Jeste li znali da …

…oži­če­nje pro­sječ­ne dulji­ne ins­ta­li­ra­no na Per­kins moto­ri­ma izno­si više od 66 meta­ra kabela?

By 28. November 2023 No Comments

To je isto kao ras­pon kri­la Boein­ga 747. Oži­če­nje pove­zu­je sve elek­trič­ne i elek­tro­nič­ke kom­po­nen­te vašeg moto­ra i kao osjet­lji­va živ­ča­na nit čini osno­vu za funk­ci­ona­lan motor.

Elek­trič­ne kom­po­nen­te kao što su sus­tav pred­gri­ja­va­nja, star­ter motor, alter­na­tor itd. mora­ju biti savr­še­no pri­la­go­đe­ne vašem moto­ru kako bi se zajam­či­lo pouz­da­no pokre­ta­nje moto­ra čak i na niskim temperaturama.

Saz­naj­te više o Per­kins elek­trič­nim kom­po­nen­ta­ma ovdje.