Ser­vis BU Zna­lost moto­rů — kdykoli

BU Power Sys­tems nabí­zí na míru šitý odbor­ný ser­vis pro moto­ry v oblas­ti prů­mys­lu, země­děl­ství a les­nic­tví, sta­veb­nic­tví, zálož­ní zdro­je a  výro­by ener­gie, jakož i pro moto­ry v kom­bi­no­va­ných tep­lár­nách a elek­trár­nách. Díky krát­ké době ode­zvy, pro­fe­si­o­nál­ní­mu zpra­co­vá­ní a per­fekt­ní dostup­nos­ti náhrad­ních dílů spl­ňu­je ser­vis BU poža­dav­ky kla­de­né na nej­vyš­ší stan­dar­dy Per­kins. Jako ser­vis­ní part­ner Per­kins s cer­ti­fi­ka­cí úrov­ně 3 zajiš­ťu­je BU Power Sys­tems trva­le vyso­kou kva­li­tu slu­žeb. Naše plně vyba­ve­né ser­vis­ní vozy zajiš­ťu­jí rych­lou pomoc na mís­tě. A pokud poru­cha uká­že jako ješ­tě slo­ži­těj­ší, rádi vám dodá­me náhrad­ní motor.

Náš ser­vis­ní tým vám pomů­že pokrýt veš­ke­ré potře­by vaše­ho moto­ru. Počí­na­je ana­lý­zou pro­blé­mu pří­mo u vás nebo nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gií pomo­cí vzdá­le­né dia­gnos­ti­ky. V závis­los­ti na vašich potře­bách vám pomů­že­me pro­střed­nic­tvím kom­plex­ní­ho port­fo­lia služeb.

Údrž­ba

BU Ser­vi­ce nabí­zí pro­fe­si­o­nál­ní řeše­ní údrž­by, aby váš motor fun­go­val co nej­lé­pe a vaše obcho­dy pro­bí­ha­ly hlad­ce. Pou­žij­te naše ser­vis­ní služ­by, abys­te dlou­ho­do­bě udr­žo­va­li své nákla­dy na co nej­niž­ší úrov­ni, před­chá­ze­li poru­chám stro­je a vyhnu­li se nároč­ným opravám.

Opra­va

Služ­ba BU vám pomů­že kdy­ko­li rych­le a kom­pe­tent­ně. Jako spe­ci­a­lis­ta na moto­ry Per­kins máme všech­ny potřeb­né náhrad­ní díly, doku­men­ta­ci, nástro­je a zku­šeb­ní vyba­ve­ní. Jak naši ser­vis­ní tech­ni­ci, tak pra­cov­ní­ci naší díl­ny jsou prů­běž­ně ško­le­ni v našem mezi­ná­rod­ním ško­li­cím cen­t­ru cer­ti­fi­ko­va­ném výrob­cem moto­rů Per­kins. Tím je zajiš­tě­no, že ana­lý­za poruch a násled­ná opra­va vaše­ho moto­ru bude pro­ve­de­na rych­le a kom­pe­tent­ně na vašem pra­co­viš­ti nebo v naší dílně.

Ser­vis­ní požadavek

Gene­rál­ní oprava

Zis­ko­vost je naší nej­vyš­ší pri­o­ri­tou. U star­ších stro­jů ve stroj­ním par­ku pro­to může být rozum­ná opra­va solid­ní alter­na­ti­vou k náhrad­ní­mu moto­ru. Naše port­fo­lio slu­žeb pokrý­vá všech­ny fáze údrž­by od opra­vy jed­not­li­vých sou­čás­tí až po gene­rál­ní opra­vu vaše­ho moto­ru. Samo­zřej­mě vás ujiš­ťu­je­me o nej­vyš­ší kva­li­tě slu­žeb BU. Po dia­gnos­ti­ce moto­ru vám rádi před­lo­ží­me indi­vi­du­ál­ní nabíd­ku ser­vis­ních služeb.

Výmě­na motoru

Opra­va porou­cha­né­ho moto­ru není vždy eko­no­mic­ká. Někdy je to i časo­vý fak­tor, kte­rý neu­mož­ňu­je gene­rál­ní opra­vu. Abychom v tako­vých pří­pa­dech moh­li našim zákaz­ní­kům poskyt­nout rych­lé řeše­ní, garan­tu­je­me stá­lou dostup­nost více než 200 náhrad­ních moto­rů Perkins.

Zjis­tit více …

Záru­ky a zajištění

Pokud má váš motor záva­du během záruč­ní doby, poskyt­ne­me vám kom­pe­tent­ní a rych­lou pod­po­ru záruč­ní­ho nároku.

Ozná­me­ní záruč­ní­ho nároku

Pro­dlou­že­ná záruka

V záruč­ní době vaše­ho moto­ru Per­kins posky­tu­je­me našim zákaz­ní­kům mož­nost roz­ší­řit záruč­ní ochra­nu moto­ru pro­střed­nic­tvím „Per­kins Pla­ti­num Pro­tecti­on“. Zde vám nabí­zí­me růz­né mož­nos­ti týka­jí­cí se záruč­ní doby, z hle­dis­ka trvá­ní či počtu pro­voz­ních hodin.

Dal­ší informace…

BU Tra­i­ning Odbor­nost v oblas­ti moto­rů na nej­vyš­ší úrovni

V našem mezi­ná­rod­ním ško­li­cím cen­t­ru posky­tu­je­me jedi­neč­né know-how v oblas­ti moto­rů. Jsme pře­svěd­če­ni, že kom­bi­na­ce kva­li­fi­ko­va­ných zaměst­nan­ců a tech­nic­ky kva­lit­ních pro­duk­tů tvo­ří základ spo­ko­je­ných zákaz­ní­ků. Pra­vi­del­ně pořá­dá­me ško­le­ní pro zaměst­nan­ce ser­vis­ních orga­ni­za­cí OEM i pro naše vlast­ní zaměstnance.