Elek­tric­ké kom­po­nen­ty Per­kins Při­prav­te svůj motor na zimu

Ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins jsou záru­kou vyso­ké­ho výko­nu, kva­li­ty a spo­leh­li­vos­ti. Vyu­žij­te více než 90 let zku­še­nos­tí s vývo­jem robust­ních moto­rů a poho­nů. S ori­gi­nál­ní­mi díly Per­kins si může­te být jis­ti, že váš motor je vždy při­pra­ven k akci ‒ a to i za chlad­né­ho počasí.

Elek­tric­ké kom­po­nen­ty Per­kins – přes­ně na míru vaše­mu motoru

Níz­ké tep­lo­ty zhor­šu­jí výkon elek­tric­kých sou­čás­tí moto­ru, jako je star­tér, alter­ná­tor a žha­vi­cí svíč­ky. Ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins jsou opti­ma­li­zo­vá­ny pro váš motor a bez­peč­ně ho pro­ve­dou chlad­ným obdobím.

Vaše výho­dy

  • Ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins pro zim­ní sezó­nu za vel­mi atrak­tiv­ní ceny
  • Bez­peč­né a spo­leh­li­vé star­to­vá­ní moto­ru i při níz­kých teplotách
  • Opti­mál­ní základ pro dlou­hou život­nost vaše­ho motoru
  • Krát­ko­do­bá dostup­nost náhrad­ních dílůx

Neza­po­meň­te prosím

Při výmě­ně alter­ná­to­ru je tře­ba vymě­nit i klí­no­vý řemen. Doko­na­le sla­dě­né kom­po­nen­ty zajiš­ťu­jí spo­leh­li­vý chod motoru.

Mimo­cho­dem: Star­té­ry a alter­ná­to­ry Per­kins jsou navr­že­ny pro dlou­hou život­nost. Kaž­dý jed­not­li­vý star­tér může být spuš­těn nejmé­ně 36 000krát ‒ to je při­bliž­ně desetkrát den­ně po dobu téměř dese­ti let.

Jako výhrad­ní dis­tri­bu­tor znač­ky Per­kins nabí­zí spo­leč­nost BU Power Sys­tems sku­teč­nou kva­li­tu za rozum­né ceny. Rádi vám uči­ní­me nabíd­ku. Nevá­hej­te nás kon­tak­to­vat tele­fo­nic­ky na čís­lech +420 602 281154, +420 602 769108 nebo e‑mailem na adre­se [email protected] a při­prav­te svůj motor na zimu již nyní.