Rekla­ma­ci­ja

Za čim hitrej­šo obde­la­vo vaše rekla­ma­ci­je vas pro­si­mo, da izpol­ni­te spo­dnji obra­zec. To nam zago­ta­vlja vse potreb­ne infor­ma­ci­je in nam poma­ga, da lah­ko takoj pre­ve­ri­mo, ali gre za rekla­ma­ci­jo v garan­cij­skem roku, in po potre­bi nepo­sre­dno pred­vi­di­mo naše ser­vi­sno ose­bje. Tako lah­ko zago­to­vi­mo hiter in nemo­ten garan­cij­ski posto­pek. Če ima­te kode napak, jih vne­si­te v ustre­zna polja na obrazcu.