Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og EURO BAGGING

 

Så er vi i gang igen: Mød os på bau­ma 2022

 

BU Power Systems på EIMA

 

90 år Perkins

1 4
1 4

BU Power Systems nyheder

BU Power Systems Nyhe­der
25. august 2022

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og EURO BAGGING

Vores kun­de EURO BAGGING reg­ner med Per­kins moto­rer til sine land­brugs­ma­ski­ner. Den fami­lie­e­je­de virk­som­hed belig­gen­de i Tjek­ki­et sæl­ger maski­ner til opbe­va­ring af foder samt ensi­la­gepo­ser. EB 310 GM ensi­la­ge­op­sam­le­ren er dre­vet af en 1206J Per­kins die­sel­mo­tor med en effekt på… 
BU Power Systems Nyhe­der
16. august 2022

Så er vi i gang igen: Mød os på bau­ma 2022

Efter en lang Cor­o­na pau­se glæ­der vi os til at møde man­ge besø­gen­de igen i år på den 33. bau­ma i Mün­chen, Tys­kland. Sam­men med mere end 3.500 andre udstil­le­re på et udstil­lings­om­rå­de på mere end 600.000 m² vil BU… 
BU Power Systems Nyhe­der
10. august 2022

BU Power Systems på EIMA

Nedtæl­lin­gen er i gang: Om et par uger star­ter næste EIMA. På mes­se­cen­tret i Bolog­na, Ita­li­en, vil der fra den 9. til 13. novem­ber være over 1.300 for­skel­li­ge udstil­le­re med et bredt udvalg af maski­ner og model­ler til forarbejdnings‑, landbrugs‑,… 
BU Power Systems Nyhe­der
2. august 2022

90 år Perkins

I år fejrer Per­kins sit 90 års jubilæum. Med en histo­rie, der stræk­ker sig så man­ge år til­ba­ge i tiden, er Per­kins en af ver­dens før­en­de leve­ran­dø­rer af die­sel- og gas­mo­to­rer. De innova­ti­ve og påli­de­li­ge motor­løs­nin­ger er spe­ci­a­li­se­ret i en… 
BU Power Systems Nyhe­der
28. juni 2022

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og Egholm – Park Ran­ger 2150

BU Power Systems til­by­der skræd­der­sy­e­de løs­nin­ger hele vej­en rundt om moto­ren. Med Per­kins die­sel- og gas­mo­to­rer og effek­t­om­rå­de fra 4 til 2000 kW er vi part­ne­re for en lang ræk­ke indu­stri­er. Per­kins-moto­rer bru­ges også inden for ved­li­ge­hol­del­se af par­ker og… 
Arkiv

Find mere infor­ma­tion i vores nyhedsarkiv …

Vid­ste du det …?

Vid­ste du det …?
14. marts 2022

… bære­dyg­tig­hed er en ker­ne­vær­di hos Perkins?

Bære­dyg­tig pro­duk­tion er effek­tiv pro­duk­tion — og effek­ti­vi­tet er godt for ren­ta­bi­li­te­ten. Per­kins dri­ver bære­dyg­tig for­an­dring gen­nem avan­ce­re­de pro­ces­ser og pro­duk­tin­nova­tion og er enga­ge­ret i bære­dyg­ti­ge pro­duk­tions­pro­ces­ser, der mini­me­rer både ener­gi­for­brug og affaldspro­duk­tion. De nye­ste Per­kins EU Sta­ge IV /… 
Vid­ste du det …?
8. febru­ar 2022

… alle Per­kins start­mo­to­rer er desig­net og testet til lang levetid?

Det er testet, at de vil star­te omkring 36.000 gan­ge, hvil­ket sva­rer til cir­ka ti gan­ge om dagen i næsten 10 år. Ori­gi­na­le Per­kins-kom­po­nen­ter er syno­nymt med sta­erk yde­ev­ne, ene­stå­en­de kva­li­tet og høj påli­de­lig­hed. Som vores kun­de nyder du godt… 
Vid­ste du det …?
6. decem­ber 2021

… vi er i stand til at repa­re­re moto­rer, der er over 30 år gam­le i hen­hold til kva­li­tets­stan­dar­den for et nyt produkt?

Dis­se moto­rer har såle­des eksi­ste­ret læn­ge­re end det offent­li­ge inter­net. BU Power Systems er end­da i stand til at yde støt­te ved moto­rer, der ikke laen­ge­re pro­du­ce­res. Vi har gen­nem­prø­ve­de pro­ces­ser for at sik­re, at enhver udskift­nings­mo­tor, hvad enten den… 
Arkiv

Mere fra “Vid­ste du det …” blog …