Kom­po­nen­ty elek­trycz­ne Per­kins Przy­go­tuj swój sil­nik na zimę

Ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins ozna­cza­ją wyso­ką wydaj­ność, jakość i nie­za­wod­ność. Sko­rzy­staj z ponad 90-let­nie­go doświad­cze­nia w opracowywaniu,produkcji solid­nych sil­ni­ków i roz­wią­zań napę­do­wych. Dzię­ki ory­gi­nal­nym czę­ściom Per­kins możesz mieć pew­ność, że Twój sil­nik jest zawsze goto­wy do pra­cy ‒ nawet w niskich temperaturach.

Kom­po­nen­ty elek­trycz­ne Per­kins – pre­cy­zyj­nie dosto­so­wa­ne do Two­je­go silnika

Niskie tem­pe­ra­tu­ry pogar­sza­ją wydaj­ność pod­ze­spo­łów elek­trycz­nych sil­ni­ka, takich jak roz­rusz­nik, alter­na­tor i świe­ce żaro­we. Ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins są zop­ty­ma­li­zo­wa­ne pod kątem Two­je­go sil­ni­ka i pozwo­lą mu bez­piecz­nie prze­trwać zim­ną porę roku.

Two­je zalety

  • Ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach w sezo­nie zimowym
  • Bez­piecz­ny i nie­za­wod­ny roz­ruch sil­ni­ka nawet w niskich temperaturach
  • Prze­dłu­żo­na żywot­ność silnika
  • Bar­dzo dobra dostęp­ność czę­ści zamien­nych oraz szyb­ka dostawa

Nale­ży pamiętać

Pod­czas wymia­ny alter­na­to­ra nale­ży rów­nież wymie­nić pasek kli­no­wy. Ide­al­nie dopa­so­wa­ne kom­po­nen­ty zapew­nia­ją nie­za­wod­ną pra­cę silnika.

Przy oka­zji: Roz­rusz­ni­ki i alter­na­to­ry Per­kins są zapro­jek­to­wa­ne z myślą o dłu­giej żywot­no­ści. Każ­dy poje­dyn­czy roz­rusz­nik moż­na uru­cho­mić co naj­mniej 36 000 razy ‒ to oko­ło dzie­sięć razy dzien­nie przez pra­wie dzie­sięć lat.

Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ną jakość w roz­sąd­nych cenach. Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wi­my Pań­stwu ofer­tę. Zachę­ca­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go pod nume­rem +48 22 577 04 30 lub mailo­we­go pod adre­sem [email protected]. Zain­te­re­suj się i przy­go­tuj swój sil­nik do zimy już teraz.