Wspa­nia­łe roz­mo­wy na EIMA Inter­na­tio­nal 2022

 

Pełen suk­ces: Bau­ma 2022

 

Wiel­kie świę­to we Włoszech

 

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i Egholm – City Ran­ger 3070

1 4
1 4

BU Power Sys­tems wiadomości

BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
28. listo­pa­da 2022

Wspa­nia­łe roz­mo­wy na EIMA Inter­na­tio­nal 2022

Tego­rocz­na 45. edy­cja EIMA Inter­na­tio­nal ponow­nie przy­cią­gnę­ła licz­nych wystaw­ców i zwie­dza­ją­cych z bran­ży maszyn rol­ni­czych i ogrod­ni­czych. Z licz­bą 327,100 zwie­dza­ją­cych znacz­nie prze­kro­czo­na zosta­ła licz­ba zwie­dza­ją­cych w porów­na­niu z EIMA 2021- rokiem pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Znacz­nie wzro­sła rów­nież licz­ba wystaw­ców: w… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
8. listo­pa­da 2022

Pełen suk­ces: Bau­ma 2022

Jako wio­dą­ce na świe­cie tar­gi maszyn budow­la­nych, maszyn do mate­ria­łów budow­la­nych, maszyn gór­ni­czych, pojaz­dów budow­la­nych i sprzę­tu budow­la­ne­go, Bau­ma dotar­ła do olbrzy­miej ilo­ści osób — ponad 495.000 odwie­dza­ją­cych z ponad 200 kra­jów oraz 3.200 wystaw­ców z oko­ło 60 kra­jów. Targi… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
30. wrze­śnia 2022

Wiel­kie świę­to we Włoszech

Co za wyda­rze­nie!   BU Power Sys­tems Ita­lia zapro­si­ła  klien­tów, part­ne­rów Per­kin­sa i pra­cow­ni­ków do wspól­ne­go świę­to­wa­nia 10-lecia fir­my. Nad pięk­nym jezio­rem Como, goście i gospo­da­rze bra­li udział we wspa­nia­łym przy­ję­ciu , w zapie­ra­ją­cej dech w pier­siach atmos­fe­rze z typo­wo włoskim… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
28. wrze­śnia 2022

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i Egholm – City Ran­ger 3070

Oprócz „Park Ran­ger 2150”, nasz klient Egholm w swo­im „City Ran­ger 3070” korzy­sta rów­nież z sil­ni­ków Per­kins. Wie­lo­funk­cyj­na maszy­na jest goto­wa do dzia­ła­nia nawet w naj­trud­niej­szych warun­kach dzię­ki moc­ne­mu 74-kon­ne­mu sil­ni­ko­wi Die­sla fir­my Per­kins w połą­cze­niu z napę­dem na 4… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
25. sierp­nia 2022

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i EURO BAGGING

Nasz klient EURO BAGGING zde­cy­do­wał się na sil­ni­ki fir­my Per­kins do swo­ich maszyn rol­ni­czych. Fir­ma rodzin­na zlo­ka­li­zo­wa­na w Cze­chach zaj­mu­je się sprze­da­żą maszyn do prze­cho­wy­wa­nia pasz oraz wor­ków na sia­no­ki­szon­kę. Wor­kow­ni­ca kiszon­ki „EB 310 GM” jest napę­dza­na sil­ni­kiem wyso­ko­pręż­nym 1206J… 
Archi­wa

Wię­cej infor­ma­cji w naszym archi­wum wiadomości …

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…
3. listo­pa­da 2022

…Per­kins posia­da ponad 4,5 milio­na nume­rów seryj­nych silników?

To mniej wię­cej tyle nume­rów seryj­nych sil­ni­ków, ile kilo­me­trów mie­rzy obwód Słoń­ca. Nume­ry seryj­ne moż­na zna­leźć na całym świe­cie i dostar­cza­ją one infor­ma­cji o roku i kra­ju pro­duk­cji sil­ni­ka, a tak­że o jego dokład­nej kon­fi­gu­ra­cji. Każ­dy sil­nik jest spe­cjal­nie zaprojektowany… 
Czy wiesz, że…
14. mar­ca 2022

… zrów­no­wa­żo­ny roz­wój jest pod­sta­wo­wą war­to­ścią w fir­mie Perkins?

Zrów­no­wa­żo­na pro­duk­cja to wydaj­na pro­duk­cja — a wydaj­ność jest dobra dla ren­tow­no­ści. Per­kins napę­dza zrów­no­wa­żo­ne zmia­ny poprzez zaawan­so­wa­ne pro­ce­sy i inno­wa­cje pro­duk­to­we oraz anga­żu­je się w zrów­no­wa­żo­ne pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne, któ­re mini­ma­li­zu­ją zarów­no zuży­cie ener­gii, jak i pro­duk­cję odpa­dów. Naj­now­sze silniki… 
Czy wiesz, że…
8. lute­go 2022

… Wszyst­kie roz­rusz­ni­ki Per­kins są pro­jek­to­wa­ne i testo­wa­ne pod kątem trwałości.

Gwa­ran­tu­ją roz­ruch oko­ło 36 000 razy, to oko­ło dzie­się­ciu razy dzien­nie przez pra­wie 10 lat. Ory­gi­nal­ne kom­po­nen­ty elek­trycz­ne Per­kins są syno­ni­mem wyso­kiej wydaj­no­ści, wyjąt­ko­wej jako­ści i wyso­kiej nie­za­wod­no­ści. Jako nasz klient korzy­stasz z pra­wie 90-let­nie­go doświad­cze­nia w opra­co­wy­wa­niu wydaj­nych i… 
Archi­wa

Wię­cej z blo­ga “Czy wiesz, że…”…