Nowa dome­na od 1 czerw­ca 2022 r. | www.bu-perkins.pl sta­je się www.bu-power.pl

 

10 lat BU Power Sys­tems w Słowenii

 

10 lat BU Power Sys­tems w Chorwacji

 

Infor­ma­cje ser­wi­so­we – Napra­wa sil­ni­ków Per­kins 1104C-44TA

1 4
1 4

BU Power Sys­tems wiadomości

BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
19. kwiet­nia 2022

Nowa dome­na od 1 czerw­ca 2022 r. | www.bu-perkins.pl sta­je się www.bu-power.pl

BU Power Sys­tems zmie­nia swo­ją dome­nę z dniem 1 czerw­ca 2022 r. Poprzed­nia dome­na www.bu-perkins.pl wyga­śnie i zosta­nie zastą­pio­na przez www.bu-power.pl. Zmia­na doty­czy tak­że wszyst­kich stron inter­ne­to­wych w kra­ju oraz adre­sów e‑mail pra­cow­ni­ków, na przy­kład nasz ogól­ny adres e‑mail będzie… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
19. kwiet­nia 2022

10 lat BU Power Sys­tems w Słowenii

W tym roku świę­tu­je­my 10. rocz­ni­cę BU Power Sys­tems Slo­ve­nia jako ofi­cjal­ne­go dys­try­bu­to­ra Per­kins. Z sie­dzi­bą w Kranj BU Power Sys­tems Slo­ve­nia odpo­wia­da za sprze­daż i ser­wis posprze­da­żo­wy sil­ni­ków die­sla, gazo­wych i okrę­to­wych fir­my Per­kins w Sło­we­nii, Bośni i Hercegowinie… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
19. kwiet­nia 2022

10 lat BU Power Sys­tems w Chorwacji

W tym roku obcho­dzi­my 10-lecie dzia­łal­no­ści  BU Power Sys­tems w Chor­wa­cji. W 2012 roku BU Power Sys­tems Chor­wa­cja zosta­ła wyłącz­nym dys­try­bu­to­rem Per­kins na Chor­wa­cję, Koso­wo, Mace­do­nię Pół­noc­ną, Alba­nię i Czar­no­gó­rę. Ze swo­jej sie­dzi­by w Viško­vo fir­ma dostar­cza kom­plet­ne port­fo­lio produktów… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
13. stycz­nia 2022

Infor­ma­cje ser­wi­so­we – Napra­wa sil­ni­ków Per­kins 1104C-44TA

Jako nomi­no­wa­ny dys­try­bu­tor  pro­du­cen­ta sil­ni­ków Per­kins , BU Power Sys­tems jest odpo­wie­dzial­ny nie tyl­ko za sprze­daż, ale tak­że za obsłu­gę posprze­da­żo­wą sil­ni­ków Die­sla i gazo­wych Per­kins.  Nasz kom­plek­so­wy ser­wis posprze­da­żo­wy zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę sil­ni­ków w prze­my­śle, rol­nic­twie , leśnic­twie, budownictwie, … 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
13. grud­nia 2021

Sil­nik Per­kins® 904 Series – “Engi­ne of the Hour”

Opcje sil­ni­ka Per­kins® 904 Series:  2,8 litra i 3,6 litra zosta­ły stwo­rzo­ne, aby zapew­nić suk­ces Two­jej fir­mie. Sil­ni­ki zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby paso­wa­ły do ​​ponad 80 mode­li maszyn. Zapew­nia to naj­bar­dziej kom­pak­to­wy  sil­nik Per­kin­sa 904 Series, oszczę­dza­jąc pro­du­cen­tom maszyn znaczną… 
Archi­wa

Wię­cej infor­ma­cji w naszym archi­wum wiadomości …

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…
14. mar­ca 2022

… zrów­no­wa­żo­ny roz­wój jest pod­sta­wo­wą war­to­ścią w fir­mie Perkins?

Zrów­no­wa­żo­na pro­duk­cja to wydaj­na pro­duk­cja — a wydaj­ność jest dobra dla ren­tow­no­ści. Per­kins napę­dza zrów­no­wa­żo­ne zmia­ny poprzez zaawan­so­wa­ne pro­ce­sy i inno­wa­cje pro­duk­to­we oraz anga­żu­je się w zrów­no­wa­żo­ne pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne, któ­re mini­ma­li­zu­ją zarów­no zuży­cie ener­gii, jak i pro­duk­cję odpa­dów. Naj­now­sze silniki… 
Czy wiesz, że…
8. lute­go 2022

… Wszyst­kie roz­rusz­ni­ki Per­kins są pro­jek­to­wa­ne i testo­wa­ne pod kątem trwałości.

Gwa­ran­tu­ją roz­ruch oko­ło 36 000 razy, to oko­ło dzie­się­ciu razy dzien­nie przez pra­wie 10 lat. Ory­gi­nal­ne kom­po­nen­ty elek­trycz­ne Per­kins są syno­ni­mem wyso­kiej wydaj­no­ści, wyjąt­ko­wej jako­ści i wyso­kiej nie­za­wod­no­ści. Jako nasz klient korzy­stasz z pra­wie 90-let­nie­go doświad­cze­nia w opra­co­wy­wa­niu wydaj­nych i… 
Czy wiesz, że…
6. grud­nia 2021

… jeste­śmy w sta­nie napra­wić sil­ni­ki powy­żej 30 lat zgod­nie z nor­mą jako­ści nowe­go produktu?

Wiek oraz obec­ność na ryn­ku tych sil­ni­ków jest dłuż­sza  niż ist­nie­nie inter­ne­tu publicz­ne­go. BU Power Sys­tems jest w sta­nie wes­przeć Cię sil­ni­ka­mi, któ­re nie są już pro­du­ko­wa­ne. Udo­wod­ni­li­śmy, że każ­dy sil­nik zastęp­czy – nowy lub odno­wio­ny – speł­nia odpo­wied­nie wymagane… 
Archi­wa

Wię­cej z blo­ga “Czy wiesz, że…”…