Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i Bac­kers Maschinenbau

 

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH

 

Wspa­nia­łe roz­mo­wy na EIMA Inter­na­tio­nal 2022

 

Pełen suk­ces: Bau­ma 2022

1 4
1 4

BU Power Sys­tems wiadomości

BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
3. mar­ca 2023

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i Bac­kers Maschinenbau

Od 1989 roku fir­ma Bac­kers nie­ustan­nie wyzna­cza kamie­nie milo­we w tech­no­lo­gii gwiezd­nych ekra­nów. Celem fir­my jest dostar­cze­nie klien­tom efek­tyw­ne­go i eko­no­micz­ne­go roz­wią­za­nia do prze­sie­wa­nia mate­ria­łów mine­ral­nych, orga­nicz­nych oraz mie­sza­nek mate­ria­łów. Prze­cież bez segre­ga­cji wie­le mate­ria­łów, któ­re wystę­pu­ją jako pro­dukt główny,… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
26. stycz­nia 2023

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH

Dzię­ki swo­je­mu know-how w dzie­dzi­nie budow­nic­twa dro­go­we­go fir­ma WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH od wie­lu lat spe­cja­li­zu­je się w opra­co­wy­wa­niu i pro­duk­cji inno­wa­cyj­nych i wydaj­nych maszyn do zna­ko­wa­nia dróg i lot­nisk. Port­fo­lio pro­duk­tów WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH ofe­ru­je odpo­wied­nią tech­no­lo­gię maszy­no­wą do każdego… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
28. listo­pa­da 2022

Wspa­nia­łe roz­mo­wy na EIMA Inter­na­tio­nal 2022

Tego­rocz­na 45. edy­cja EIMA Inter­na­tio­nal ponow­nie przy­cią­gnę­ła licz­nych wystaw­ców i zwie­dza­ją­cych z bran­ży maszyn rol­ni­czych i ogrod­ni­czych. Z licz­bą 327,100 zwie­dza­ją­cych znacz­nie prze­kro­czo­na zosta­ła licz­ba zwie­dza­ją­cych w porów­na­niu z EIMA 2021- rokiem pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Znacz­nie wzro­sła rów­nież licz­ba wystaw­ców: w… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
8. listo­pa­da 2022

Pełen suk­ces: Bau­ma 2022

Jako wio­dą­ce na świe­cie tar­gi maszyn budow­la­nych, maszyn do mate­ria­łów budow­la­nych, maszyn gór­ni­czych, pojaz­dów budow­la­nych i sprzę­tu budow­la­ne­go, Bau­ma dotar­ła do olbrzy­miej ilo­ści osób — ponad 495.000 odwie­dza­ją­cych z ponad 200 kra­jów oraz 3.200 wystaw­ców z oko­ło 60 kra­jów. Targi… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
30. wrze­śnia 2022

Wiel­kie świę­to we Włoszech

Co za wyda­rze­nie!   BU Power Sys­tems Ita­lia zapro­si­ła  klien­tów, part­ne­rów Per­kin­sa i pra­cow­ni­ków do wspól­ne­go świę­to­wa­nia 10-lecia fir­my. Nad pięk­nym jezio­rem Como, goście i gospo­da­rze bra­li udział we wspa­nia­łym przy­ję­ciu , w zapie­ra­ją­cej dech w pier­siach atmos­fe­rze z typo­wo włoskim… 
Archi­wa

Wię­cej infor­ma­cji w naszym archi­wum wiadomości …

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…
2. mar­ca 2023

…filtr Per­kins® Eco­­plus-Fil­ter usu­wa czą­stecz­ki mniej­sze niż czte­ry mikrony?

Jest to mniej wię­cej wiel­kość poje­dyn­czej czer­wo­nej krwin­ki, któ­ra ma wiel­kość pię­ciu mikro­nów i nie moż­na jej zoba­czyć gołym okiem. Wyso­kiej jako­ści fil­try pali­wa chro­nią sil­nik i zapo­bie­ga­ją jego uszko­dze­niu – nawet naj­mniej­sze czą­stecz­ki mogą pro­wa­dzić do zwięk­szo­ne­go zuży­cia pomp… 
Czy wiesz, że…
3. listo­pa­da 2022

…Per­kins posia­da ponad 4,5 milio­na nume­rów seryj­nych silników?

To mniej wię­cej tyle nume­rów seryj­nych sil­ni­ków, ile kilo­me­trów mie­rzy obwód Słoń­ca. Nume­ry seryj­ne moż­na zna­leźć na całym świe­cie i dostar­cza­ją one infor­ma­cji o roku i kra­ju pro­duk­cji sil­ni­ka, a tak­że o jego dokład­nej kon­fi­gu­ra­cji. Każ­dy sil­nik jest spe­cjal­nie zaprojektowany… 
Czy wiesz, że…
14. mar­ca 2022

… zrów­no­wa­żo­ny roz­wój jest pod­sta­wo­wą war­to­ścią w fir­mie Perkins?

Zrów­no­wa­żo­na pro­duk­cja to wydaj­na pro­duk­cja — a wydaj­ność jest dobra dla ren­tow­no­ści. Per­kins napę­dza zrów­no­wa­żo­ne zmia­ny poprzez zaawan­so­wa­ne pro­ce­sy i inno­wa­cje pro­duk­to­we oraz anga­żu­je się w zrów­no­wa­żo­ne pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne, któ­re mini­ma­li­zu­ją zarów­no zuży­cie ener­gii, jak i pro­duk­cję odpa­dów. Naj­now­sze silniki… 
Archi­wa

Wię­cej z blo­ga “Czy wiesz, że…”…