Per­kins ori­gi­nal­ni zamjen­ski dije­lo­vi Za dugi vijek tra­ja­nja motora.

Moto­ri se sas­to­je od veli­kog bro­ja poje­di­nač­nih dije­lo­va koji su savr­še­no uskla­đe­ni i detalj­no raz­ra­đe­ni od stra­ne pro­izvo­đa­ča. Opti­mi­zi­ra­na inte­rak­ci­ja poje­di­nač­nih dije­lo­va omo­gu­ća­va naj­bo­lju mogu­ću izved­bu vašeg moto­ra: mak­si­mal­nu sna­gu i dug vijek tra­ja­nja. S Per­kins ori­gi­nal­nim rezerv­nim dije­lo­vi­ma, može­te raču­na­ti na to.

Zašto oda­bra­ti pra­vu kvalitetu?

Čak i ako imi­ta­ci­ja rezerv­nih dije­lo­va izgle­da kao ori­gi­nal, oni se mogu zna­čaj­no raz­li­ko­va­ti u svo­jim teh­nič­kim spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma. To ne samo da može nega­tiv­no utje­ca­ti na per­for­man­se i potroš­nju gori­va vašeg moto­ra, već može doves­ti i do ozbilj­nih oštećenja.

Upo­tre­ba neo­ri­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va uklju­ču­je raz­li­či­te rizi­ke koji se mora­ju uze­ti u obzir:

  • Repli­ke možda ne odgo­va­ra­ju u pot­pu­nos­ti izvor­nim dije­lo­vi­ma. Karak­te­ris­ti­ke naših rezerv­nih dije­lo­va odre­đu­ju se tije­kom tisu­ća rad­nih sati na našim pro­to­tip­nim moto­ri­ma pri­je nego što se lan­si­ra­ju na trži­šte, kako bi se osi­gu­rao bes­pri­je­ko­ran rad.
  • Pro­da­va­či neo­ri­gi­nal­nih dije­lo­va nema­ju pris­tup ori­gi­nal­nim poda­ci­ma o mon­ta­ži za vaš motor. Sto­ga pos­to­ji rizik da će narudž­be biti ispo­ru­če­ne ne samo nepot­pu­ne, već i s pogreš­nim dijelovima.
  • Repli­ke možda ne zado­vo­lja­va­ju stan­dar­de kva­li­te­te i manje su robus­ne. Na pri­mjer, doka­za­no je da Per­kins® Eco­plus fil­te­ri tra­ju i do 45 % duže od konven­ci­onal­nih filtera.
  • Mon­ta­ža neo­ri­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va Per­kin­sa može utje­ca­ti na funk­ci­oni­ra­nje moto­ra, što pak može uzro­ko­va­ti zas­to­je i sku­pe popravke.

BU Power Sys­tems – vaš part­ner za istin­sku kva­li­te­tu iz Perkinsa

Viso­kok­va­li­tet­ni rezerv­ni dije­lo­vi za viso­kok­va­li­tet­ne moto­re: Per­kins ori­gi­nal­ni rezerv­ni dije­lo­vi poseb­no su razvi­je­ni zahva­lju­ju­ći deset­lje­ći­ma iskus­tva, odgo­va­ra­ju naj­no­vi­jem sta­nju serij­ske teh­no­lo­gi­je i savr­še­no se i pouz­da­no uskla­đu­ju s vašim moto­rom. BU Power Sys­tems vaš je part­ner za sva pita­nja pove­za­na s moto­rom: od pri­la­go­đe­nih Per­kins moto­ra i rezerv­nih dije­lo­va do odr­ža­va­nja i servisa.

Usput: Osim širo­kog spek­tra ori­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va, BU Power Sys­tems nudi i pre­ra­đe­ne kom­po­nen­te kao što su gla­ve cilin­da­ra. Gla­va cilin­dra bitan je dio vašeg moto­ra: Utje­če na izved­bu moto­ra, učin­ko­vi­tost i pouz­da­nost. Sto­ga je savr­še­na gla­va cilin­dra ključna.

Svi rezerv­ni dije­lo­vi za vaš motor u jed­noj narudžbi

Remont moto­ra sada je još lak­ši – uz Per­kins kom­ple­te za remont. Paž­lji­vo sas­tav­lje­ni kom­ple­ti dos­tup­ni su za raz­li­či­te seri­je moto­ra i sadr­že sve kom­po­nen­te koje su vam potrebne.