Ori­gi­nal­ni rezerv­ni deli Per­kins Za dol­go življenj­sko dobo motorja.

Per­kins motor­ji so zasno­va­ni tako, da ima­jo dol­go življenj­sko dobo. Z upo­ra­bo ori­gi­nal­nih rezerv­nih delov Per­kins boste zago­to­vi­li, da bo vaš motor dose­gel dol­go življenj­sko dobo. Kot eksklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Per­kins ponu­ja­mo rezerv­ne dele, kot so fil­tri, tesni­la in motor­no olje, ki so natanč­no pri­la­go­je­ni vaše­mu motor­ju — ne gle­de na to, ali delo na motor­ju opra­vlja­te sami ali pa ga naro­či­te eki­pi BU Power Systems.

Upo­ra­ba neo­ri­gi­nal­nih nado­me­stnih delov vklju­ču­je raz­lič­na tve­ga­nja, ki jih je tre­ba upoštevati:

  • Repli­ke se mor­da ne bodo 100-odsto­tno uje­ma­le z ori­gi­nal­ni­mi deli. Zah­te­ve za naše nado­me­stne dele so dolo­če­ne v tiso­čih obra­to­val­nih urah na naših pro­to­ti­pnih motor­jih, pre­den jih damo na trg, da bi zago­to­vi­li, da bo kasne­je obra­to­va­nje vaše­ga motor­ja varno.
  • Trgov­ci, ki pro­da­ja­jo neo­ri­gi­nal­ne rezerv­ne dele, nima­jo dosto­pa do podat­kov o ori­gi­nal­nih sestav­nih delih za vaš spe­ci­fič­ni motor. Zato obsta­ja tve­ga­nje, da bodo naro­či­la dosta­vlje­na ne le nepo­pol­na, tem­več tudi z napač­ni­mi deli.
  • Repli­ke mor­da ne ustre­za­jo stan­dar­dom kako­vo­sti in so manj robu­stne. Na pri­mer, fil­tri Per­kins® Eco­plus doka­za­no zdr­ži­jo 45 % dlje kot obi­čaj­ni filtri.
  • Mon­ta­ža neo­ri­gi­nal­nih rezerv­nih delov Per­kins lah­ko vpli­va na pra­vil­no delo­va­nje motor­ja, kar lah­ko pov­zro­či zasto­je v vašem poslo­va­nju in dra­ga popravila.

Naši ori­gi­nal­ni rezerv­ni deli Per­kins so popol­no­ma pri­la­go­je­ni potre­bam vaše­ga motor­ja in tako zago­ta­vlja­jo nje­go­vo dol­go življenj­sko dobo. Naše ana­li­ze zalog in naro­čil zago­ta­vlja­jo, da so obi­čaj­ni rezerv­ni deli vedno na voljo ali pa jih dosta­vi­mov zelo krat­kem času.

Ponud­ba rezerv­nih delov BU Power Systems vklju­ču­je vse dele za vaš motor, od vzdr­že­val­nih delov in kom­ple­tov za vzdr­že­va­nje spe­ci­fič­nih motor­jev do kom­ple­tov za remont motor­ja (npr. bati, batni obroč­ki, puše, leža­ji, tesni­la), ele­k­trič­nih kom­po­nent (npr. alter­na­tor­ji, žaril­ne sve­če, sti­ka­la) in motor­ne­ga olja (Per­kins Die­sel Engi­ne Oil). Tako vam lah­ko poma­ga­mo raz­ši­ri­ti ponud­bo sto­ri­tev in hkra­ti opti­mi­zi­ra­ti skla­di­šče rezerv­nih delov — ter zmanj­ša­ti stroške.