Ozná­me­ní záruč­ní­ho nároku

Chce­te-li svůj poža­da­vek co nej­rych­le­ji zpra­co­vat, vyplň­te pro­sím níže uve­de­ný for­mu­lář. To nám poskyt­ne všech­na potřeb­ná data, kte­rá potře­bu­je­me, a pomů­že nám oka­mži­tě zkon­t­ro­lo­vat, zda exis­tu­je nárok na záru­ku, a v pří­pa­dě potře­by pří­mo naplá­no­vat pou­ži­tí ser­vis­ní­ho tech­ni­ka. Pou­ze tak může­me zaru­čit rych­lý a ply­nu­lý záruč­ní pro­ces. Pokud máte kódy chy­bo­vých hlá­še­ní, neza­po­meň­te je zadat do pole uve­de­né­ho ve formuláři.