Pod­je­tje BU Power Systems Vse­e­vrop­sko zna­nje o motorjih

Kot dis­tri­bu­ter pod­je­tja Per­kins je pod­je­tje BU Power Systems odgo­vor­no za pro­da­jo in nasve­te pri pro­da­ji Per­kin­so­vih dizel­skih in plin­skih motor­jev v Nem­či­ji, Ita­li­ji, na Polj­skem, Dan­skem, v Švi­ci, Češkem in na Bal­ka­nu. Na zadev­nih trgih je pod­je­tje pri­so­tno s prav­no neod­vi­sni­mi pod­je­tji, vsa­ko izmed njih pa delu­je pod okri­ljem znam­ke »BU Power Systems«.

BU Power Gro­up ponu­ja pri­la­go­je­ne motor­ne reši­tve za indu­stri­jo, grad­be­ni­štvo, kme­tij­stvo, obde­la­vo mate­ri­a­la, pro­i­zvo­dnjo ener­gi­je in lad­je. Več kot 200 zapo­sle­nih po Evro­pi zago­ta­vlja stro­kov­no sve­to­va­nje pri izbi­ri izdel­kov in celo­vit ser­vis za vse potre­be motor­jev. Tako naše stran­ke uži­va­jo kori­sti med­kul­tur­ne­ga poslov­ne­ga par­tner­ja na lokal­ni rav­ni in pred­no­sti viso­ko spe­ci­a­li­zi­ra­ne sku­pi­ne pod­je­tij, raz­šir­je­ne po vsej Evropi.

BU Power Gro­up ima sto­ri­tve­ne cen­tre, ser­vi­sne delav­ni­ce in skla­di­šča v Slo­ve­ni­ji, na Hrva­škem, v Švi­ci, Nem­či­ji, Ita­li­ji, na Polj­skem, Dan­skem in Češkem. Skla­di­šča nudi­jo več kot 7000 m² pro­sto­ra za skla­di­šče­nje širo­ke­ga nabo­ra motor­jev, gene­ra­tor­skih setov in ori­gi­nal­nih Per­kin­so­vih delov po Evropi.

Leta 1989 je pod­je­tje spre­je­lo svo­jo prvo pogod­bo s pod­je­tjem Per­kins za seve­ro­za­ho­dno Nem­či­jo. Od leta 2005 je sku­pi­na BU Power Gro­up ura­dni Per­kin­sov trgo­vec z eksklu­ziv­ni­mi dis­tri­bu­ter­ski­mi pra­vi­ca­mi za nem­ški, polj­ski (2008) in ita­li­jan­ski (2011) trg. Od 2012 dalje je pod­je­tje ura­dni dis­tri­bu­ter pod­je­tja Per­kins in Per­kins Mari­ne Power v drža­vah nek­da­nje Jugo­sla­vi­je (Slo­ve­ni­ja, Hrva­ška, Bosna in Her­ce­go­vi­na, Srbi­ja, Make­do­ni­ja, Črna gora, Koso­vo) in Alba­ni­ji. Janu­ar­ja 2017 je pod­je­tje BU Power Systems posta­lo dis­tri­bu­ter pod­je­tja Per­kins za Dan­sko, Gren­lan­di­jo in Fer­ske oto­ke. Od 1. janu­ar­ja 2020 bo pod­je­tje odgo­vor­no za pro­daj­no in popro­daj­no sto­ri­tev Per­kins dizel­skih in plin­skih motor­jev ter Per­kins ladij­ski motor­jev za Češko repu­bli­ko. Od apri­la 2023 je druž­ba BU Power Systems odgo­vor­na tudi za Švi­co in Lihtenštajn.

Por­t­felj sto­ri­tev pod­je­tja sesta­vlja pro­da­ja rezerv­nih delov in sto­ri­tev, kot tudi sto­ri­tve po meri. Pro­daj­ne sto­ri­tve vklju­ču­je­jo stro­kov­no posve­to­va­nje o izdel­kih z izde­la­vo kon­cep­tnih skic, razvoj pro­to­ti­pov in pri­la­go­di­tev izdel­ka po meri z vode­njem name­sti­tve, iska­njem doba­vi­te­ljev in uspo­sa­blja­njem. Celo­vit ser­vis po pro­da­ji zago­ta­vlja stro­kov­no pod­po­ro motor­jem. BU-ser­vis ustre­za naj­viš­je­mu Per­kin­so­ve­mu sto­ri­tve­ne­mu stan­dar­du, saj ima kra­tek odziv­ni čas, stro­kov­no vod­stvo in viso­ko raz­po­lo­žlji­vost rezerv­nih delov.

Kot Per­kin­sov dis­tri­bu­ter tre­tje sto­pnje pod­je­tje BU Power Systems svo­jim stran­kam stal­no nudi viso­ko­ka­ko­vo­stne sto­ri­tve. Pol­no opre­mlje­ni ser­vi­sni kom­bi­ji zago­ta­vlja­jo hitro pomoč. Naš urgen­tni ser­vis je na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden. BU-ser­vis nudi pol­ni obseg sto­ri­tev, pove­za­nih z motor­ji, ne gle­de na to, ali gre za pre­gled, vzdr­že­va­nje, popra­vi­la, ser­vis rezerv­nih delov, izbolj­ša­ve, uve­lja­vlja­nje garan­ci­je ali podalj­ša­nje garancije.

Naša vizi­ja

Želi­mo biti pre­po­znav­ni v druž­bah, ki upo­ra­blja­jo indu­strij­ske motor­je in pove­za­ne pro­i­zvo­de, kot najz­mo­glji­vej­ša in naj­kom­pe­ten­tnej­ša orga­ni­za­ci­ja v pano­gi. BU Power Systems lah­ko z bla­gov­no znam­ko Per­kins še naprej raste in zago­ta­vlja reši­tve s seda­njo in pri­ho­dnjo vre­dno­stjo. Pri tem si BU Power Systems pri­za­de­va za pri­do­bi­va­nje pri­mar­nih par­tner­jev in strank. BU Power Systems poma­ga svo­jim stran­kam pri rasti v nji­ho­vih tržnih sektorjih.

Naša misi­ja

BU Power Systems svo­jim seda­njim in pri­ho­dnjim stran­kam zago­ta­vlja izje­men por­t­felj viso­ko­ka­ko­vo­stnih sto­ri­tev in pro­i­zvo­dov. Sode­lav­ci BU Power Systems so stra­stni, pre­da­ni in kom­pe­ten­tni, moč­no osre­do­to­če­ni na poslov­ni uspeh svo­jih strank, nji­ho­vo rast in donosnost.

Naše temelj­ne vrednote

Inte­gri­te­ta

Inte­gri­te­ta je pod­la­ga za vse, kar govo­ri­mo in dela­mo. Smo vedno pri­ja­zni, lojal­ni in spo­štlji­vi do svo­jih sode­lav­cev, strank in lju­di, ki so vklju­če­ni v naše poslo­va­nje. Spo­štu­je­mo nji­ho­ve ide­je, vlo­ge in raz­lič­nost, na pri­mer spol, raso, vero itd.
  • Zave­za­ni smo k izpol­nje­va­nju svo­jih obljub.
  • Rav­na­mo skla­dno z etič­nim kode­ksom pod­je­tja. Pri tem ustvar­ja­mo zau­pa­nje, ki je pod­la­ga za naš slo­ves kot posa­me­zni­kov in podjetja.

Tim­ske­ga dela

V našem pod­je­tju se zave­da­mo pomemb­no­sti in kolek­tiv­ne moči tim­ske­ga dela ter rav­na­nja. Poma­ga­mo drug dru­ge­mu pri dose­ga­nju uspe­ha in spo­štu­je­mo ter ceni­mo mne­nje dru­gih. Za nas je pomemb­no biti uspe­šen kot tim.
  • Zave­da­mo se, da lah­ko dober tim dose­že veli­ko bolj­še rezul­ta­te, kot bi jih lah­ko dose­gli nje­go­vi posamezniki.
  • Uži­va­mo v tim­skem delu, se zaba­va­mo s tem, kar dela­mo, in ceni­mo tim­sko delo.

Osre­do­to­če­nost na stranke

Osre­do­to­če­nost na stran­ke – smo popol­no­ma pre­dan tim, osre­do­to­čen na zado­volj­stvo svo­jih strank.
  • Zave­za­ni smo, da daje­mo naj­bolj­še, saj želi­mo svo­jim stran­kam omo­go­či­ti naj­bolj­šo upo­rab­ni­ško izkušnjo.
  • Opa­ža­mo, da naše stran­ke ceni­jo pre­da­nost in zmo­glji­vost naše­ga tima in da se v tem raz­li­ku­je­mo od svo­jih konkurentov.

Ure­sni­če­va­nje ciljev

Ure­sni­če­va­nje ciljev – tru­di­mo se ure­sni­či­ti zasta­vlje­ne cilje. Zave­da­mo se, da je pomemb­no ana­li­zi­ra­ti, raz­pra­vlja­ti in zago­to­vi­ti zado­stne infor­ma­ci­je za pra­ve odločitve.
  • Ko je odlo­či­tev spre­je­ta, jo ure­sni­či­mo: Vedno smo zave­za­ni k izpol­ni­tvi svo­jih obljub, inter­no in eks­ter­no, ter k ure­sni­če­va­nju ciljev.
  • Niko­li ne pusti­mo (upra­vi­če­nih) zah­tev svo­jih strank neod­go­vor­je­nih. Zno­va in zno­va se tru­di­mo dose­či naj­ve­čji uspeh.

Izje­mnost

Izje­mnost – naše stran­ke izbi­ra­jo ponud­be, pro­i­zvo­de in sto­ri­tve BU Power Systems, ker nas ima­jo za »izje­mne in bolj­še od dru­gih« ter poleg tega ceni­jo viso­ko kako­vost naših odno­sov s strankami.
  • Vedno si pri­za­de­va­mo za to, da nas stran­ke opa­zi­jo, ceni­jo in izbe­re­jo zara­di naših izje­mnih, pri­la­go­je­nih ponudb. Vedno se tru­di­mo izpol­ni­ti poslov­ne potre­be svo­jih strank, doda­ti pra­vo vre­dnost nji­ho­ve­mu poslo­va­nju in izpol­ni­ti nji­ho­va pri­ča­ko­va­nja – krat­ko­roč­no in dolgoročno.
  • BU Power Systems si pri­za­de­va svo­jim stran­kam ponu­di­ti izje­mne pogo­je, ki jih kon­ku­ren­ca ne zmo­re doseči.

BU Power Systems v Evro­pi BU Power Systems v Sloveniji

Od 1. mar­ca 2012 je BU Power Systems ura­dni dis­tri­bu­ter pro­i­zvo­dov Per­kins in Per­kins Mari­ne za drža­ve: Slo­ve­ni­ja, Hrva­ška, Bosna in Her­ce­go­vi­na, Srbi­ja, Make­do­ni­ja, Črna gora, Koso­vo in Alba­ni­ja. Izku­še­ni sode­lav­ci zago­ta­vlja­jo pro­fe­si­o­nal­no stro­kov­no sve­to­va­nje in celo­vi­te sto­ri­tve, pove­za­ne z motorji.

Izbra­ni ser­vi­sni par­tner­ji pod­pi­ra­jo naš tim v Kranju.

BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Šuce­va uli­ca 25
4000 Kranj
T +386 (0) 590 76 50 0
F +386 (0) 590 76 50 4
[email protected]
www.bu-power.si

BU Croatia background Placeholder
BU Cro­a­tia background
BU Croatia Placeholder
BU Cro­a­tia

BU Power Systems na Hrvaškem

Od 1. mar­ca 2012 je BU Power Systems ura­dni dis­tri­bu­ter pro­i­zvo­dov Per­kins in Per­kins Mari­ne Power za Hrva­ško. Naši pisar­ni v Slo­ve­ni­ji in na Hrva­škem sta pri­stoj­ni za vse bal­kan­ske drža­ve: Slo­ve­ni­ja, Hrva­ška, Bosna in Her­ce­go­vi­na, Srbi­ja, Make­do­ni­ja, Črna gora, Koso­vo in Alba­ni­ja. Izbra­ni ser­vi­sni par­tner­ji pod­pi­ra­jo naš tim na Reki.

BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Viško­vo 138
51216 Viškovo
T +385 (0) 51 545701
F +385 (0) 51 256652
[email protected]
www.bu-power.hr

Naše loka­ci­je v Nemčiji

Sedež pod­je­tja BU Power Systems je v mestu Ibben­büren, v Sever­nem Pore­nju — Vest­fa­li­ji. S ser­vi­sni­mi cen­tri v mestih Ibben­büren, Mag­de­burg, Kle­ino­stheim, Mös­sin­gen in Peißen­berg, kot tudi mobil­ni­mi ser­vi­sni­mi kom­bi­ji, lah­ko rea­gi­ra­mo hitro in pri­de­mo do naših strank kjer­ko­li v Nem­či­ji. Tako naši ser­vi­sni cen­tri kot tudi ser­vi­sni kom­bi­ji ima­jo izbra­no zalo­go rezerv­nih delov. Takšen sis­tem skla­di­šče­nja omo­go­ča takoj­šnjo raz­po­lo­žlji­vost zaže­le­nih ori­gi­nal­nih delov v pri­me­ru popravila.

BU Power Systems GmbH & Co. KG
Per­kins­straße 1
49479 Ibbenbüren
T +49 (0) 5451 5040 0
F +49 (0) 5451 5040 100
[email protected]
www.bu-power.de

BU Germany background Placeholder
BU Ger­ma­ny background
BU Germany Placeholder
BU Ger­ma­ny
BU Italia background Placeholder
BU Ita­lia background
BU Italia Placeholder
BU Ita­lia

Pod­je­tje BU Power Systems v Italiji

Od mar­ca 2011 je pod­je­tje BU Power Systems Ita­li­ja eksklu­ziv­ni Per­kin­sov dis­tri­bu­ter za Ita­li­jo. Tri loka­ci­je, ki vklju­ču­je­jo Giro­ni­co (bli­zu Coma), podru­žni­co v Mona­sti­er di Tre­vi­so (bli­zu Benetk) in podru­žni­co Imo­le, nudi­jo popoln uspeh Per­kin­so­ve­ga por­t­fe­lja za vaš motor – od pro­da­je do ser­vi­sa. Vse tri podru­žni­ce so cer­ti­fi­ci­ra­ni Per­kin­so­vi ser­vi­sni par­tner­ji tre­tje sto­pnje, ki zago­ta­vlja­jo kon­stan­tno viso­ko kako­vost sto­ri­tev. Inte­li­gen­tni nosil­ni sis­te­mi zago­ta­vlja­jo hitro dosta­vo Per­kin­so­vih ori­gi­nal­nih rezerv­nih delov.

Pod­je­tje BU Power Systems Ita­lia s.r.l.
Via Leo­nar­do da Vin­ci, 1
22041 Col­ver­de (CO)
T +39 031 463 3411
F +39 031 463 3473
[email protected]
www.bu-power.it

IVA 03266470131

Pod­je­tje BU Power Systems na Poljskem

Pod­je­tje BU Power Systems Polj­ska pred­sta­vlja celo­tni Per­kin­sov sto­ri­tve­ni por­t­felj, od pro­da­je do pro­da­je rezerv­nih delov in indi­vi­du­al­nih sto­ri­tev. Je cer­t­fi­ci­ra­ni Per­kin­sov ser­vi­sni par­tner tre­tje sto­pnje. Izbra­na trgo­vi­na z rezerv­ni­mi deli zago­ta­vlja hitro dosta­vo Per­kin­so­vih ori­gi­nal­nih rezerv­nih delov.

Pod­je­tje BU Power Systems Pol­ska Sp.zo.o.
ul. Puławska 506/508, stav­ba “D”
02–844 Varšava
T +48 (22) 57704–30
F +48 (22) 57704–40
[email protected]
www.bu-power.pl

BU Polen background Placeholder
BU Polen background
BU Polen Placeholder
BU Polen
BU Denmark background Placeholder
BU Denmark background
BU Denmark Placeholder
BU Denmark

Pod­je­tje BU Power Systems na Danskem

Začet­ki pod­je­tja BU Power Systems Dan­ska ApS sega­jo v leto 1896. Pod­je­tje je bilo prvo­tno usta­no­vlje­no za sesta­vlja­nje koles, usta­no­vi­telj pod­je­tja Fred Rasmus­sen pa je pod­je­tje vodil do uspe­ha v avto­mo­bil­ski indu­stri­ji. Leta 1946 je Fred Rasmus­sen pre­jel Per­kin­so­vo eksklu­ziv­no pro­daj­no licen­co za Dan­sko in od takrat naprej se je vse bolj spe­ci­a­li­zi­ra­lo na podro­čju motor­jev in pri­do­bi­lo obšir­ne izku­šnje in zna­nje na podro­čju dizel­skih motor­jev. S 1. janu­ar­jem 2017 je pod­je­tje BU Power Systems Dan­ska ApS pre­vze­lo pod­je­tje Fre­da Rasmus­se­na in je odgo­vor­no za pro­da­jo in ser­vi­sne sto­ri­tve po pro­da­ji Per­kin­so­vih dizel­skih motor­jev in plin­skih motor­jev, kot tudi Per­kin­so­vih motor­jev za plo­vi­la na Dan­skem, Gren­lan­di­ji in Fer­skih oto­kih. Zapo­sle­ni v podru­žni­ci Oden­se vam bodo z vese­ljem sve­to­va­li gle­de vaše­ga motor­ja, rezerv­nih delov in ser­vi­sa. Ser­vi­sna vozi­la zago­ta­vlja­jo takoj­šno pomoč na samem kraju.

Pod­je­tje BU Power Systems Dan­ska ApS
Bygme­ster­vej 7B
5750 Ringe
T +45 65 560 560
[email protected]
www.bu-power.dk

BU Power Systems na Češkem

S 1. janu­ar­jem 2020 je pod­je­tje BU Power Systems s.r.o. pre­vze­lo poslo­va­nje BEL, spol. s.r.o. in je z stra­in Perkins‑a ime­no­van za  dis­tri­bu­ter­ja za Češko repu­bli­ko. BU Power Systems s.r.o. ponu­ja celo­ten por­t­felj sto­ri­tev Per­kins, od pro­da­je pre­ko pro­da­je rezerv­nih delov do indi­vi­du­al­ne­ga ser­vi­sa, in je cer­ti­fi­ci­ran Per­kins ser­vi­sni par­tner 3. sto­pnje. Izbra­na trgo­vi­na z rezerv­ni­mi deli zago­ta­vlja hitro dosta­vo ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Perkins.

BU Power Systems s.r.o.
Bera­no­vých 65
199 02 Pra­ga 9
T +420 274 773 493
F +420 274 812 023
[email protected]
www.bu-power.cz

BU CZ Background Placeholder
BU CZ Background
BU CZ Placeholder
BU CZ
BU Switzerland background Placeholder
BU Swi­tzer­land background
BU Switzerland Placeholder
BU Swi­tzer­land

BU Power Systems v Švici

Od leta 1991 je MINELLI AG gene­ral­ni uvo­znik pod­je­tja Per­kins v Švi­ci in Kne­že­vi­ni Lih­ten­štajn. Od 1. apri­la 2023 je druž­ba BU Power Systems AG kot hče­rin­ska druž­ba v popol­ni lasti druž­be BU Power Gro­up GmbH pre­vze­la dejav­nost Per­kins druž­be MINELLI AG in je odgo­vor­na za pro­da­jo in popro­daj­ni ser­vis dizel­skih in plin­skih motor­jev Per­kins ter ladij­skih motor­jev Per­kins v Švi­ci in Lih­ten­štaj­nu. Naše ose­bje na loka­ci­ji Pfäffi­kon vam bo z vese­ljem sve­to­va­lo pri vseh vpra­ša­njih v zve­zi z vašim motor­jem, rezerv­ni­mi deli in servisom.

BU Power Systems AG
Mat­ten­stras­se 3
8330 Pfäffikon/ZH
Švica
T +41 44 952 35 35
[email protected]
www.bu-power.ch