Ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins Pro dlou­hou život­nost motoru.

Moto­ry Per­kins jsou navr­že­ny tak, aby vydr­že­ly dlou­ho. Pou­ži­tí ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins zajis­tí, že váš motor dosáh­ne této dlou­hé život­nos­ti. Jako výhrad­ní dis­tri­bu­tor znač­ky Per­kins nabí­zí­me náhrad­ní díly, jako jsou fil­try, těs­ně­ní a moto­ro­vý olej, kte­ré jsou přes­ně při­způ­so­be­ny vaše­mu moto­ru — ať už si prá­ci na moto­ru pro­vá­dí­te sami, nebo ji zadá­te týmu BU Power Systems.

Pou­ži­tí neo­ri­gi­nál­ních náhrad­ních dílů s sebou nese různá rizi­ka, kte­rá je tře­ba brát v úvahu:

  • Repli­ky nemu­sí odpo­ví­dat ori­gi­nál­ním dílům na 100 %. Poža­dav­ky na naše náhrad­ní díly jsou defi­no­vá­ny v prů­bě­hu tisí­cí­ců pro­voz­ních hodin na našich pro­to­ty­po­vých moto­rech před jejich uve­de­ním na trh, abychom vám byli schop­ni v budouc­nu garantovat
  • Pro­dej­ci, kte­ří pro­dá­va­jí neo­ri­gi­nál­ní díly, nema­jí pří­stup k úda­jům o ori­gi­nál­ních sou­část­kách pro váš kon­krét­ní motor. Exis­tu­je pro­to rizi­ko, že objed­náv­ky budou dodá­ny nejen nekom­plet­ní, ale také s nespráv­ný­mi díly.
  • Repli­ky nemu­sí spl­ňo­vat stan­dar­dy kva­li­ty a jsou méně robust­ní. Bylo napří­klad pro­ká­zá­no, že fil­try Per­kins® Eco­plus mají o 45 % del­ší život­nost než běž­né filtry.
  • Mon­táž neo­ri­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins může ovliv­nit správ­nou funk­ci moto­ru, což v důsled­ku může způ­so­bit pro­sto­je v pro­vo­zu stro­je a násled­né náklad­né opra­vy motoru.

Naše ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins jsou doko­na­le při­způ­so­be­ny potře­bám vaše­ho moto­ru a zajiš­ťu­jí tak jeho dlou­hou život­nost. Naše ana­lý­zy skla­do­vých zásob a objed­ná­vek zajiš­ťu­jí, že běž­né náhrad­ní díly jsou vždy kom­plet­ně a v krát­kém čase k vaší dispozici.

Port­fo­lio náhrad­ních dílů BU Power Sys­tems zahr­nu­je všech­ny díly pro váš motor, od údrž­bo­vých dílů a sad pro spe­ci­fic­kou údrž­bu moto­ru až po sady pro gene­rál­ní opra­vy moto­ru (např. pís­ty, krouž­ky, pouz­d­ra, ložis­ka, těs­ně­ní), elek­tric­ké kom­po­nen­ty (např. alter­ná­to­ry, žha­vi­cí svíč­ky, spí­na­če) a moto­ro­vý olej (Per­kins Die­sel Engi­ne Oil). Díky tomu vám může­me pomo­ci roz­ší­řit nabíd­ku slu­žeb a záro­veň opti­ma­li­zo­vat váš sklad náhrad­ních dílů — a také tím mini­ma­li­zo­vat vaše náklady.