Nado­me­stni deli BU Pri­stna kako­vost izdel­kov – dosta­va takoj

Ne gle­de na to, ali sami popra­vlja­te svoj motor ali za popra­vi­lo naja­me­te BU ser­vi­sno eki­po, vam nudi­mo obšir­ni izbor novih in sta­rih ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov. Sofi­sti­ci­ra­no skla­di­šče­nje na naših raz­lič­nih loka­ci­jah nam omo­go­ča, da odpra­vi­mo teža­ve naših strank v 24 urah – po vsej Evro­pi. V okvi­ru sto­ri­tev nado­me­stnih delov BU prej­me­te ori­gi­nal­ne nado­me­stne dele Per­kins s pro­i­zva­jal­če­vo garan­ci­jo, ki so natanč­no pri­la­go­je­ni vaše­mu motor­ju in jih neneh­no raz­vi­ja­mo. Doba­vlja­mo nove kom­po­nen­te in nado­me­stne komponente.

Nado­me­stni deli

BU Power Systems vam nudi ori­gi­nal­no kako­vost, ki jo potre­bu­je­te za opti­mi­za­ci­jo življenj­ske dobe svo­je­ga motor­ja. Neneh­no obna­vlja­nje zalog in ana­li­za naro­čil zago­ta­vlja­ta, da so vsi pomemb­ni nado­me­stni deli raz­po­lo­žlji­vi v naj­kraj­šem času. Naš por­t­felj nado­me­stnih delov vklju­ču­je dele za vzdr­že­va­nje (npr. fil­tre, jer­me­ne, tesni­la za pri­ključ­ne pokro­ve), kom­ple­te za obno­vo (npr. bate, batne obroč­ke, ležaj­ne sko­de­le, leža­je, tesni­la), ele­k­trič­ne kom­po­nen­te (npr. alter­na­tor­je, vži­gal­ne sveč­ke, sti­ka­la) in motor­no olje (olje za dizel­ske motor­je Perkins).

Nau­či se več…

Ori­gi­nal­ni fil­tri Perkins

Potre­be po fil­tr­skih sis­te­mih v sodob­nih motor­jih z notra­njim zgo­re­va­njem se neneh­no pove­ču­je­jo. Koli­kor večja je moč motor­ja, toli­ko večji so tla­ki in tem­pe­ra­tu­re. Rezul­tat je manj­ša obra­ba, niž­ja pora­ba gori­va in bolj­še emi­si­je. Pri tem se tudi Per­kins osre­do­to­ča na zago­ta­vlja­nje kako­vo­sti in zmo­glji­vo­sti, da vam lah­ko zago­to­vi pri­me­ren fil­tr­ski sistem.

Več infor­ma­cij…

Ele­k­trič­ne komponente

Odli­čen zagon vaše­ga motor­ja Per­kins je ne naza­dnje odvi­sen tudi od pra­vil­ne name­sti­tve pomemb­nih ele­k­trič­nih kom­po­nent. Pri zame­nja­vi ele­k­trič­nih kom­po­nent vedno pre­ve­ri­te naslednje:

 • zob­nik zaga­njal­ni­ka: pre­ve­ri­te obrabo/stanje,
 • V‑jermen: pre­ve­ri­te pra­vil­no nape­tost, stanje,
 • kabel­ski pri­ključ­ki: pre­ve­ri­te korozijo,
 • mati­ce in vija­ki: pre­ve­ri­te zategnjenost.
Nau­či se več…

Ori­gi­nal­ni ser­vi­sni kom­ple­ti Per­kins za ele­k­trič­ne komponente

Ori­gi­nal­ni ser­vi­sni kom­ple­ti Per­kins EP vklju­ču­je­jo vse ori­gi­nal­ne nado­me­stne dele Per­kins za vzdr­že­va­nje motor­jev seri­je EP 400 in EP 1100 po 500 in 1000 opra­vlje­nih obra­to­val­nih urah.

Vaše prednosti:
 • pri­hra­nek zara­di ugo­dnih cen kompletov,
 • pre­prost posto­pek naro­ča­nja s samo eno šte­vil­ko pro­i­zvo­da za komplet,
 • kako­vost ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Perkins.

Nado­me­stni motor­ji in sestav­ni deli

Vča­sih popra­vi­lo motor­ja ni več eko­no­mič­no, ali pa čas, ki posta­ja danes vse pomemb­nej­ši dejav­nik, ne dopu­šča obno­ve. Da bi našim stran­kam v teh pri­me­rih ponu­di­li hitre reši­tve, zago­ta­vlja­mo stal­no raz­po­lo­žlji­vost več kot 200 motor­jev Perkins.

Nau­či se več…

Per­kins sis­te­mi za vbri­zga­va­nje goriva

Ob sla­bem delu v pro­stem teku, zmanj­ša­nju zmo­glji­vo­sti in neu­spe­šnih emi­si­jah je tež­ko pre­zre­ti zna­ke obra­blje­nih bri­zgal­ni­kov gori­va in črpalk.

Več infor­ma­cij…

Olje za dizel­ske motor­je Perkins

Zasno­va­no za podalj­ša­nje življenj­ske dobe vaše­ga motorja.

Vaše prednosti:
 • niž­ji vzdr­že­val­ni stroški,
 • dalj­ši inter­va­li menja­ve olja,
 • maksi­mal­na življenj­ska doba motorja,
 • dol­go­traj­na zaščita,
 • motor­no olje 15 W 40 v 20-litr­skih poso­dah ali 208-litr­skih sodih,
 • edin­stve­na meša­ni­ca 12 adi­ti­vov za manj­šo obra­bo in dol­go­traj­no zaščito.

Per­kins Turbopolnilci

Tur­bo­pol­nil­ni­ki so kom­ple­ksni deli, ki so natanč­no zasno­va­ni z viso­ko sto­pnjo tole­ran­ce. So sestav­ni del mno­gih Per­kin­so­vih motor­jev, izbolj­ša­jo zmo­glji­vost in pove­ča­jo izho­dno moč.

Nau­či se več…

Kla­sič­ni rezerv­ni deli Perkins

Ima­te sta­rej­ši motor Per­kins in potre­bu­je­te rezerv­ni del? Lah­ko vam poma­ga­mo. Pod­je­tje BU Power Systems kot eksklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Perkins‑a ponu­ja tudi rezerv­ne dele za sta­rej­še motor­je Perkins.

Več infor­ma­cij…

BU Power Express

Čas je pomem­ben dejav­nik pri našem vsak­da­njem delu. Hitra in kom­pe­ten­tna pomoč zane­slji­ve­ga par­tner­ja ter doba­va rezerv­nih delov v krat­kem času sta bistve­ne­ga pome­na. Zato pod­je­tje BU Power Systems zdaj ponu­ja novo možnost hitre dosta­ve BU Power Express.

Več infor­ma­cij…