­ków mor­skich Per­kin­sa w Szwaj­ca­rii i Liech­ten­ste­inie. Sie­dzi­bą naszej fir­my jest  Pfäf­fi­kon  i nasi pra­cow­ni­cy chęt­nie udzie­lą Pań­stwu porad we wszyst­kich kwe­stiach doty­czą­cych Pań­stwa sil­ni­ka, czę­ści zamien­nych oraz serwisu.

BU Power Sys­tems będzie nadal współ­pra­co­wać z pra­cow­ni­ka­mi Minel­li, któ­rzy mają doświad­cze­nie i rela­cje z klien­ta­mi. “W ramach wcze­sne­go i upo­rząd­ko­wa­ne­go pla­nu suk­ce­sji, zde­cy­do­wa­li­śmy się oddać dział Per­kins w inne ręce” — mówi Reto Minel­li, wła­ści­ciel Minel­li AG. “Dzię­ki nasze­mu wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu w całej Euro­pie może­my zagwa­ran­to­wać pomyśl­ną przy­szłość Per­kin­sa w Szwaj­ca­rii i Liech­ten­ste­inie. Pra­cow­ni­cy oraz oso­by zwią­za­ne z fir­mą pozo­sta­ną i zapew­nią płyn­ne przej­ście” — komen­tu­je Franz Focks, pre­zes BU Power Group.