Nyt domæ­ne fra den 1. juni 2022 | www.bu-perkins.dk bli­ver til www.bu-power.dk

 

10 år med BU Power Systems i Slovenien

 

10 års BU Power Systems i Kroatien

 

Ser­vi­ce­ind­sigt – Repa­ra­tion af en Per­kins 1104C-44TA motor

1 4
1 4

BU Power Systems nyheder

BU Power Systems Nyhe­der
19. april 2022

Nyt domæ­ne fra den 1. juni 2022 | www.bu-perkins.dk bli­ver til www.bu-power.dk

BU Power Systems ændrer sit domæ­ne den 1. juni 2022. Det tid­li­ge­re domæ­ne www.bu-perkins.dk udlø­ber og bli­ver erstat­tet af www.bu-power.dk. Ændrin­gen påvir­ker også alle lan­dets web­s­te­der samt per­so­na­lets e‑mailadresser, f.eks. vil vores gene­rel­le e‑mailadresse frem­over være [email protected]bu-power.dk.
BU Power Systems Nyhe­der
19. april 2022

10 år med BU Power Systems i Slovenien

I år fejrer vi 10 års jubilæum for BU Power Systems Slo­ve­nia som udpe­get Per­kins distri­butør. Med hoved­kvar­ter i Kranj er BU Power Systems Slo­ve­nia ansvar­lig for salg og efter­salgs­ser­vi­ce for Per­kins diesel‑, gas- og mari­ne­mo­to­rer i Slo­ve­ni­en, Bos­ni­en-Her­ce­g­ovi­na og… 
BU Power Systems Nyhe­der
18. april 2022

10 års BU Power Systems i Kroatien

I år fejrer vi vores 10 års jubilæum i Kro­a­tien. I 2012 blev BU Power Systems Cro­a­tia eks­klu­siv Per­kins distri­butør for Kro­a­tien, Koso­vo, Nord­ma­kedo­ni­en, Alba­ni­en og Mon­te­ne­gro. Fra sit hoved­kvar­ter i Viško­vo leve­rer virk­som­he­den den kom­plet­te Per­kins præ­sta­tions­por­te­føl­je, som strækker… 
BU Power Systems Nyhe­der
13. janu­ar 2022

Ser­vi­ce­ind­sigt – Repa­ra­tion af en Per­kins 1104C-44TA motor

Som udpe­get Per­kins distri­butør er BU Power Systems ikke kun ansvar­lig for sal­get, men også for efter­salgs­ser­vi­cen af ​​Per­kins die­sel- og gas­mo­to­rer. Vores omfat­ten­de efter­salgs­ser­vi­ce sik­rer pro­fes­sio­nel motor­sup­port inden for indu­stri, land­brug og sko­v­brug, byg­ge­ri, nød­strøm og ener­gi­pro­duk­tion samt til… 
BU Power Systems Nyhe­der
13. decem­ber 2021

Frem­ti­dens motor – Per­kins® 904-serien

Per­kins® 904 Seri­es 2,8 liter og 3,6 liter optio­ner er byg­get til at give din virk­som­hed suc­ces. Moto­rer­ne er desig­net til at pas­se i mere end 80 maskin­mo­del­ler. Det­te giver den bedst muli­ge kom­pak­te motor­pak­ke, hvil­ket spa­rer OEM’er bety­de­lig tid… 
Arkiv

Find mere infor­ma­tion i vores nyhedsarkiv …

Vid­ste du det …?

Vid­ste du det …?
14. marts 2022

… bære­dyg­tig­hed er en ker­ne­vær­di hos Perkins?

Bære­dyg­tig pro­duk­tion er effek­tiv pro­duk­tion — og effek­ti­vi­tet er godt for ren­ta­bi­li­te­ten. Per­kins dri­ver bære­dyg­tig for­an­dring gen­nem avan­ce­re­de pro­ces­ser og pro­duk­tin­nova­tion og er enga­ge­ret i bære­dyg­ti­ge pro­duk­tions­pro­ces­ser, der mini­me­rer både ener­gi­for­brug og affaldspro­duk­tion. De nye­ste Per­kins EU Sta­ge IV /… 
Vid­ste du det …?
8. febru­ar 2022

… alle Per­kins start­mo­to­rer er desig­net og testet til lang levetid?

Det er testet, at de vil star­te omkring 36.000 gan­ge, hvil­ket sva­rer til cir­ka ti gan­ge om dagen i næsten 10 år. Ori­gi­na­le Per­kins-kom­po­nen­ter er syno­nymt med sta­erk yde­ev­ne, ene­stå­en­de kva­li­tet og høj påli­de­lig­hed. Som vores kun­de nyder du godt… 
Vid­ste du det …?
6. decem­ber 2021

… vi er i stand til at repa­re­re moto­rer, der er over 30 år gam­le i hen­hold til kva­li­tets­stan­dar­den for et nyt produkt?

Dis­se moto­rer har såle­des eksi­ste­ret læn­ge­re end det offent­li­ge inter­net. BU Power Systems er end­da i stand til at yde støt­te ved moto­rer, der ikke laen­ge­re pro­du­ce­res. Vi har gen­nem­prø­ve­de pro­ces­ser for at sik­re, at enhver udskift­nings­mo­tor, hvad enten den… 
Arkiv

Mere fra “Vid­ste du det …” blog …