BU Salg Den rig­ti­ge motor til enhver maskine

BU Power Systems til­by­der til­pas­se­de motor­løs­nin­ger fra 4 til 2000 kW til indu­stri, byg­ge­ri, land­brug og mate­ri­a­le­hånd­te­ring samt mari­ne moto­rer. Mere end 200 ansat­te i hele Euro­pa sik­rer pro­fes­sio­nel pro­dukt­rå­d­giv­ning og omfat­ten­de ser­vi­ce til alle motor­be­hov. Vores kun­der nyder der­for for­del af en inter­kul­tu­rel for­ret­nings­part­ner med lokal til­ste­de­væ­rel­se og fra for­de­le­ne ved en euro­pæ­isk højt spe­ci­a­li­se­ret kon­cern af virksomheder.

Per­kins indu­stri motorer

Per­kins moto­rer øger yde­ev­nen og pro­duk­ti­vi­te­ten af dine maski­ner. BU salgsteam hjæl­per dig med at fin­de den rig­ti­ge motor samt de rele­van­te ekstra kom­po­nen­ter til dit pro­jekt og vil hjæl­pe dig med omfat­ten­de instal­la­tions- og applikationsrådgivning.

Lær mere …

Per­kins moto­rer til generatoranlæg

I mere end 85 år har Per­kins pro­du­ce­ret moto­rer til agre­gat byg­ge­re og gene­ra­tor­sæt og er et af ver­dens før­en­de elek­tri­ske (EP) seg­men­ter. Uan­set om det er stand­by gene­ra­to­rer eller nød­strøms­ge­ne­ra­to­rer, top­last­kon­den­sa­to­rer eller pri­mær­kraft­pro­duk­tion eller percus­si­ve moto­rer — Per­kins giver dig effek­ti­ve og påli­de­li­ge løs­nin­ger til din applikation.

Lær mere …

Mari­ne Moto­rer og Mari­ne Power Gene­ra­to­rer (On-board Gen Set)

Per­kins Mari­ne Motors er kendt over hele ver­den for deres påli­de­lig­hed og robust­hed og er ble­vet brugt i årti­er som frem­driv­nings­mo­to­rer i lystbå­de såvel som i pro­fes­sio­nel­le ski­be. Per­kins mari­ne moto­rer til har alle de kræ­ve­de inter­na­tio­na­le cer­ti­fi­ka­ter og ratings.

Lær mere …

Gas­mo­to­rer

Per­kins gas­mo­to­rer er hold­ba­re og påli­de­li­ge — det er bevist dag­ligt i appli­ka­tio­ner rundt om i ver­den i en bred vif­te af mil­jø­er og drifts­for­hold. Lave omkost­nin­ger i hele pro­duk­tets livs­cy­klus gør dem sær­ligt øko­no­mi­ske. 4000-seri­ens moto­rer og pro­dukt­løs­nin­ger er til­gæn­ge­li­ge i et bredt præ­sta­tions­om­rå­de. Vores eks­per­ter står til din rådig­hed for at hjæl­pe dig med hen­syn til design og specifikationer.

Lær mere …

Lom­bar­di­ni mari­ne motorer

For at imø­de­kom­me loka­le krav på det dan­ske hav­mar­ked og at til­by­de det bedst muli­ge pro­dukt­sor­ti­ment, distri­bu­e­rer BU Power Systems Lom­bar­di­ni Mari­ne moto­rer i Dan­mark. Vi arbej­der med omkring 25 ser­vi­ce­part­ne­re, så vi kan under­støt­te vores kun­der opti­malt i hele Dan­mark. Kon­takt os for salg af nye Lom­bar­di­ni moto­rer, Lom­bar­di­ni gene­ra­to­r­an­læg og ori­gi­na­le Lom­bar­di­ni reser­ve­de­le samt til ser­vi­ce og garan­ti hånd­te­ring af din eksi­ste­ren­de Lom­bar­di­ni motor.

Lær mere …

BU Instal­la­tions- og appli­ka­tions­rå­d­giv­ning Eks­pert inte­gra­tion af vor motor i din maskine

Salgs- og appli­ka­tions­in­ge­ni­ø­rer fra BU Power Systems støt­ter og råd­gi­ver dig om imple­men­te­ring af den opti­ma­le motor­løs­ning til dig.
Vores tje­ne­ster i et overblik:
 • Råd­giv­ning: Pro­jek­t­a­na­ly­se samt udar­bej­del­se af kun­dens krav og kon­cep­t­ud­vik­ling til en motorløsning
 • CAD-støt­tet tek­nisk inte­gra­tions workshop
 • Pro­to­ty­pe­ud­vik­ling: Inte­gre­ring af indi­vi­du­a­li­se­re­de moto­rer med teste­de add-on-kom­po­nen­ter (appli­ka­tions­sty­ring)
 • Sourcing: Kom­merci­el behand­ling og udvik­ling af en påli­de­lig prog­no­se og leveringsproces
 • Uddan­nel­se: Uddan­nel­se af OEM (Ori­gi­nal Equip­ment Manu­fa­c­tu­rer) serviceorganisation
 • Garan­ti: Udvi­de­de garan­ti­pe­ri­o­der på forespørgsel

Kun­de­o­ri­en­te­re­de løs­nin­ger til motor­in­te­gra­tion Til­be­hør og add-on kom­po­nen­ter (mer­vær­di komponenter)

BU Power Systems til­by­der løs­nin­ger, der er skræd­der­sy­et til dine spe­ci­fik­ke krav til elek­trisk og meka­nisk inte­gra­tion af Per­kins-moto­rer, f.eks. Med SAE J1939 CAN-bus­sty­ring, gen­nem inte­gra­tion af indi­vi­du­a­li­se­re­de kabel­net eller med til­pas­se­de køle­sy­ste­mer. De system­løs­nin­ger, som vores appli­ka­tions­in­ge­ni­ø­rer anbe­fa­ler, giver man­ge fordele:
 • Opti­me­ring af installationssituationen
 • Teste­de kom­po­nen­ter, i hen­hold til fabri­kan­tens specifikationer
 • For­enkling af mon­te­ring / installation
 • Reduk­tion af dele diver­si­tet / opbevaring
 • Reduk­tion af muli­ge værktøjsomkostninger
 • For­enkling af dokumentationen
 • Udvæl­gel­se efter Per­kins specifikationer
 • Ser­vi­ce­mu­lig­hed
 • Omkost­nings­op­ti­me­ring
Vi kan til­by­de føl­gen­de til­be­hør og add-on komponenter:
 • Instal­la­tion: SAE Qui­ck­Fits, udstyr, vibra­tions­dæm­pe­re, motorlejer
 • Luf­tan­læg: lyd­dæm­per, eks­pan­sions­led, luft­fil­tre / rør, slan­ger, kom­pres­so­rer, reguleringsventiler
 • Brænd­stof­sy­stem: fil­tre, fit­tings, vand­stop, tan­ke, rør
 • Køle­sy­stem: radi­a­to­rer, for­var­me­re, ven­ti­la­to­rer, bæl­ter, afstandsstykker
 • Udtag: Hydrauli­ske pum­per, gear­kas­ser, kob­lin­ger, generatorer
 • Elek­tro­nik / kon­trol: instru­men­ter, dis­plays, sen­so­rer, acce­le­ra­to­rer, ledningsnet

Instal­la­tion

SAE Qui­ck­Fits,
Væsker

Sving­nings­dæm­per,
Motorophæng

Luft­sy­stem

Lyd­dæm­per,
Kompensatorer

Luft­fil­ter /
Rør, Slanger

Kom­pres­so­rer,
Reguleringsventiler

Brænd­stof­sy­stem

Fil­tre, Fittings,
Vandudskillere

Tan­ke,
Tilslutninger

Køle­sy­stem

Køle­re,
Forvarmere

Vin­ger, Remme,
Afstandsstykker

PTO Kom­po­nen­ter

Hydraulik­pum­per

Gear, Kolin­ger

Gene­ra­to­rer

Elek­tro­nik / Styring

Instru­men­ter, Displays,
Give­re, Gaspedaler

Led­nings­net

Til­be­hør til båd og skibsmotorer

Vi hjæl­per ger­ne med at væl­ge de rig­ti­ge kom­po­nen­ter til dit båd­drev. Vores mær­ke leve­ran­dø­rer til­by­der høj­kva­li­tets, påli­de­li­ge og kraft­ful­de mari­ne gear­kas­ser eller kom­plet­te fremdriftssystemer.

Læs mere …

Per­kins Plat­i­num Pro­tection Udvi­det garanti

Vi vil med glæ­de give dig et beskyt­tel­ses­brev til din Per­kins-motor inden for Per­kins garan­ti­pe­ri­o­de. Her til­by­der vi for­skel­li­ge mulig­he­der for garan­ti­pe­ri­o­den med hen­syn til peri­o­de eller driftstimer.