Hit­t­ner – Eco­trac 60 V er en frem­ra­gen­de og robust partner

 

Per­kins lan­ce­rer næste gene­ra­tion af moto­ren i 2600-serien

 

BU træ­ning: Motor­kom­pe­ten­ce på høje­ste niveau

 

Per­kins® Electric Power Sta­ge V‑arrangement

1 4
1 4

BU Power Systems nyheder

BU Power Systems Nyhe­der
26. marts 2024

Hit­t­ner – Eco­trac 60 V er en frem­ra­gen­de og robust partner

Det kro­a­ti­ske fir­ma Hit­t­ner d.o.o. blev grund­lagt i 1987 og er spe­ci­a­li­se­ret i pro­duk­tion af sko­v­trak­to­rer, små land­brugs­trak­to­rer og red­ska­ber samt alle slags reser­ve­de­le. I man­ge år har Hit­t­ner været på listen over de bed­ste pri­va­te virk­som­he­der i Repu­blik­ken Kroatien,… 
BU Power Systems Nyhe­der
21. decem­ber 2023

Per­kins lan­ce­rer næste gene­ra­tion af moto­ren i 2600-serien

Én motor. Uen­de­li­ge mulig­he­der. De innova­ti­ve moto­rer i Per­kins 2600-seri­en yder op til 515 kW/690 hk på op til 13 liter — og leve­rer mere kraft og yde­ev­ne, sam­ti­dig med at de fyl­der min­dre. Den mak­si­me­re­de effekt­tæt­hed og doku­men­te­re­de holdbarhed… 
BU Power Systems Nyhe­der
12. decem­ber 2023

BU træ­ning: Motor­kom­pe­ten­ce på høje­ste niveau

På vores inter­na­tio­na­le, Per­kins cer­ti­fi­ce­re­de træ­nings­cen­ter i Ibben­büren, Tys­kland, til­by­der vi unik motor knowhow. Vores uddan­nel­ses­team er der for vores OEM-kun­der og deres for­hand­ler­or­ga­ni­sa­tio­ner – med eks­per­ti­se på høje­ste niveau. Ud over kur­ser­ne på vores BU Power Systems uddan­nel­ses­cen­ter tilbyder… 
BU Power Systems Nyhe­der
6. decem­ber 2023

Per­kins® Electric Power Sta­ge V‑arrangement

Fra den 29. til den 30. novem­ber blev der afholdt et event for Per­kins® Electric Power Sta­ge V‑motorserien i Per­kins’ hoved­kvar­ter i Peter­bor­ough. Sam­men med vores kun­der fik vi et tek­nisk ind­blik på højt niveau i Sta­ge V Electric Power-motorserien.… 
BU Power Systems Nyhe­der
10. novem­ber 2023

BU Ser­vi­ce — påli­de­lig, hur­tig og kompetent

Næsten som James Bond. Ikke i Hen­des Majestæts tje­ne­ste, men for vores kun­de Ghel­ma AG Bau­be­tri­e­be var tek­ni­ker­ne fra BU Power Systems nu i aktion på Schilt­horn i de Ber­ner­ske Alper 2.970 m over havets over­fla­de. På det­te usæd­van­li­ge sted… 
Arkiv

Find mere infor­ma­tion i vores nyhedsarkiv …

Vid­ste du det …?

Vid­ste du det …?
26. marts 2024

…at oli­en i din Per­kins-motor bli­ver fil­tre­ret hvert 12.–15. sekund?

Det er omtrent lige så ofte som en blå­hvals hjer­teslag, når den dyk­ker. Det sik­rer, at alle par­tik­ler, der kan ska­de moto­ren, bli­ver fil­tre­ret fra. Fil­tre er vir­ke­lig din motors før­ste for­svars­linje, der beskyt­ter dele ved at hol­de uøn­sket snavs… 
Vid­ste du det …?
28. novem­ber 2023

…der er instal­le­ret et led­nings­net med en gen­nem­snit­lig læng­de på mere end 66 meter kabel på Perkins-motorer?

Det er det sam­me som vin­ge­fan­get på en Boe­ing 747. Led­nings­net­tet for­bin­der alle de elek­tri­ske og elek­tro­ni­ske kom­po­nen­ter i din motor, og som en føl­som ner­ve­t­råd dan­ner det grund­la­get for en fun­ge­ren­de motor. Elek­tri­ske kom­po­nen­ter som for­varm­nings­sy­ste­met, start­mo­to­ren, gene­ra­to­ren osv.… 
Vid­ste du det …?
31. august 2023

…Per­kins alle­re­de har pro­du­ce­ret 22 mil­li­o­ner moto­rer siden 1932?

Det er dob­belt så man­ge moto­rer, som der fødes børn om måne­den på ver­dens­plan. Måske er en af dis­se man­ge moto­rer i din maski­ne. Som offi­ci­el Per­kins distri­butør til­by­der BU Power Systems ud over salg af nye moto­rer også originale… 
Arkiv

Mere fra “Vid­ste du det …” blog …