Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i Geo­tec Bohr­tech­nik GmbH

 

Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i Börger

 

Seria Per­kins® 5000

 

Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i ATMOS Chrást

1 4
1 4

BU Power Sys­tems wiadomości

BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
17. sierp­nia 2023

Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i Geo­tec Bohr­tech­nik GmbH

Geo­tec Bohr­tech­nik GmbH od ponad 25 lat opra­co­wu­je i budu­je wyso­kiej jako­ści wiert­ni­ce pio­no­we. Sto­so­wa­ne są przede wszyst­kim do przy­po­wierzch­nio­we­go wydo­by­wa­nia ener­gii geo­ter­mal­nej, inży­nie­rii geo­tech­nicz­nej, sta­re­go gór­nic­twa i budo­wy stud­ni, ale ide­al­nie nada­ją się rów­nież do wier­ce­nia na sucho z… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
29. czerw­ca 2023

Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i Börger

Szyb­kie, nie­skom­pli­ko­wa­ne i sku­tecz­ne dzia­ła­nie ma klu­czo­we zna­cze­nie w opa­no­wy­wa­niu awa­rii. Wyma­ga to tech­no­lo­gii, na któ­rej moż­na pole­gać. Wie­le lokal­nych grup Fede­ral­nej Agen­cji Pomo­cy Tech­nicz­nej (THW), stra­ży pożar­nej i zakła­do­wej stra­ży pożar­nej pole­ga na mobil­nych pom­pach o wyso­kiej wydaj­no­ści firmy… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
16. czerw­ca 2023

Seria Per­kins® 5000

W tym mie­sią­cu w fabry­ce Per­kins Staf­ford odby­ła się inau­gu­ra­cja nowej serii sil­ni­ków Per­kins® 5000. Wraz z klien­ta­mi z Nie­miec, Włoch i Pol­ski byli­śmy na miej­scu, aby zapo­znać się z nową serią sil­ni­ków, któ­re nie­za­wod­nie dostar­cza­ją moc elek­trycz­ną goto­wą do… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
3. maja 2023

Współ­pra­ca: BU Power Sys­tems i ATMOS Chrást

Korze­nie tra­dy­cyj­ne­go cze­skie­go pro­du­cen­ta ATMOS Chrást się­ga­ją 1899 roku. Jako jed­na z wio­dą­cych świa­to­wych firm w sek­to­rze kom­pre­so­rów, ATMOS ma oko­ło 50 lat doświad­cze­nia w budo­wie sprę­ża­rek mobil­nych. Mobil­ne sprę­żar­ki ATMOS są szcze­gól­nie wytrzy­ma­łe i nie­za­wod­ne. Mogą być uży­wa­ne w… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
27. mar­ca 2023

BU Power Sys­tems zosta­je auto­ry­zo­wa­nym deale­rem Per­kin­sa na Szwaj­ca­rię i Liechtenstein

Od 1991 roku MINELLI AG jest gene­ral­nym impor­te­rem Per­kin­sa w Szwaj­ca­rii i Księ­stwie Liech­ten­ste­in. Od 01.04.2023 BU Power Sys­tems AG, jako spół­ka zależ­na nale­żą­ca w cało­ści do BU Power Gro­up GmbH, prze­ję­ła biz­nes Per­kin­sa od MINELLI AG i jest odpowiedzialna… 
Archi­wa

Wię­cej infor­ma­cji w naszym archi­wum wiadomości …

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…
31. sierp­nia 2023

…od 1932 roku Per­kins wypro­du­ko­wał już 22 milio­ny silników?

To dwa razy tyle sil­ni­ków, ile dzie­ci rodzi się mie­sięcz­nie na świe­cie. Być może jeden z tych wie­lu sil­ni­ków znaj­du­je się w Pań­stwa maszy­nie. Jako ofi­cjal­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins, BU Power Sys­tems oprócz sprze­da­ży nowych sil­ni­ków ofe­ru­je ory­gi­nal­ne czę­ści zamienne… 
Czy wiesz, że…
5. lip­ca 2023

…pom­py wody Per­kin­sa mogą prze­pom­po­wać oko­ło 360 000 litrów pły­nu chło­dzą­ce­go w cią­gu 24 godzin pracy?

To rów­no­war­tość 2 378 peł­nych wanien. W ukła­dzie pom­pa wody poda­je płyn chło­dzą­cy do sil­ni­ka, aby go schło­dzić. Płyn nagrze­wa się przez wyso­ką tem­pe­ra­tu­rę sil­ni­ka, a następ­nie jest trans­por­to­wa­ny z sil­ni­ka do chłod­ni­cy. Z pomo­cą ukła­du chło­dze­nia uni­ka się przegrzania… 
Czy wiesz, że…
2. mar­ca 2023

…filtr Per­kins® Eco­­plus-Fil­ter usu­wa czą­stecz­ki mniej­sze niż czte­ry mikrony?

Jest to mniej wię­cej wiel­kość poje­dyn­czej czer­wo­nej krwin­ki, któ­ra ma wiel­kość pię­ciu mikro­nów i nie moż­na jej zoba­czyć gołym okiem. Wyso­kiej jako­ści fil­try pali­wa chro­nią sil­nik i zapo­bie­ga­ją jego uszko­dze­niu – nawet naj­mniej­sze czą­stecz­ki mogą pro­wa­dzić do zwięk­szo­ne­go zuży­cia pomp… 
Archi­wa

Wię­cej z blo­ga “Czy wiesz, że…”…