Ponow­nie rusza­ją tar­gi w Mona­chium — Spo­tkaj się z nami na Bau­ma 2022

 

90 lat Perkinsa

 

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i Egholm – Park Ran­ger 2150

 

Nowa dome­na od 1 czerw­ca 2022 r. | www.bu-perkins.pl sta­je się www.bu-power.pl

1 4
1 4

BU Power Sys­tems wiadomości

BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
10. sierp­nia 2022

Ponow­nie rusza­ją tar­gi w Mona­chium — Spo­tkaj się z nami na Bau­ma 2022

Po dłu­giej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią Covid ‑19,  w tym roku cie­szy­my się na ponow­ne spo­tka­nie z wie­lo­ma odwie­dza­ją­cy­mi  na 33 tar­gach Bau­ma w Mona­chium, Niem­cy. W dniach od 24 do 30 paź­dzier­ni­ka 2022  wraz z ponad 3.500 inny­mi wystaw­ca­mi na… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
2. sierp­nia 2022

90 lat Perkinsa

W tym roku fir­ma Per­kins obcho­dzi 90-lecie ist­nie­nia. Z histo­rią się­ga­ją­cą tak wie­lu lat, Per­kins jest jed­nym z wio­dą­cych na świe­cie dostaw­ców sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych i gazo­wych. Inno­wa­cyj­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie mocy są wyspe­cja­li­zo­wa­ne w sze­ro­kim zakre­sie zasto­so­wań i… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
28. czerw­ca 2022

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i Egholm – Park Ran­ger 2150

BU Power Sys­tems ofe­ru­je nie­stan­dar­do­we roz­wią­za­nia dla całe­go sil­ni­ka. Dzię­ki sil­ni­kom wyso­ko­pręż­nym i gazo­wym Per­kins oraz zakre­so­wi mocy od 4 do 2000 kW jeste­śmy part­ne­rem dla wie­lu gałę­zi prze­my­słu. Sil­ni­ki Per­kins są rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne do kon­ser­wa­cji par­ków i tere­nów zielonych:… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
27. czerw­ca 2022

Nowa dome­na od 1 czerw­ca 2022 r. | www.bu-perkins.pl sta­je się www.bu-power.pl

BU Power Sys­tems zmie­nia swo­ją dome­nę z dniem 1 czerw­ca 2022 r. Poprzed­nia dome­na www.bu-perkins.pl wyga­śnie i zosta­nie zastą­pio­na przez www.bu-power.pl. Zmia­na doty­czy tak­że wszyst­kich stron inter­ne­to­wych w kra­ju oraz adre­sów e‑mail pra­cow­ni­ków, na przy­kład nasz ogól­ny adres e‑mail będzie… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
25. maja 2022

Roz­sze­rze­nie gamy sil­ni­ków w wer­sji „ IOPU” fir­my Perkins

W tym roku Per­kins obcho­dzi 90. rocz­ni­cę ist­nie­nia. Dzię­ki temu wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu Per­kins jest jed­nym z wio­dą­cych świa­to­wych dostaw­ców sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych i gazo­wych. Celem Per­kins jest ofe­ro­wa­nie naj­bar­dziej wszech­stron­nej gamy inno­wa­cyj­nych i nie­za­wod­nych roz­wią­zań w zakre­sie mocy sil­ni­ków, dosto­so­wa­nych do… 
Archi­wa

Wię­cej infor­ma­cji w naszym archi­wum wiadomości …

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…
14. mar­ca 2022

… zrów­no­wa­żo­ny roz­wój jest pod­sta­wo­wą war­to­ścią w fir­mie Perkins?

Zrów­no­wa­żo­na pro­duk­cja to wydaj­na pro­duk­cja — a wydaj­ność jest dobra dla ren­tow­no­ści. Per­kins napę­dza zrów­no­wa­żo­ne zmia­ny poprzez zaawan­so­wa­ne pro­ce­sy i inno­wa­cje pro­duk­to­we oraz anga­żu­je się w zrów­no­wa­żo­ne pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne, któ­re mini­ma­li­zu­ją zarów­no zuży­cie ener­gii, jak i pro­duk­cję odpa­dów. Naj­now­sze silniki… 
Czy wiesz, że…
8. lute­go 2022

… Wszyst­kie roz­rusz­ni­ki Per­kins są pro­jek­to­wa­ne i testo­wa­ne pod kątem trwałości.

Gwa­ran­tu­ją roz­ruch oko­ło 36 000 razy, to oko­ło dzie­się­ciu razy dzien­nie przez pra­wie 10 lat. Ory­gi­nal­ne kom­po­nen­ty elek­trycz­ne Per­kins są syno­ni­mem wyso­kiej wydaj­no­ści, wyjąt­ko­wej jako­ści i wyso­kiej nie­za­wod­no­ści. Jako nasz klient korzy­stasz z pra­wie 90-let­nie­go doświad­cze­nia w opra­co­wy­wa­niu wydaj­nych i… 
Czy wiesz, że…
6. grud­nia 2021

… jeste­śmy w sta­nie napra­wić sil­ni­ki powy­żej 30 lat zgod­nie z nor­mą jako­ści nowe­go produktu?

Wiek oraz obec­ność na ryn­ku tych sil­ni­ków jest dłuż­sza  niż ist­nie­nie inter­ne­tu publicz­ne­go. BU Power Sys­tems jest w sta­nie wes­przeć Cię sil­ni­ka­mi, któ­re nie są już pro­du­ko­wa­ne. Udo­wod­ni­li­śmy, że każ­dy sil­nik zastęp­czy – nowy lub odno­wio­ny – speł­nia odpo­wied­nie wymagane… 
Archi­wa

Wię­cej z blo­ga “Czy wiesz, że…”…