Infor­ma­ci­je o var­stvu podatkov

1. Infor­ma­ci­je o zbi­ra­nju oseb­nih podatkov

1.1 V nada­lje­va­nju vas obve­šča­mo o zbi­ra­nju oseb­nih podat­kov pri upo­ra­bi naše sple­tne stra­ni. Oseb­ni podat­ki so vsi podat­ki, ki so na voljo vam, npr. Ime in pri­i­mek, naslov, e‑poštni naslo­vi, vede­nje uporabnika

1.2 Odgo­vor­ni po 7. Odst. 4. Čle­na Splo­šne ured­be EU o var­stvu podat­kov (GDPR / DSGVO) je BU Power Systems GmbH & Co. KG, Per­kins­stras­se 1, 49479 Ibben­büren (glej­te našo sple­tno stran na https://bu-power.com/regulatory/).

Naše­ga poo­bla­ščen­ca za var­stvo podat­kov, Rain­er­ja Luka­sa, lah­ko kon­tak­ti­ra­te na naslov: Hans-Sachs-Straße 4, 45879 Gel­sen­kir­chen, Nemčija,
e‑poštni naslov: [email protected], tele­fon­ska šte­vil­ka: +49 209 8830 5031.

1.3 Če bomo upo­ra­bi­li pogod­be­ne ponu­dni­ke sto­ri­tev za posa­me­zne funk­ci­je naših sto­ri­tev ali če bomo žele­li upo­ra­bi­ti vaše podat­ke za ogla­še­val­ske name­ne vas bomo v nada­lje­va­nju podrob­no obve­sti­li o posa­me­znih tran­sak­ci­jah. Pri tem bomo pred­sta­vi­li tudi dolo­če­na meri­la za čas tra­ja­nja hra­nje­nja podatkov.

 

2. Vaše pravice

2.1 Gle­de vaših oseb­nih podat­kov, ima­te nasle­dnje pravice:

 • pra­vi­ca do informacij,
 • pra­vi­ca do poprav­ka ali izbrisa,
 • pra­vi­ca do ome­ji­tve obdelave,
 • pra­vi­ca do ugo­vo­ra pro­ti obdelavi,
 • pra­vi­ca do pre­no­slji­vo­sti podatkov

2.2 Prav tako ima­te pra­vi­co do pri­tož­be gle­de obde­la­ve vaših oseb­nih podat­kov na pod­la­gi nad­zro­ne­ga orga­na za var­stvo podatkov.

3. Zbi­ra­nje oseb­nih podat­kov ob obi­sku naše sple­tne strani

3.1 V pri­me­ru izključ­no infor­ma­tiv­ne upo­ra­be sple­tne­ga mesta, tj. če se ne regi­stri­ra­te ali nam dru­ga­če ne posre­du­je­te infor­ma­cij, bomo zbi­ra­li le oseb­ne podat­ke, ki jih vaš brskal­nik posre­du­je na naš stre­žnik. Če si želi­te ogle­da­ti našo sple­tno stran, zbe­re­mo nasle­dnje podat­ke, ki so teh­nič­no potreb­ni za pri­kaz naše sple­tne stra­ni in za zago­to­vi­tev sta­bil­no­sti in var­no­sti (prav­na pod­la­ga 1. odsta­vek 6. čle­na DSGVO (GDPR)):

 • IP naslov
 • datum in čas zahteve
 • raz­li­ka v časov­nem pasu do sre­dnje­ga časa v Gre­e­nwi­c­hu (GMT)
 • vse­bi­na zah­te­ve (kon­kre­tna stran)
 • sta­tus dosto­pa / koda sta­tu­sa HTTP
 • vsa­ko posla­no koli­či­no podatkov
 • sple­tna stran, s kate­re pri­ha­ja zahteva
 • brskal­nik
 • ope­ra­cij­ski sis­tem in nje­gov vmesnik
 • jezik in raz­li­či­co pro­gram­ske opre­me brskalnika

3.2 Poleg ome­nje­nih podat­kov se piškot­ki shra­ni­jo v vaš raču­nal­nik, ko upo­ra­bi­te našo sple­tno stran. Piškot­ki so majh­ne bese­dil­ne dato­te­ke, ki so shra­nje­ne na vašem trdem dis­ku, dode­lje­ne brskal­ni­ku, ki ga upo­ra­blja­te in s kate­rim organ, ki piško­tek nasta­vi (v tem pri­me­ru smo to mi), prej­me dolo­če­ne infor­ma­ci­je. Piškot­ki ne more­jo zagna­ti pro­gra­mov ali pre­na­ša­ti viru­sov na vaš raču­nal­nik. Slu­ži­jo temu, da inter­ne­tno ponud­bo nare­di­jo upo­rab­ni­ku bolj pri­ja­zno in učinkovito.

3.3 Upo­ra­ba piškotkov

a) To sple­tno mesto upo­ra­blja nasle­dnje vrste piškot­kov, ustre­zni obseg in delo­va­nje je poja­snje­no spodaj:

 • pre­ho­dni piškot­ki (glej b)
 • obstoj­ni piškot­ki (glej c).

b) Pre­ho­dni piškot­ki se samo­dej­no izbri­še­jo, ko zapre­te brskal­nik. Med­nje spa­da­jo zla­sti piškot­ki seje. V njih se shra­ni tako ime­no­va­ni ID seje, s kate­rim lah­ko sku­pni seji dode­li­te raz­lič­ne zah­te­ve vaše­ga brskal­ni­ka. To bo omo­go­či­lo pre­po­zna­va­nje vaše­ga raču­nal­ni­ka, ko se vrne­te na naše sple­tno mesto. Ko se odja­vi­te ali zapre­te brskal­nik, se piškot­ki seje izbrišejo.

c) Obstoj­ni piškot­ki se po dolo­če­nem obdo­bju samo­dej­no izbri­še­jo, kar se lah­ko raz­li­ku­je gle­de na posa­me­zen piško­tek. Piškot­ke lah­ko kadar koli izbri­še­te v var­no­stnih nasta­vi­tvah brskalnika.

Ta sple­tna stran upo­ra­blja piško­tek “piško­tni pas”. Ta piško­tek ustva­ri naša piško­tna pasi­ca in pre­po­zna, da je bil že prej potr­jen. Piško­tek se po enem letu izbriše.

Ta sple­tna stran upo­ra­blja tudi piško­tek “__cfduid”. Ta piško­tek je potre­ben za omrež­je Clo­u­dfla­re, za dosta­vo vse­bi­ne, da je dostop do naše sple­tne stra­ni čim hitrejši.

d) Nasta­vi­tev brskal­ni­ka lah­ko kon­fi­gu­ri­ra­te gle­de na vaše želje in npr. zavr­ne­te spre­je­ma­nje tre­tjih piškot­kov ali vseh piškot­kov. V tem pri­me­ru mor­da ne boste mogli upo­ra­blja­ti vseh funk­cij tega sple­tne­ga mesta.

4. Kon­tak­tni obrazec

Ko nas kon­tak­ti­ra­te po e‑pošti ali prek kon­tak­tne­ga obraz­ca, bomo podat­ke, ki jih posre­du­je­te (vaš e‑poštni naslov, vaše ime in tele­fon­sko šte­vil­ko, če je pri­mer­no) shra­ni­li za odgo­vor na vaša vpra­ša­nja. Podat­ke, ki nasta­ne­jo v tem kon­te­kstu, izbri­še­mo po tem, ko shra­nje­va­nje ni več potreb­no, ali ome­ji­mo obde­la­vo, če obsta­ja­jo zakon­ske zah­te­ve gle­de hrambe.

Prav­na pod­la­ga za obde­la­vo pre­je­tih podat­kov med poši­lja­njem e‑pošte je 6. člen DSGVO (GDPR). Če želi stik po ele­k­tron­ski pošti skle­ni­ti pogod­bo, je doda­tna prav­na pod­la­ga za obde­la­vo 1. Odst. 6. čle­na lit. b DSGVO (GDPR).

5. BU TechShare

5.1 Izbra­nim stran­kam ponu­ja­mo možnost, da se z upo­ra­bo oseb­nih podat­kov regi­stri­ra­jo za upo­ra­bo naše­ga por­ta­la za stran­ke BU TechSha­re. Regi­stra­ci­ja pote­ka prek vaše­ga odgo­vor­ne­ga upra­vi­te­lja računa.

Pre­ko por­ta­la za stran­ke BU TechSha­re regi­stri­ra­ni kup­ci lah­ko gle­de na izbra­no tari­fo (eko­nom­ska tari­fa, stan­dar­dna tari­fa ali ugo­dna tarifa):

 • ustva­ri­jo indi­vi­du­al­ni upo­rab­ni­ški profil
 • pri­do­bi­jo vse teh­nič­ne podat­ke, spe­ci­fi­ka­ci­je, navo­di­la za upo­ra­bo in sezna­me rezerv­nih delov za nji­ho­ve motor­je, kuplje­ne pri nas
 • vidi­jo pomemb­na obve­sti­la in novi­ce o nji­ho­vih motor­jih, kuplje­nih pri nas, si ogle­da­jo funk­ci­je kole­dar­ja in načr­to­va­nja sestankov
 • vlo­ži­jo pri­tož­be in spre­mlja­jo napre­dek obdelave
 • nalo­ži­jo podat­ke za izme­nja­vo z naši­mi inženirji
 • sin­hro­ni­zi­ra­jo BU TechSha­re s svo­ji­mi mobil­ni­mi napra­va­mi, tako da bodo zgo­raj nave­de­ni podat­ki na voljo brez pove­za­ve in se samo­dej­no poso­do­bi­li takoj, ko bodo napra­ve spet na spletu
 • za svo­je stran­ke vzpo­sta­vi­jo podračune

5.2 Ob regi­stra­ci­ji prek zasto­pni­ka za stran­ke bodo zbra­ni in shra­nje­ni nasle­dnji podat­ki kot del postop­ka regi­stra­ci­je za vsak račun stran­ke, ki ga je tre­ba vzpostaviti:

 • ime pod­je­tja
 • ime
 • pri­i­mek
 • ema­il naslov

V okvi­ru postop­ka regi­stra­ci­je je pri­do­blje­no soglas­je upo­rab­ni­ka za obde­la­vo teh podat­kov. Kot upo­rab­nik ima­te možnost kadar koli pre­kli­ca­ti regi­stra­ci­jo. Do raz­kri­tja podat­kov tre­tjim ose­bam ne bo prišlo.

5.3 Če upo­ra­blja­te naš por­tal, bomo shra­ni­li podat­ke, potreb­ne za izpol­ni­tev pogod­be, dokler dokonč­no ne izbri­še­te svo­je­ga dosto­pa. Poleg tega bomo shra­nje­va­li pro­sto­volj­ne podat­ke, ki ste jih posre­do­va­li za čas upo­ra­be por­ta­la, razen če jih prej ne izbri­še­te. Vse podat­ke lah­ko upra­vlja­te in spre­mi­nja­te na zašči­te­nem obmo­čju kupca.

Prav­na pod­la­ga za upo­ra­bo vaših podat­kov je v pri­me­rih vaše pri­vo­li­tve 1. Odst. 6. čle­na lit. DSGVO (GDPR).

6. BU Sple­tna hiša

6.1   Izbra­nim stran­kam ponu­ja­mo možnost, da se z upo­ra­bo oseb­nih podat­kov regi­stri­ra­jo za upo­ra­bo naše­ga sple­tne­ga por­ta­la za stran­ke BU Web­Wa­re­ho­u­se. Regi­stra­ci­ja pote­ka prek vaše­ga odgo­vor­ne­ga upra­vi­te­lja računa.

Pre­ko por­ta­la za stran­ke BU Web­Wa­re­ho­u­se regi­stri­ra­ni kup­ci lah­ko odda­jo naro­či­la nado­me­stnih delov in pogle­da­jo zgo­do­vi­no svo­jih že odda­nih naročil.

6.2  Ob regi­stra­ci­ji pri pred­stav­ni­ku sto­ri­tev za stran­ke bodo zbra­ni in shra­nje­ni nasle­dnji podat­ki kot del postop­ka regi­stra­ci­je za vsak račun stran­ke, ki ga je tre­ba nastaviti:

 • ime pod­je­tja
 • ime
 • pri­i­mek
 • ema­il naslov

V okvi­ru postop­ka regi­stra­ci­je je pri­do­blje­no soglas­je upo­rab­ni­ka za obde­la­vo teh podat­kov. Kot upo­rab­nik ima­te možnost kadar koli pre­kli­ca­ti regi­stra­ci­jo. Do raz­kri­tja podat­kov tre­tjim ose­bam ne pride.

6.3   Če upo­ra­blja­te naš por­tal, hra­ni­mo vaše podat­ke, potreb­ne za izpol­ni­tev pogod­be, dokler dokonč­no ne izbri­še­te svo­je­ga dosto­pa. Poleg tega bomo shra­nje­va­li podat­ke, ki ste jih pro­sto­volj­no posre­do­va­li za čas upo­ra­be por­ta­la, razen če jih prej ne izbri­še­te. Vse podat­ke lah­ko upra­vlja­te in spre­mi­nja­te na zašči­te­nem obmo­čju kupca.

V koli­kor odda­ja­te naro­či­la prek por­ta­la za stran­ke, nas pred­pi­si o poslo­va­nju in davč­ni pred­pi­si zave­zu­je­jo, da shra­ni­mo podat­ke o vašem naslo­vu, pla­či­lih in naro­či­lih za obdo­bje dese­tih let. Ven­dar po dveh letih ome­ji­mo obde­la­vo, to pome­ni da bodo vaši podat­ki upo­ra­blje­ni le za izpol­nje­va­nje zakon­skih obveznosti.

Prav­na pod­la­ga za upo­ra­bo vaših podat­kov je v pri­me­rih vaše pri­vo­li­tve 1. Odst. 6. čle­na lit. DSGVO (GDPR) in v pri­me­ru pogodb, skle­nje­nih prek por­ta­la za stran­ke 1. Odst. 6. čle­na lit. b DSGVO (GDPR)

7. Novi­ce

7.1     Če smo pre­je­li vaš e‑poštni naslov v pove­za­vi z naku­pom sto­ri­tve ali naku­pom bla­ga in niste naspro­to­va­li upo­ra­bi vaše­ga e‑poštnega naslo­va, vas bomo v pri­ho­dno­sti obve­sti­li o podob­nem bla­gu oz. storitvah

Prav­na pod­la­ga sta člen 1. Odst. 6. čle­na (1) (f) DSGVO (GDPR) in 7. Odst. (3) UWG.

Poši­lja­nju gla­si­la lah­ko kadar koli naspro­tu­je­te in se od nje­ga odja­vi­te. Ugo­vor lah­ko izra­zi­te s kli­kom na pove­za­vo v vsa­ki e‑pošti z novi­ca­mi, po e‑pošti na [email protected] ali pošlje­te spo­ro­či­lo na kon­tak­tne podat­ke, nave­de­ne v vtisu.

7.2     V vseh dru­gih pri­me­rih vam bomo naše novi­ce posla­li le, če ste se na to naro­či­li z vašim soglas­jem. Naše novi­ce vas obve­šča­jo o naših tre­nu­tno zani­mi­vih ponud­bah. Ogla­še­no bla­go in sto­ri­tve so nave­de­ni v izja­vi o soglasju.

Za pri­ja­vo na naše novi­ce upo­ra­blja­mo tako ime­no­va­ni posto­pek dvoj­ne­ga izbi­ra­nja. To pome­ni, da vam bomo po regi­stra­ci­ji posla­li e‑poštno spo­ro­či­lo na nave­de­ni e‑poštni naslov, v kate­rem vas pro­si­mo, da potr­di­te, da želi­te pre­je­ma­ti gla­si­lo. Poleg tega hra­ni­mo vaše IP naslo­ve ter čase regi­stra­ci­je in potr­di­tve. Namen postop­ka je doka­za­ti vašo regi­stra­ci­jo in po potre­bi vas obve­sti­ti o more­bi­tni zlo­ra­bi vaših oseb­nih podatkov.

Edi­na zah­te­va za poši­lja­nje novic je vaš e‑poštni naslov. Spe­ci­fi­ka­ci­ja doda­tnih, pose­bej ozna­če­nih podat­kov je pro­sto­volj­na in upo­ra­blje­ni bojo zato, da vas oseb­no naslo­vi­jo. Po potr­di­tvi vam bomo shra­ni­li vaš e‑poštni naslov za namen poši­lja­nja novic.

Prav­na pod­la­ga je 1. Sta­vek 6. čle­na lit. DSGVO (GDPR).

Pri­vo­li­tev k poši­lja­nju novic lah­ko kadar koli pre­kli­če­te in od nje­ga odja­vi­te naroč­ni­no. Pre­klic lah­ko pri­ja­vi­te s kli­kom na pove­za­vo v vsa­ki e‑pošti z novi­ca­mi ali po e‑pošti na [email protected] ali s poši­lja­njem spo­ro­či­la na kon­tak­tne podat­ke, nave­de­ne na sple­tni strani.

7.3     Poši­lja­nje naših novic pre­ko MailChimp‑a. Doda­tne infor­ma­ci­je o var­stvu podat­kov naj­de­te na https://mailchimp.com/legal/.

Mail­Chimp bo vaše podat­ke upo­ra­bil le za poši­lja­nje naših novic, kot je opi­sa­no zgo­raj. Pre­nos na tre­tjo ose­bo ali za upo­ra­bo v dru­ge name­ne se ne opravi.

Prav­na pod­la­ga za posre­do­va­nje na Mail­Chimp je čl. 6. odst. 1 lit. f DSGVO (GDPR) in pogod­ba o obde­la­vi pogod­be v skla­du s čl. 28 (3) sta­vek 1 DSGVO (GDPR).

8. Goo­gle Analytics

To sple­tno mesto upo­ra­blja funk­ci­je sto­ri­tve za sple­tno ana­li­zo Goo­gle Ana­lytics. Ponu­dnik je Goo­gle Ire­land Limi­ted (“Goo­gle”), Gor­don Hou­se, Bar­row Stre­et, Dublin 4, Irska.

Sto­ri­tev Goo­gle Ana­lytics upra­vljav­cu sple­tne­ga mesta omo­go­ča, da ana­li­zi­ra vede­nje obi­sko­val­cev sple­tne­ga mesta. Pri tem upra­vlja­vec sple­tne­ga mesta prej­me raz­lič­ne podat­ke o upo­ra­bi, kot so ogle­di stra­ni, dol­ži­na biva­nja, upo­ra­blje­ni ope­ra­cij­ski sis­te­mi in izvor upo­rab­ni­ka. Ti podat­ki so pov­ze­ti v ID upo­rab­ni­ka in dode­lje­ni ustre­zni konč­ni napra­vi obi­sko­val­ca sple­tne­ga mesta.

Poleg tega nam sto­ri­tev Goo­gle Ana­lytics med dru­gim omo­go­ča bele­že­nje pre­mi­kov miške in pomi­ka­nja ter kli­kov. Poleg tega Goo­gle Ana­lytics upo­ra­blja raz­lič­ne pri­sto­pe mode­li­ra­nja za dopol­ni­tev zbra­nih podat­kov­nih zapi­sov in pri ana­li­zi podat­kov upo­ra­blja teh­no­lo­gi­je stroj­ne­ga učenja.

Goo­gle Ana­lytics upo­ra­blja teh­no­lo­gi­je, ki omo­go­ča­jo pre­po­zna­va­nje upo­rab­ni­ka za namen ana­li­ze vede­nja upo­rab­ni­kov (npr. piškot­ki ali prstni odti­si naprav). Podat­ki, ki jih Goo­gle zbe­re o upo­ra­bi tega sple­tne­ga mesta, se obi­čaj­no pre­ne­se­jo na Goo­glov stre­žnik v ZDA in tam shranijo.

Upo­ra­ba te sto­ri­tve teme­lji na vaši pri­vo­li­tvi v skla­du s čle­nom 6(1)(a) DSGVO in čle­nom 25(1) TTDSG. Soglas­je lah­ko kadar koli prekličete.

Pre­nos podat­kov v ZDA teme­lji na stan­dar­dnih pogod­be­nih kla­vzu­lah Komi­si­je EU. Podrob­no­sti so na voljo tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Vtič­nik za brskalnik

Zbi­ra­nje in obde­la­vo podat­kov s stra­ni Goo­gla lah­ko pre­pre­či­te tako, da pre­ne­se­te in name­sti­te vtič­nik za brskal­nik, ki je na voljo na nasle­dnji pove­za­vi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Za več infor­ma­cij o tem, kako Goo­gle Ana­lytics obde­lu­je upo­rab­ni­ške podat­ke, si oglej­te Goo­glo­vo poli­ti­ko zaseb­no­sti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl.

Obde­la­va naročil

Z Goo­glom smo skle­ni­li pogod­bo o obde­la­vi naro­čil in pri upo­ra­bi sto­ri­tve Goo­gle Ana­lytics v celo­ti izva­ja­mo stro­ge zah­te­ve nem­ških orga­nov za var­stvo podatkov.

9. Clo­u­dfla­re

To sple­tno mesto upo­ra­blja šifri­ra­nje SSL iz var­no­stnih razlo­gov za zašči­to pre­no­sa zau­pnih vse­bin, kot na pri­mer zah­te­ve, ki nam jih pošlje­te kot upra­vljav­cu sple­tne­ga mesta. Šifri­ra­no pove­za­vo lahko

pre­po­zna­te po tem, da se naslov­na vrsti­ca brskal­ni­ka spre­me­ni iz “http: //” v “https: //” in po sim­bo­lu zakle­pa­nja v vrsti­ci brskal­ni­ka. Če je akti­vi­ra­no šifri­ra­nje SSL, podat­kov, ki nam jih posre­du­je­te, tre­tje ose­be ne more­jo pre­bra­ti. Da bi vam lah­ko ponu­di­li varen pre­nos podat­kov na našem sple­tnem mestu s šifri­ra­njem SSL, upo­ra­blja­mo sto­ri­tev Clo­u­dfla­re, Inc. 101 Town­send St San Fran­ci­sco, CA 94107. Za naro­či­lo smo skle­ni­li ustre­zen spo­ra­zum z Clo­u­dfla­re, ki teme­lji na DSGVO za obrav­na­vo naro­čil. Clo­u­dfla­re je cer­ti­fi­ci­ran ude­le­že­nec okvi­ra EU-US Pri­va­cy Shi­eld. Clo­u­dfla­re se zave­zu­je, da bo rav­nal z vse­mi oseb­ni­mi podat­ki, ki jih hra­ni­jo drža­ve čla­ni­ce Evrop­ske uni­je (EU) v skla­du z Okvir­jem zaseb­no­sti in zašči­tni­mi nače­li. Nadalj­nje infor­ma­ci­je o zaseb­no­sti Okvir zaseb­no­sti naj­de­te na sezna­mu zaseb­no­sti ščit za zaseb­nost Mini­str­stva za trgo­vi­no ZDA na naslo­vu [https://www.privacyshield.gov].

Clo­u­dfla­re zbi­ra sta­ti­stič­ne podat­ke o obi­skih tega sple­tne­ga mesta. Podat­ki o dosto­pu vklju­ču­je­jo: ime dosto­pne­ga sple­tne­ga mesta, dato­te­ko, datum in čas dosto­pa, koli­či­no pre­ne­se­nih podat­kov, obve­sti­lo o uspe­šnem dosto­pu, vrsto in raz­li­či­co brskal­ni­ka, upo­rab­ni­kov ope­ra­cij­ski sis­tem, refe­renč­ni URL (prej obi­ska­na stran), IP naslov in pro­sil­ca. Clo­u­d­fa­re upo­ra­blja podat­ke dnev­ni­ka za sta­ti­stič­ne oce­ne o name­ne delo­va­nja, var­no­sti in opti­mi­za­ci­je ponud­be. Poleg tega pre­be­ri­te tudi pred­pi­se o var­stvu podat­kov druž­be Clo­u­dfla­re, do kate­rih je mogo­če dosto­pi­ti tukaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy