Czy wiesz, że…

…w sil­ni­kach Per­kins mon­to­wa­ne są wiąz­ki prze­wo­dów o śred­niej dłu­go­ści ponad 66 metrów?

By 28. listopada 2023 No Comments

To tyle samo, co roz­pię­tość skrzy­deł Boein­ga 747. Wiąz­ka prze­wo­dów łączy wszyst­kie elek­trycz­ne i elek­tro­nicz­ne kom­po­nen­ty sil­ni­ka i jako wraż­li­wa nić ner­wo­wa sta­no­wi pod­sta­wę funk­cjo­no­wa­nia silnika.

Kom­po­nen­ty elek­trycz­ne, takie jak układ pod­grze­wa­nia wstęp­ne­go, roz­rusz­nik, alter­na­tor itp. muszą być ide­al­nie dopa­so­wa­ne do sil­ni­ka, aby zagwa­ran­to­wać nie­za­wod­ny roz­ruch sil­ni­ka nawet w niskich temperaturach.

Dowiedz się wię­cej o pod­ze­spo­łach elek­trycz­nych Per­kins tutaj.