Per­kins ori­gi­nal­ni zamjen­ski dije­lo­vi Za dugi vijek tra­ja­nja motora.

Per­kins moto­ri dizaj­ni­ra­ni su da tra­ju dugo. Kori­šte­nje Per­kins ori­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va osi­gu­rat će da vaš motor pos­tig­ne dugi vijek tra­ja­nja. Kao ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, nudi­mo rezerv­ne dije­lo­ve kao što su fil­te­ri, brtve i motor­no ulje koji su pre­ciz­no pri­la­go­đe­ni vašem moto­ru — bilo da sami obav­lja­te rado­ve na moto­ru ili ste anga­ži­ra­li bu Power Sys­tems tim.

Upo­tre­ba neo­ri­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va uklju­ču­je raz­li­či­te rizi­ke koji se mora­ju uze­ti u obzir:

  • Repli­ke možda ne odgo­va­ra­ju u pot­pu­nos­ti izvor­nim dije­lo­vi­ma. Karak­te­ris­ti­ke naših rezerv­nih dije­lo­va odre­đu­ju se tije­kom tisu­ća rad­nih sati na našim pro­to­tip­nim moto­ri­ma pri­je nego što se lan­si­ra­ju na trži­šte, kako bi se osi­gu­rao bes­pri­je­ko­ran rad.
  • Pro­da­va­či neo­ri­gi­nal­nih dije­lo­va nema­ju pris­tup ori­gi­nal­nim poda­ci­ma o mon­ta­ži za vaš motor. Sto­ga pos­to­ji rizik da će narudž­be biti ispo­ru­če­ne ne samo nepot­pu­ne, već i s pogreš­nim dijelovima.
  • Repli­ke možda ne zado­vo­lja­va­ju stan­dar­de kva­li­te­te i manje su robus­ne. Na pri­mjer, doka­za­no je da Per­kins® Eco­plus fil­te­ri tra­ju i do 45 % duže od konven­ci­onal­nih filtera.
  • Mon­ta­ža neo­ri­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va Per­kin­sa može utje­ca­ti na funk­ci­oni­ra­nje moto­ra, što pak može uzro­ko­va­ti zas­to­je i sku­pe popravke.

Naši ori­gi­nal­ni Per­kins rezerv­ni dije­lo­vi savr­še­no su pri­la­go­đe­ni potre­ba­ma vašeg moto­ra i sto­ga osi­gu­ra­va­ju dugo­vječ­nost vašeg moto­ra. Naše ana­li­ze zali­ha i narudž­bi osi­gu­ra­va­ju da su naj­češ­će tra­že­ni rezerv­ni dije­lo­vi uvi­jek dos­tup­ni bilo gdje i u krat­kom roku.

Por­t­felj rezerv­nih dije­lo­va BU Power Sys­tems uklju­ču­je sve dije­lo­ve za vaš motor, od dije­lo­va za odr­ža­va­nje i kom­ple­ta za odr­ža­va­nje spe­ci­fič­nih za motor do kom­ple­ta za remont moto­ra (npr. kli­po­vi, prste­ni, leža­je­vi, brtve), elek­trič­ne kom­po­nen­te (npr. alter­na­to­ri, žar­ni­ce, pre­ki­da­či) i motor­no ulje (Per­kins Diesel Engi­ne Oil). To nam omo­gu­ću­je da vam pomog­ne­mo pobolj­ša­ti vaš ras­pon uslu­ga i isto­vre­me­no opti­mi­zi­ra­ti skla­di­šte rezerv­nih dije­lo­va — kao i sma­nji­ti vaše troškove.