Hit­t­ner – Eco­trac 60 V wyjąt­ko­wy, wytrzy­ma­ły partner

 

Per­kins wpro­wa­dza na rynek sil­nik nowej gene­ra­cji serii 2600

 

Szko­le­nia BU: Eks­per­ci na naj­wyż­szym poziomie

 

Wyda­rze­nie Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V

1 4
1 4

BU Power Sys­tems wiadomości

BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
26. mar­ca 2024

Hit­t­ner – Eco­trac 60 V wyjąt­ko­wy, wytrzy­ma­ły partner

Zało­żo­na w 1987 roku chor­wac­ka fir­ma Hit­t­ner d.o.o. spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji cią­gni­ków leśnych, małych cią­gni­ków rol­ni­czych i komu­nal­nych oraz wszel­kie­go rodza­ju czę­ści zamien­nych. Od wie­lu lat Hit­t­ner znaj­du­je się na liście naj­lep­szych pry­wat­nych firm w Repu­bli­ce Chor­wa­cji, a jako… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
21. grud­nia 2023

Per­kins wpro­wa­dza na rynek sil­nik nowej gene­ra­cji serii 2600

Jeden sil­nik. Nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści. Inno­wa­cyj­ne sil­ni­ki Per­kins serii 2600 mają  moc do 515 kW/690 KM i pojem­no­ści 13 litrów, zapew­nia­jąc więk­szą moc i wydaj­ność. Zaj­mu­jąc jed­no­cze­śnie mniej miej­sca. Mak­sy­mal­ny moment mocy i spraw­dzo­na trwa­łość spra­wia­ją, że jest to roz­wią­za­nie, które… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
12. grud­nia 2023

Szko­le­nia BU: Eks­per­ci na naj­wyż­szym poziomie

W naszym mię­dzy­na­ro­do­wym, cer­ty­fi­ko­wa­nym przez fir­mę Per­kins cen­trum szko­le­nio­wym w Ibben­büren w Niem­czech zapew­nia­my wyjąt­ko­wą wie­dzę doty­czą­cą sil­ni­ków Per­kins. Nasz zespół szko­le­nio­wy jest do dys­po­zy­cji naszych klien­tów „OEM” oraz ich part­ne­rów han­dlo­wych – dys­po­nu­jąc wie­dzą facho­wą na naj­wyż­szym pozio­mie. Oprócz… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
6. grud­nia 2023

Wyda­rze­nie Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V

W dniach 29–30 listo­pa­da w sie­dzi­bie  fir­my Per­kins w Peter­bo­ro­ugh odby­ło się wyda­rze­nie poświę­co­ne nowej gne­ra­cji sil­ni­ków Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V. Razem z naszy­mi klien­ta­mi otrzy­ma­li­śmy moc­no spe­cja­li­stycz­ne  infor­ma­cje  tech­nicz­ne na temat  sil­ni­ków Elec­tric Power  Sta­ge V. Oprócz wielu… 
BU Power Sys­tems wia­do­mo­ści
10. listo­pa­da 2023

Ser­wis BU — nie­za­wod­ny, szyb­ki i kompetentny

Tech­ni­cy z BU Power Sys­tems  — pra­wie jak James Bond, tyle tyl­ko ‚że  nie w służ­bie Jej Kró­lew­skiej Mości, ale dla nasze­go klien­ta Ghel­ma AG Bau­be­trie­be byli teraz w akcji na Schil­thorn w Alpach Ber­neń­skich na wyso­ko­ści 2970 m nad… 
Archi­wa

Wię­cej infor­ma­cji w naszym archi­wum wiadomości …

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…
26. mar­ca 2024

…olej w sil­ni­ku Per­kin­sa jest fil­tro­wa­ny co 12–15 sekund?

To mniej wię­cej tak czę­sto, jak bicie ser­ca płe­twa­la błę­kit­ne­go pod­czas nur­ko­wa­nia. Zapew­nia to odfil­tro­wa­nie wszyst­kich zanie­czysz­czeń, któ­re mogły­by uszko­dzić sil­nik. Fil­try sta­no­wią pierw­szą linię obro­ny sil­ni­ka, chro­niąc jego czę­ści przed nie­po­żą­da­ny­mi zanie­czysz­cze­nia­mi. Każ­dy mate­riał, któ­ry nie zosta­nie wychwy­co­ny przez… 
Czy wiesz, że…
28. listo­pa­da 2023

…w sil­ni­kach Per­kins mon­to­wa­ne są wiąz­ki prze­wo­dów o śred­niej dłu­go­ści ponad 66 metrów?

To tyle samo, co roz­pię­tość skrzy­deł Boein­ga 747. Wiąz­ka prze­wo­dów łączy wszyst­kie elek­trycz­ne i elek­tro­nicz­ne kom­po­nen­ty sil­ni­ka i jako wraż­li­wa nić ner­wo­wa sta­no­wi pod­sta­wę funk­cjo­no­wa­nia sil­ni­ka. Kom­po­nen­ty elek­trycz­ne, takie jak układ pod­grze­wa­nia wstęp­ne­go, roz­rusz­nik, alter­na­tor itp. muszą być ide­al­nie dopasowane… 
Czy wiesz, że…
31. sierp­nia 2023

…od 1932 roku Per­kins wypro­du­ko­wał już 22 milio­ny silników?

To dwa razy tyle sil­ni­ków, ile dzie­ci rodzi się mie­sięcz­nie na świe­cie. Być może jeden z tych wie­lu sil­ni­ków znaj­du­je się w Pań­stwa maszy­nie. Jako ofi­cjal­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins, BU Power Sys­tems oprócz sprze­da­ży nowych sil­ni­ków ofe­ru­je ory­gi­nal­ne czę­ści zamienne… 
Archi­wa

Wię­cej z blo­ga “Czy wiesz, że…”…