Ser­wis BU Power Sys­tems Eks­per­ci na każ­dym kroku

BU Power Sys­tems ofe­ru­je spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi dosto­so­wa­ne do potrzeb sil­ni­ków w zakre­sie prze­my­słu, rol­nic­twa, leśnic­twa i budow­nic­twa, zasi­la­nia awa­ryj­ne­go i wytwa­rza­nia ener­gii, a tak­że sil­ni­ków w elek­tro­cie­płow­niach. Dzię­ki krót­kim cza­som reak­cji i wyso­kiej dostęp­no­ści czę­ści zamien­nych, ser­wis BU speł­nia naj­wyż­sze stan­dar­dy Per­kins. Jako part­ner ser­wi­so­wy fir­my Per­kins z cer­ty­fi­ka­tem pozio­mu 3 fir­ma BU Power Sys­tems kon­se­kwent­nie zapew­nia wyso­ką jakość obsłu­gi w całej Pol­sce. Nasze w peł­ni wypo­sa­żo­ne pojaz­dy ser­wi­so­we zapew­nia­ją szyb­ką pomoc na miejscu.

Nasz zespół ser­wi­so­wy pomo­że Ci we wszyst­kich wyma­ga­niach doty­czą­cych sil­ni­ka. Począw­szy od ana­li­zy pro­ble­mu bez­po­śred­nio na miej­scu lub przy uży­ciu naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii dzię­ki zdal­nej dia­gno­sty­ce. W zależ­no­ści od potrzeb ofe­ru­je­my Pań­stwu kom­plek­so­wą pomoc.

Obsłu­ga

Aby zagwa­ran­to­wać, że sil­nik pra­cu­je tak dosko­na­le jak to moż­li­we i aby Two­je pro­ce­sy biz­ne­so­we dzia­ła­ły płyn­nie, BU Servi­ce ofe­ru­je pro­fe­sjo­nal­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie utrzy­ma­nia. Sko­rzy­staj z usłu­gi ser­wi­so­wej BU, aby utrzy­mać kosz­ty na niskim pozio­mie w dłu­gim okre­sie, uni­kać awa­rii maszy­ny i uni­kać poważ­nych napraw.

Napra­wy

Ser­wis BU poma­ga w każ­dej chwi­li szyb­ko i kom­pe­tent­nie. Jako spe­cja­li­ści od sil­ni­ków Per­kins dys­po­nu­je­my nie­zbęd­ny­mi czę­ścia­mi zamien­ny­mi, doku­men­ta­cją oraz narzę­dzia­mi. Zarów­no nasi tech­ni­cy ser­wi­so­wi, jak i per­so­nel nasze­go ser­wi­su są na bie­żą­co szko­le­ni w naszym mię­dzy­na­ro­do­wym cen­trum szko­le­nio­wym Per­kins. Dzię­ki temu ana­li­za uste­rek i póź­niej­sze napra­wy sil­ni­ka są prze­pro­wa­dza­ne szyb­ko i kom­pe­tent­nie u Cie­bie lub w naszych warsztatach.

Zgło­sze­nie serwisowe

Remon­ty główne

W przy­pad­ku star­szych maszyn w par­ku maszy­no­wym kom­plek­so­wa i pro­fe­sjo­nal­na napra­wa może być solid­ną alter­na­ty­wą dla sil­ni­ka zastęp­cze­go. Nasza ofer­ta usług obej­mu­je wszyst­kie eta­py kon­ser­wa­cji od napra­wy poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów po cał­ko­wi­ty remont sil­ni­ka. Oczy­wi­ście zapew­nia­my peł­ną jakość usług BU. Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wi­my indy­wi­du­al­ną ofer­tę po dia­gno­zie silnika.

Sil­ni­ki na wymianę

Zda­rza się, że napra­wa sil­ni­ka jest nie­uza­sad­nio­na eko­no­micz­nie lub czas kapi­tal­ne­go remon­tu jest zbyt dłu­gi. Roz­wią­za­niem w tym przy­pad­ku są sil­ni­ki na wymia­nę. Aby zapew­nić naszym klien­tom szyb­kie roz­wią­za­nie w takich przy­pad­kach, gwa­ran­tu­je­my sta­łą dostęp­ność ponad 200 sil­ni­ków zamien­nych mar­ki Perkins.

Dowiedz się więcej…

Gwa­ran­cja

Jeśli sil­nik będzie miał wadę w okre­sie gwa­ran­cyj­nym, będzie­my wspie­rać Cię w spo­sób sku­tecz­ny i szyb­ki w pro­ce­sie naprawy.

Zgło­sze­nie gwarancyjne

Roz­sze­rzo­na gwarancja

W okre­sie gwa­ran­cji Two­je­go sil­ni­ka Per­kins, zapew­nia­my naszym klien­tom moż­li­wość roz­sze­rze­nia ochro­ny sil­ni­ka o “Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­tion”. Tutaj ofe­ru­je­my róż­ne opcje doty­czą­ce okre­su gwa­ran­cji pod wzglę­dem cza­su i godzin pracy.

Dowiedz się więcej…

Szko­le­nia BU Eks­per­ci na naj­wyż­szym poziomie

W naszym mię­dzy­na­ro­do­wym cen­trum szko­le­nio­wym zapew­nia­my uni­kal­ne know-how doty­czą­ce sil­ni­ka. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że kom­bi­na­cja wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków i tech­nicz­nie wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów sta­no­wią pod­sta­wę zado­wo­lo­nych klien­tów. Pro­wa­dzi­my regu­lar­ne kur­sy szko­le­nio­we dla pro­du­cen­tów OEM oraz dla naszych pracowników.