Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH

 

Gode sam­ta­ler på EIMA Inter­na­tio­nal 2022

 

En kom­plet suc­ces: bau­ma 2022

 

Stor fest i Italien

1 4
1 4

BU Power Systems nyheder

BU Power Systems Nyhe­der
26. janu­ar 2023

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH

Med sin knowhow inden for vej­byg­ge­ri har WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH i man­ge år spe­ci­a­li­se­ret sig i udvik­ling og pro­duk­tion af innova­ti­ve og effek­ti­ve afmærk­nings- og afmærk­nings­ma­ski­ner til veje og luft­hav­ne. WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH’s pro­dukt­por­te­føl­je til­by­der den rig­ti­ge maskin­tek­no­lo­gi til enhver… 
BU Power Systems Nyhe­der
28. novem­ber 2022

Gode sam­ta­ler på EIMA Inter­na­tio­nal 2022

Årets 45. EIMA Inter­na­tio­nal til­trak igen i år man­ge udstil­le­re og besø­gen­de fra land­brugs- og gart­ne­ri­ma­skin­sek­to­ren. Med 327.100 besø­gen­de blev det Cor­o­na rela­te­re­de besøgstal fra EIMA 2021 langt over­gå­et. Antal­let af udstil­le­re steg også bety­de­ligt: 1.500 udstil­le­re var på stedet… 
BU Power Systems Nyhe­der
8. novem­ber 2022

En kom­plet suc­ces: bau­ma 2022

Som ver­dens før­en­de mes­se for entre­pre­nør­ma­ski­ner, byg­ge­ma­te­ri­a­le­ma­ski­ner, mine­ma­ski­ner, entre­pre­nør­kø­re­tø­jer og byg­geud­styr nåe­de bau­ma 2022 end­nu engang ud til man­ge men­ne­sker. Med mere end 495.000 besø­gen­de fra over 200 lan­de og 3.200 udstil­le­re fra ca. 60 lan­de over­gik mes­sen alle forventninger… 
BU Power Systems Nyhe­der
30. sep­tem­ber 2022

Stor fest i Italien

Sik­ke en begi­ven­hed! I dag invi­te­re­de BU Power Systems Ita­lia kun­der, Per­kins part­ne­re og med­ar­bej­de­re til at fejre virk­som­he­dens 10 års jubilæum sam­men. Ved den smuk­ke Como sø nød gæster og vær­ter et arran­ge­ment i topklas­se i en beta­gen­de atmosfære… 
BU Power Systems Nyhe­der
28. sep­tem­ber 2022

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Egholm – City Ran­ger 3070

Udover Park Ran­ger 2150 er vores kun­de Egholm også afhæn­gig af Per­kins moto­rer til sin City Ran­ger 3070. Den mul­ti­funk­tio­nel­le maski­ne er klar til brug selv under de mest van­ske­li­ge for­hold tak­ket være den kraf­ti­ge 74 hk die­sel­mo­tor fra Perkins… 
Arkiv

Find mere infor­ma­tion i vores nyhedsarkiv …

Vid­ste du det …?

Vid­ste du det …?
3. novem­ber 2022

…Per­kins har mere end 4,5 mil­li­o­ner seri­e­num­re på motorer? ?

Det er omtrent lige så man­ge seri­e­num­re, som solens omkreds måler i kilo­me­ter. Seri­e­num­re­ne kan fin­des over hele ver­den og giver oplys­nin­ger om moto­rens pro­duk­tions­år og ‑land samt dens nøj­ag­ti­ge kon­fi­gu­ra­tion. Hver motor er spe­ci­elt kon­stru­e­ret og opti­me­ret til sit… 
Vid­ste du det …?
14. marts 2022

… bære­dyg­tig­hed er en ker­ne­vær­di hos Perkins?

Bære­dyg­tig pro­duk­tion er effek­tiv pro­duk­tion — og effek­ti­vi­tet er godt for ren­ta­bi­li­te­ten. Per­kins dri­ver bære­dyg­tig for­an­dring gen­nem avan­ce­re­de pro­ces­ser og pro­duk­tin­nova­tion og er enga­ge­ret i bære­dyg­ti­ge pro­duk­tions­pro­ces­ser, der mini­me­rer både ener­gi­for­brug og affaldspro­duk­tion. De nye­ste Per­kins EU Sta­ge IV /… 
Vid­ste du det …?
8. febru­ar 2022

… alle Per­kins start­mo­to­rer er desig­net og testet til lang levetid?

Det er testet, at de vil star­te omkring 36.000 gan­ge, hvil­ket sva­rer til cir­ka ti gan­ge om dagen i næsten 10 år. Ori­gi­na­le Per­kins-kom­po­nen­ter er syno­nymt med sta­erk yde­ev­ne, ene­stå­en­de kva­li­tet og høj påli­de­lig­hed. Som vores kun­de nyder du godt… 
Arkiv

Mere fra “Vid­ste du det …” blog …