BU Ser­vi­ce — påli­de­lig, hur­tig og kompetent

 

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH

 

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Börger

 

Per­kins® 5000-serie

1 4
1 4

BU Power Systems nyheder

BU Power Systems Nyhe­der
10. novem­ber 2023

BU Ser­vi­ce — påli­de­lig, hur­tig og kompetent

Næsten som James Bond. Ikke i Hen­des Majestæts tje­ne­ste, men for vores kun­de Ghel­ma AG Bau­be­tri­e­be var tek­ni­ker­ne fra BU Power Systems nu i aktion på Schilt­horn i de Ber­ner­ske Alper 2.970 m over havets over­fla­de. På det­te usæd­van­li­ge sted… 
BU Power Systems Nyhe­der
17. august 2023

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH

Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH har udvik­let og byg­get ver­ti­ka­le bore­rig­ge af høj kva­li­tet i over 25 år. Dis­se anven­des pri­mært til geo­ter­misk ener­gi­ud­vin­ding nær over­fla­den, geo­tek­nik, gam­mel mine­drift og brønd­byg­ning, men er også ide­elt egnet til tør­bor­ing med for­ing, kabel­per­kus­sions­bor­ing med… 
BU Power Systems Nyhe­der
29. juni 2023

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Börger

Ved kata­stro­fe­hånd­te­ring er det vig­tigt med en hur­tig, ukom­pli­ce­ret og effek­tiv ind­sats. Det­te kræ­ver tek­no­lo­gi, som man kan sto­le på. Man­ge lokal­grup­per i THW, brand­væ­se­ner og fabriks­brand­væ­se­ner er afhæn­gi­ge af mobi­le højty­den­de pum­per fra Bör­ger, som dri­ves af Per­kins-moto­rer. Börger… 
BU Power Systems Nyhe­der
16. juni 2023

Per­kins® 5000-serie

I den­ne måned blev der afholdt et lan­ce­rings­ar­ran­ge­ment for den nye Per­kins® 5000-serie i Per­kins Staf­ford. Sam­men med kun­der fra Tys­kland, Ita­li­en og Polen var vi på ste­det for at lære den nye motor­se­rie at ken­de, som til­by­der påli­de­lig elektrisk… 
BU Power Systems Nyhe­der
3. maj 2023

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og ATMOS Chrást

Den tra­di­tio­nel­le tjek­ki­ske pro­du­cent ATMOS Chrást har rød­der helt til­ba­ge til 1899. Som en af ver­dens før­en­de virk­som­he­der inden for try­kluft­sek­to­ren har ATMOS ca. 50 års erfa­ring inden for kon­struk­tion af mobi­le kom­pres­so­rer. Mobi­le ATMOS-kom­pres­so­rer er sær­ligt robu­ste og pålidelige.… 
Arkiv

Find mere infor­ma­tion i vores nyhedsarkiv …

Vid­ste du det …?

Vid­ste du det …?
28. novem­ber 2023

…der er instal­le­ret et led­nings­net med en gen­nem­snit­lig læng­de på mere end 66 meter kabel på Perkins-motorer?

Det er det sam­me som vin­ge­fan­get på en Boe­ing 747. Led­nings­net­tet for­bin­der alle de elek­tri­ske og elek­tro­ni­ske kom­po­nen­ter i din motor, og som en føl­som ner­ve­t­råd dan­ner det grund­la­get for en fun­ge­ren­de motor. Elek­tri­ske kom­po­nen­ter som for­varm­nings­sy­ste­met, start­mo­to­ren, gene­ra­to­ren osv.… 
Vid­ste du det …?
31. august 2023

…Per­kins alle­re­de har pro­du­ce­ret 22 mil­li­o­ner moto­rer siden 1932?

Det er dob­belt så man­ge moto­rer, som der fødes børn om måne­den på ver­dens­plan. Måske er en af dis­se man­ge moto­rer i din maski­ne. Som offi­ci­el Per­kins distri­butør til­by­der BU Power Systems ud over salg af nye moto­rer også originale… 
Vid­ste du det …?
5. juli 2023

…Per­kins vand­pum­per kan pum­pe omkring 360.000 liter køle­væ­ske på 24 timers drift?

Det sva­rer til 2.378 ful­de bade­kar. I et kredsløb fører vand­pum­pen koldt vand ind i moto­ren for at køle den ned. Van­det bli­ver opvar­met af moto­rens høje tem­pe­ra­tur og trans­por­te­res der­ef­ter ud af moto­ren til køle­ren. Ved hjælp af kølesystemet… 
Arkiv

Mere fra “Vid­ste du det …” blog …