Data beskyt­tel­ses

1. Infor­ma­tion

1.1 I det føl­gen­de infor­me­rer vi om ind­sam­lin­gen af per­son­li­ge data, når du bru­ger vores web­s­ted. Per­son­lig data er alle data, der er per­son­ligt til­gæn­ge­li­ge for dig, f.eks. navn, adres­se, e‑mail-adres­ser, brugeradfærd.

1.2 Ansvar­lig iht. Kunst. 4 stk. 7 i EU’s almin­de­li­ge data­be­skyt­tel­ses­for­ord­ning (GDPR / DSGVO) er BU Power Systems GmbH & Co. KG, Per­kin­s­stras­se 1, 49479 Ibben­büren (se vores aftryk på https://bu-power.com/regulatory/).

Vores data­be­skyt­tel­ses­ansvar­lig, Rai­ner Lukas, kan kon­tak­tes på:
prospek­ter Unter­ne­h­mens­be­ra­tung, Hans-Sachs-Straße 4, 45879 Gel­senkir­chen, Tyskland,
e‑mail-adres­se: [email protected], tele­fon­num­mer: +49 209 8830 5031.

1.3 Hvis vi bru­ger kon­tra­he­re­de tje­ne­steud­by­de­re til indi­vi­du­el­le funk­tio­ner i vores tje­ne­ste eller ønsker at bru­ge din data til rek­la­me­for­mål, under­ret­ter vi dig detal­je­ret neden­for om de respek­ti­ve transak­tio­ner. Der­med navn­gi­ver vi også de spe­ci­fi­ce­re­de kri­te­ri­er for lagringsvarigheden.

2. Dine rettigheder

2.1 Du har føl­gen­de ret­tig­he­der med hen­syn til per­so­nop­lys­nin­ger om dig:

 • ret til information
 • ret til berig­ti­gel­se eller sletning
 • ret til begræns­ning af behandlingen
 • ret til at gøre ind­si­gel­se mod behandlingen
 • ret til dataportabilitet.

2.2 Du har også ret til at kla­ge til os om behand­lin­gen af ​​dine per­son­li­ge data ved hjælp af en data
tilsynsmyndighed.

3. Ind­sam­ling af per­son­li­ge data, når du besø­ger vores websted

3.1 I til­fæl­de af rent infor­ma­tiv brug af hjem­mesi­den, dvs. hvis du ikke til­mel­der dig eller på anden måde leve­rer os med infor­ma­tion, vi ind­sam­ler kun de per­son­li­ge data, som din brow­ser trans­mit­te­rer til vores ser­ver. Hvis du ønsker at se vores hjem­mesi­de, ind­sam­ler vi føl­gen­de data, som er tek­nisk nød­ven­di­ge for os at vise vores web­s­ted og for at sik­re sta­bi­li­tet og sik­ker­hed (rets­grund­lag er arti­kel 6, stk. 1) DSGVO (GDPR)):

 • IP-adres­se
 • dato og tids­punkt for anmodningen
 • tidszo­ne­for­skel til Gre­enwich gen­nem­snit­s­tid (GMT)
 • ind­hol­det af kra­vet (kon­kret side)
 • adgangs­sta­tus / HTTP-statuskode
 • hver trans­mit­te­ret datamængde
 • web­s­ted, hvor anmod­nin­gen kom­mer fra
 • brow­ser
 • ope­ra­tiv­sy­stem og dets interface
 • sprog og ver­sion af browsersoftwaren

3.2 Ud over oven­nævn­te data gem­mes cook­i­es på din com­pu­ter, når du bru­ger vores inter­net side. Cook­i­es er små tekst­fi­ler, der gem­mes på din hard­disk, der er til­delt brow­se­ren du bru­ger, og som det organ, der sæt­ter cook­i­en (her gen­nem os) mod­ta­ger vis­se Infor­ma­tion. Cook­i­es er ikke i stand til at køre pro­gram­mer eller over­fø­re vira til din com­pu­ter. De tje­ner til at gøre inter­net­til­bu­det mere bru­ger­ven­ligt og effek­tivt generelt.

3.3 Brug af cookies:
a) Det­te web­s­ted bru­ger føl­gen­de typer cook­i­es, det respek­ti­ve omfang og drift for­kla­res nedenfor:

 • kortva­ri­ge cook­i­es (se b)
 • ved­va­ren­de cook­i­es (se c).

b) For­bi­gå­en­de cook­i­es slet­tes auto­ma­tisk, når du luk­ker brow­se­ren. Dis­se inklu­de­rer især ses­sion cook­i­es. Dis­se gem­mer et såkaldt ses­sion-id, som for­skel­li­ge anmod­nin­ger fra din brow­ser kan til­de­les til den fæl­les ses­sion. Det­te til­la­der din com­pu­ter at bli­ve gen­kendt når du ven­der til­ba­ge til vores hjem­mesi­de. Ses­sioncook­i­es slet­tes, når du log­ger ud eller luk­ker browser.

c) Ved­va­ren­de cook­i­es slet­tes auto­ma­tisk efter en spe­ci­fi­ce­ret peri­o­de, som kan vari­e­re afhæn­gigt af cook­i­en. Du kan når som helst slet­te cook­i­es i sik­ker­heds­indstil­lin­ger­ne i din brow­ser. Det­te web­s­ted bru­ger cook­i­en “cook­ie-ban­ner”. Den­ne cook­ie gene­re­res af vores cook­ie-ban­ner og aner­ken­der, at den er ble­vet bekræf­tet før. Cook­i­en slet­tes efter et år. Det­te web­s­ted bru­ger også en cook­ie “__cfduid”. Den­ne cook­ie er nød­ven­dig til Cloud­fla­re til ind­holds­le­ve­rings­net­værk, så adgang til vores web­s­ted er så hur­tig som muligt.

d) Du kan kon­fi­gu­re­re din brow­se­rindstil­ling efter dine ønsker og f.eks. afvis accept af tred­je­part­scook­i­es eller alle cook­i­es. Vær opmærk­som på, at du mulig­vis ikke kan bru­ge alle funk­tio­ner af det­te websted.

4. Kon­takt­for­mu­lar

Når du kon­tak­ter os via e‑mail eller via en kon­takt­for­mu­lar, vil de oplys­nin­ger, du giver, (din e‑mail-adres­se, dit navn og tele­fon­num­mer, hvis rele­vant) bli­ve gemt af os for at besva­re dine spørgs­mål. Vi slet­ter de data, der opstår i den­ne sam­men­hæng, når lag­rin­gen ikke læn­ge­re er påkræ­vet, eller begræn­ser behand­lin­gen, hvis der er krav til lov­lig opbevaring.

Rets­grund­la­get for behand­lin­gen af ​​de data, der trans­mit­te­res i for­bin­del­se med afsen­del­se af en e‑mail, er arti­kel 6, stk. 1, lit. f DSGVO (GDPR). Hvis e‑mail-kon­tak­ten sig­ter mod at ind­gå en kon­trakt, er et yder­li­ge­re rets­grund­lag for behand­lin­gen Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO (GDPR).

5. BU TechShare

5.1 Vi til­by­der udvalg­te kun­der mulig­hed for at regi­stre­re sig til brug af vores kun­depor­tal BU TechS­ha­re ved at give per­son­li­ge data. Regi­stre­ring sker via kon­to­ad­mi­ni­stra­to­ren ansvar­lig for dig. Via kun­depor­ta­len kan BU TechS­ha­re regi­stre­re­de kun­der væl­ge i hen­hold til det valg­te tarif (øko­no­mi­ta­riff, stan­dard­ta­rif eller kom­fort­ta­rif) til:

 • opret­te en indi­vi­du­el brugerprofil
 • se alle tek­ni­ske data­blad, spe­ci­fi­ka­tio­ner, betje­nings­vej­led­ning og reser­ve­dels­li­ster for deres køb­te moto­rer fra os
 • se vig­ti­ge med­del­el­ser og nyhe­der om deres moto­rer købt fra os, se
 • kalen­der­funk­tion og planaftaler
 • arki­ver kla­ger og følg behandlingsforløbet
 • uplo­ad data til udveks­ling med vores ingeniører
 • syn­kro­ni­ser BU TechS­ha­re med deres mobi­le enhe­der, så de oven­nævn­te data er til­gæn­ge­lig offli­ne og opda­te­res auto­ma­tisk, så snart den er onli­ne igen
 • opret­te under­kon­ti for deres kunder

5.2 Ved regi­stre­ring via en kun­de­ser­vi­ce­re­præ­sen­tant ind­sam­les føl­gen­de data og gem­mes som en del af regi­stre­rings­pro­ces­sen for hver kun­de­kon­to, der skal oprettes:

 • fir­ma­navn
 • før­ste fornavn
 • efter­navn
 • email adres­se

Som en del af regi­stre­rings­pro­ces­sen opnås samtyk­ke fra bru­ge­ren til at behand­le dis­se data. Som en bru­ger, kan du til enhver tid annul­le­re regi­stre­rin­gen. En vide­re­gi­vel­se til tred­je­part fore­kom­mer ikke.

5.3 Hvis du bru­ger vores por­tal, gem­mer vi de data, der kræ­ves til kon­trak­tens opfyl­del­se, ind­til du til sidst slet­te din adgang. Vi lag­rer des­u­den de fri­vil­li­ge data, du leve­rer til tids­punk­tet for din brug af por­ta­len, med­min­dre du slet­ter den før. Alle oplys­nin­ger kan sty­res og ændret i det beskyt­te­de kundeområde.

Rets­grund­lag for bru­gen af ​​dine data er i til­fæl­de af dit samtyk­ke Art. 6 stk. 1 lit. en DSGVO (BNPR).

6. BU WebWarehouse

6.1 Vi til­by­der udvalg­te kun­der mulig­hed for at regi­stre­re sig til brug af vores kun­depor­tal BU Web­Wa­re­hou­se ved at leve­re per­son­li­ge data. Regi­stre­ring sker via den kon­to­ad­mi­ni­stra­tor, der er ansvar­lig for dig. Via kun­depor­ta­len BU Web­Wa­re­hou­se kan regi­stre­re­de kun­der pla­ce­re reser­ve­delsor­drer og hen­te histo­ri­en til deres alle­re­de pla­ce­re­de ordrer.

6.2 Ved regi­stre­ring hos en kun­de­ser­vi­ce­re­præ­sen­tant ind­sam­les føl­gen­de data og gemt som en del af regi­stre­rings­pro­ces­sen for hver kun­de­kon­to, der skal oprettes:

 • fir­ma­navn
 • før­ste fornavn
 • efter­navn
 • email adres­se

Som en del af regi­stre­rings­pro­ces­sen opnås samtyk­ke fra bru­ge­ren til at behand­le dis­se data. Som bru­ger kan du til enhver tid annul­le­re regi­stre­rin­gen. En vide­re­gi­vel­se til tred­je­part fin­der ikke sted.

6.3 Hvis du bru­ger vores por­tal, gem­mer vi dine data, der kræ­ves til opfyl­del­se af kon­trak­ten, ind­til du ende­lig slet din adgang. Des­u­den vil vi gem­me de fri­vil­li­ge data, som du leve­rer, til det tids­punkt, du bru­ger por­ta­len, med­min­dre du slet­ter dem før. Alle oplys­nin­ger kan sty­res og ændres i det beskyt­te­de kundeområde.

I det omfang du fore­ta­ger ordrer via kun­depor­ta­len, er vi i hen­hold til kom­merci­el­le og skat­te­mæs­si­ge reg­ler for­plig­tet til at gem­me dine adresse‑, beta­lings- og ordre­da­ta i en peri­o­de på ti år. Efter to år begræn­ser vi imid­ler­tid behand­lin­gen, dvs. dine data vil kun bli­ve brugt til at over­hol­de juri­di­ske forpligtelser.

Rets­grund­lag for bru­gen af ​​dine data er i til­fæl­de af dit samtyk­ke Art. 6 stk. 1 lit. en DSGVO (GDPR) og i til­fæl­de af kon­trak­ter ind­gå­et via kun­depor­ta­len Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO (GDPR).

7. Nyheds­brev

7.1 Hvis vi har mod­ta­get din e‑mail-adres­se i for­bin­del­se med køb af en ser­vi­ce eller køb af varer, og du ikke har gjort ind­si­gel­se mod bru­gen af ​​din e‑mail-adres­se, vil vi i frem­ti­den infor­me­re dig om dine egne lig­nen­de varer eller tje­ne­ster. Rets­grund­la­get er arti­kel 6, stk. 1, stk. 1, litra f), DSGVO (GDPR) og afsnit 7, stk. 3, UWG. Du kan til enhver tid mod­sæt­te dig afsen­del­sen af ​​nyheds­bre­vet og afmel­de dig nyheds­bre­vet. Du kan erklæ­re ind­si­gel­sen ved at klik­ke på lin­ket, der fin­des i hver nyheds­brev-e-mail, via e‑mail til [email protected] eller ved at sen­de en besked til de kon­tak­top­lys­nin­ger, der er angi­vet i aftrykket.

7.2 I alle andre til­fæl­de sen­der vi kun vores nyheds­brev, hvis du har abon­ne­ret på det med dit samtyk­ke. Vores nyheds­brev infor­me­rer dig om vores aktu­el­le inter­es­san­te til­bud. De annon­ce­re­de varer og tje­ne­ster er navn­gi­vet i samtyk­ke­er­klæ­rin­gen. For at regi­stre­re dig til vores nyheds­brev bru­ger vi den såkald­te dob­belt opt-in-pro­ce­du­re. Det bety­der, at når du har regi­stre­ret dig, sen­der vi dig en e‑mail til den angiv­ne e‑mail-adres­se, hvor vi beder dig om at bekræf­te, at du ønsker at mod­ta­ge nyheds­bre­vet. Der­u­d­over gem­mer vi dine IP-adres­ser og tids­punk­ter for regi­stre­ring og bekræf­tel­se. For­må­let med pro­ce­du­ren er at bevi­se din regi­stre­ring og om nød­ven­digt at infor­me­re dig om even­tu­elt mis­brug af dine per­son­li­ge data. Det ene­ste krav til afsen­del­se af nyheds­bre­vet er din e‑mail-adres­se. Spe­ci­fi­ka­tio­nen af ​​yder­li­ge­re, sepa­rat mar­ke­re­de data er fri­vil­lig og vil bli­ve brugt til at adres­se­re dig per­son­ligt. Efter din bekræf­tel­se gem­mer vi din e‑mail-adres­se med det for­mål at sen­de dig nyheds­bre­vet. Rets­grund­la­get er art. 6 stk. 1 sæt­ning 1 lit. en DSGVO (GDPR). Du kan til enhver tid til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til afsen­del­se af nyheds­bre­vet og afmel­de dig nyheds­bre­vet. Du kan erklæ­re aflys­nin­gen ved at klik­ke på lin­ket, der fin­des i hver nyheds­brev e‑mail eller via e‑mail til [email protected] eller ved at sen­de en besked til de kon­tak­top­lys­nin­ger, der er angi­vet i aftrykket.

7.3 For­sen­del­sen af ​​vores nyheds­brev sker via Mail­Chimp. Yder­li­ge­re infor­ma­tion om data­be­skyt­tel­se kan fin­des på https://mailchimp.com/legal/. Mail­Chimp bru­ger kun dine oplys­nin­ger til at sen­de vores nyheds­brev som beskre­vet oven­for. Over­før­sel til tred­je eller til brug til andre for­mål fin­der ikke sted. Rets­grund­la­get for vide­re­sen­del­se til Mail­Chimp er art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO (GDPR) og en kon­trakt­for­ar­bejd­nings­kon­trakt i hen­hold til art. 28 (3) sæt­ning 1 DSGVO (GDPR).

8. Goog­le Analytics

Det­te web­s­ted bru­ger funk­tio­ner fra web­a­na­ly­se­tje­ne­sten Goog­le Ana­ly­ti­cs. Leve­ran­dø­ren er Goog­le Ire­land Limi­ted (“Goog­le”), Gor­don Hou­se, Bar­row Stre­et, Dub­lin 4, Irland.

Goog­le Ana­ly­ti­cs gør det muligt for web­s­teds­o­pe­ra­tø­ren at ana­ly­se­re de besø­gen­des adfærd på web­s­te­det. I den for­bin­del­se mod­ta­ger web­s­teds­o­pe­ra­tø­ren for­skel­li­ge brugs­da­ta, f.eks. side­vis­nin­ger, opholdslæng­de, anvend­te ope­ra­tiv­sy­ste­mer og bru­ge­rens oprin­del­se. Dis­se data sam­men­fat­tes i et bru­ger-id og til­de­les den pågæl­den­de web­s­teds­be­sø­gers respek­ti­ve slutenhed.

Des­u­den giver Goog­le Ana­ly­ti­cs os mulig­hed for at regi­stre­re bl.a. dine muse­be­væ­gel­ser og scrol­l­be­væ­gel­ser samt klik. Des­u­den anven­der Goog­le Ana­ly­ti­cs for­skel­li­ge model­le­rings­me­to­der til at sup­ple­re de ind­sam­le­de data­re­gi­stre­rin­ger og bru­ger maskin­læ­rings­tek­no­lo­gi­er i dataanalysen.

Goog­le Ana­ly­ti­cs anven­der tek­no­lo­gi­er, der gør det muligt at gen­ken­de bru­ge­ren med hen­blik på at ana­ly­se­re bru­ge­rad­færd (f.eks. cook­i­es eller fin­ger­af­tryk af enhe­den). De oplys­nin­ger, der ind­sam­les af Goog­le om bru­gen af det­te web­s­ted, over­fø­res nor­malt til en Goog­le-ser­ver i USA og gem­mes der.

Bru­gen af den­ne tje­ne­ste er base­ret på dit samtyk­ke i hen­hold til art. 6, stk. 1, litra a DSGVO og § 25, stk. 1 TTDSG. Samtyk­ket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Over­før­sel af data til USA sker på grund­lag af EU-Kom­mis­sio­nens stan­dard­kon­trakt­be­stem­mel­ser. Nær­me­re oplys­nin­ger kan fin­des her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Brow­ser-plu­gin

Du kan for­hin­dre Goog­les ind­sam­ling og behand­ling af dine data ved at down­lo­a­de og instal­le­re det brow­ser-plu­gin, der fin­des på føl­gen­de link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da.

Du kan få fle­re oplys­nin­ger om, hvor­dan Goog­le Ana­ly­ti­cs hånd­te­rer bru­ger­da­ta, i Goog­les pri­vat­livspo­li­tik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behand­ling af ordrer

Vi har ind­gå­et en afta­le om ordre­be­hand­ling med Goog­le og imple­men­te­rer fuldt ud de stren­ge krav fra de tyske data­be­skyt­tel­sesmyn­dig­he­der ved brug af Goog­le Analytics.

9. Cloud­Fla­re

Det­te web­s­ted bru­ger SSL-kryp­te­ring af sik­ker­heds­mæs­si­ge årsa­ger og til at beskyt­te trans­mis­sion af for­tro­ligt ind­hold, såsom anmod­nin­ger, du sen­der til os som web­s­teds­o­pe­ra­tør. Du kan gen­ken­de en kryp­te­ret for­bin­del­se ved, at adres­se­linj­en i brow­se­ren ændres fra “http: //” til “htt­ps: //” og ved hjælp af låse­sym­bo­let i din brow­ser­li­nie. Hvis SSL-kryp­te­ring er akti­ve­ret, kan de data, du sen­der til os, ikke læses af tred­je­part. For at kun­ne til­by­de dig sik­ker data­trans­mis­sion på vores web­s­ted ved hjælp af SSL-kryp­te­ring, bru­ger vi tje­ne­sten fra Cloud­fla­re, Inc. 101 Town­send St San Fran­ci­sco, CA 94107. Vi har ind­gå­et en til­sva­ren­de afta­le med Cloud­fla­re base­ret på DSGVO til ordre for­ar­bejd­ning. Cloud­fla­re er en cer­ti­fi­ce­ret del­ta­ger i EU og US Pri­va­cy Shield Fra­mework. Cloud­fla­re er for­plig­tet til at hånd­te­re alle per­so­nop­lys­nin­ger, som EU-med­lem­slan­de­ne har, i over­ens­stem­mel­se med Pri­va­cy Shield Fra­mework og dens gæl­den­de prin­cip­per. Yder­li­ge­re infor­ma­tion om Pri­va­cy Shield Fra­mework fin­des på det ame­ri­kan­ske han­dels­mi­ni­ste­ri­ums liste over Pri­va­cy Shield på [https://www.privacyshield.gov]. Cloud­fla­re ind­sam­ler sta­ti­sti­ske oplys­nin­ger om besøg på det­te web­s­ted. Adgangs­da­ta inklu­de­rer: navn på det web­s­ted, der er adgang til, fil, dato og tids­punkt for adgang, mæng­de data over­ført, anmel­del­se af vel­lyk­ket adgang, brow­ser­ty­pe og ver­sion, bru­ge­rens ope­ra­tiv­sy­stem, hen­vis­nings-URL (den tid­li­ge­re besøgt side), IP-adres­se og den anmo­den­de udby­der. Cloud­fla­re bru­ger log­da­ta­e­ne til sta­ti­sti­ske eva­lu­e­rin­ger med hen­blik på drift, sik­ker­hed og opti­me­ring af til­bud­det. Læs også des­u­den data­be­skyt­tel­ses­be­stem­mel­ser­ne for Cloud­fla­re, der kan kon­ver­te­res her https://www.cloudflare.com/privacypolicy/