Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og ATMOS Chrást

 

BU Power Systems bli­ver auto­ri­se­ret Per­kins-for­hand­­ler for Schweiz og Liechtenstein

 

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Back­ers Maschinenbau

 

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH

1 4
1 4

BU Power Systems nyheder

BU Power Systems Nyhe­der
3. maj 2023

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og ATMOS Chrást

Den tra­di­tio­nel­le tjek­ki­ske pro­du­cent ATMOS Chrást har rød­der helt til­ba­ge til 1899. Som en af ver­dens før­en­de virk­som­he­der inden for try­kluft­sek­to­ren har ATMOS ca. 50 års erfa­ring inden for kon­struk­tion af mobi­le kom­pres­so­rer. Mobi­le ATMOS-kom­pres­so­rer er sær­ligt robu­ste og pålidelige.… 
BU Power Systems Nyhe­der
27. marts 2023

BU Power Systems bli­ver auto­ri­se­ret Per­kins-for­hand­­ler for Schweiz og Liechtenstein

MINELLI AG har siden 1991 været hove­d­im­por­tør af Per­kins i Schweiz og Fyr­sten­døm­met Lie­ch­tenste­in. Fra den 01.04.2023 har BU Power Systems AG som et 100 % ejet dat­ter­sel­skab af BU Power Group GmbH over­ta­get MINELLI AG’s Per­kins-for­ret­ning og er ansvarlig… 
BU Power Systems Nyhe­der
3. marts 2023

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Back­ers Maschinenbau

Back­ers har siden 1989 løben­de sat milepæ­le inden for stjer­nescre­en-tek­no­lo­gi. Virk­som­he­dens mål er at give kun­der­ne en effek­tiv og øko­no­misk løs­ning til scre­e­ning af mine­ral­ske og orga­ni­ske mate­ri­a­ler samt blan­din­ger af mate­ri­a­ler. Uden adskil­lel­se kan man­ge mate­ri­a­ler, der fore­kom­mer som… 
BU Power Systems Nyhe­der
26. janu­ar 2023

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH

Med sin knowhow inden for vej­byg­ge­ri har WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH i man­ge år spe­ci­a­li­se­ret sig i udvik­ling og pro­duk­tion af innova­ti­ve og effek­ti­ve afmærk­nings- og afmærk­nings­ma­ski­ner til veje og luft­hav­ne. WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH’s pro­dukt­por­te­føl­je til­by­der den rig­ti­ge maskin­tek­no­lo­gi til enhver… 
BU Power Systems Nyhe­der
28. novem­ber 2022

Gode sam­ta­ler på EIMA Inter­na­tio­nal 2022

Årets 45. EIMA Inter­na­tio­nal til­trak igen i år man­ge udstil­le­re og besø­gen­de fra land­brugs- og gart­ne­ri­ma­skin­sek­to­ren. Med 327.100 besø­gen­de blev det Cor­o­na rela­te­re­de besøgstal fra EIMA 2021 langt over­gå­et. Antal­let af udstil­le­re steg også bety­de­ligt: 1.500 udstil­le­re var på stedet… 
Arkiv

Find mere infor­ma­tion i vores nyhedsarkiv …

Vid­ste du det …?

Vid­ste du det …?
2. marts 2023

…Per­kins® Ecop­lus-fil­ter fjer­ner par­tik­ler, der er min­dre end fire mikrometer?

Det sva­rer til stør­rel­sen af en enkelt rød blod­cel­le, som er fem mikro­me­ter stor og ikke kan ses med det blot­te øje. Brænd­stof­fil­tre­ne af høj kva­li­tet beskyt­ter din motor i alle drift­stil­fæl­de og for­hin­drer motorska­der, for­di selv de mind­ste partikler… 
Vid­ste du det …?
3. novem­ber 2022

…Per­kins har mere end 4,5 mil­li­o­ner seri­e­num­re på motorer? ?

Det er omtrent lige så man­ge seri­e­num­re, som solens omkreds måler i kilo­me­ter. Seri­e­num­re­ne kan fin­des over hele ver­den og giver oplys­nin­ger om moto­rens pro­duk­tions­år og ‑land samt dens nøj­ag­ti­ge kon­fi­gu­ra­tion. Hver motor er spe­ci­elt kon­stru­e­ret og opti­me­ret til sit… 
Vid­ste du det …?
14. marts 2022

… bære­dyg­tig­hed er en ker­ne­vær­di hos Perkins?

Bære­dyg­tig pro­duk­tion er effek­tiv pro­duk­tion — og effek­ti­vi­tet er godt for ren­ta­bi­li­te­ten. Per­kins dri­ver bære­dyg­tig for­an­dring gen­nem avan­ce­re­de pro­ces­ser og pro­duk­tin­nova­tion og er enga­ge­ret i bære­dyg­ti­ge pro­duk­tions­pro­ces­ser, der mini­me­rer både ener­gi­for­brug og affaldspro­duk­tion. De nye­ste Per­kins EU Sta­ge IV /… 
Arkiv

Mere fra “Vid­ste du det …” blog …