BU Power Systems Nyheder

Per­kins lan­ce­rer næste gene­ra­tion af moto­ren i 2600-serien

By 21. december 2023 No Comments

Én motor. Uen­de­li­ge mulig­he­der. De innova­ti­ve moto­rer i Per­kins 2600-seri­en yder op til 515 kW/690 hk på op til 13 liter — og leve­rer mere kraft og yde­ev­ne, sam­ti­dig med at de fyl­der min­dre. Den mak­si­me­re­de effekt­tæt­hed og doku­men­te­re­de hold­bar­hed gør den til en enkelt løs­ning, der kan erstat­te stør­re og tun­ge­re 15- og 18-liters moto­rer med enkelt tur­bo til hele din flåde.

Den nye motor­se­rie pas­ser til hård­t­ar­bej­den­de appli­ka­tio­ner over hele ver­den. Den er et ide­elt valg til en bred vif­te af off-hig­hway-anven­del­ser, fra land­brugs­ma­ski­ner som trak­to­rer og høst­ma­ski­ner, til entre­pre­nør­ma­ski­ner som gra­ve­ma­ski­ner og doze­re, til mate­ri­a­le­hånd­te­rings­ud­styr samt indu­stri­el­le pum­per og kom­pres­so­rer. Moto­rer­ne er desig­net til den nuvæ­ren­de og frem­ti­di­ge emis­sions­lo­v­giv­ning og er kom­pa­tib­le med for­skel­li­ge ved­va­ren­de gas- og fly­den­de brænd­stof­fer som B20 bio­brænd­stof­fer og HVO, hvil­ket hjæl­per med at redu­ce­re CO₂-emis­sio­ner­ne i hele livscyklussen.

Et over­blik over 2600-serien

  • Opti­me­ret brændstofforbrug
  • Frem­tids­sik­ret design
  • 000 timers serviceinterval
  • Høj effekt­tæt­hed
  • Flek­si­bel og alsidig

Find ud af mere om den nye 2600-serie her.