BU Power Systems Nyheder

BU træ­ning: Motor­kom­pe­ten­ce på høje­ste niveau

By 12. december 2023 No Comments

På vores inter­na­tio­na­le, Per­kins cer­ti­fi­ce­re­de træ­nings­cen­ter i Ibben­büren, Tys­kland, til­by­der vi unik motor knowhow. Vores uddan­nel­ses­team er der for vores OEM-kun­der og deres for­hand­ler­or­ga­ni­sa­tio­ner – med eks­per­ti­se på høje­ste niveau. Ud over kur­ser­ne på vores BU Power Systems uddan­nel­ses­cen­ter til­by­der vi også vores OEM-kun­der uddan­nel­se på stedet.

Som en del af det­te til­bød vi træ­ning i Per­kins 904J-E36TA moto­ren til vores kun­de Mer­lo. Mer­lo Deut­schland GmbH har man­ge års erfa­ring inden for teleskop­læs­ser sek­to­ren: Mer­los for­ret­ning stræk­ker sig fra det før­ste øje­blik, teleskop­læs­ser­ne rul­ler af pro­duk­tions­linj­en, over den tid, de er i brug, til retur­ne­ring og mar­keds­fø­ring af de brug­te maski­ner. Med tje­ne­ster, der spæn­der fra råd­giv­ning og ser­vi­ce til salg af brug­te maski­ner, til­by­der Mer­lo alle tje­ne­ster i hele pro­duk­ter­nes livscyklus.

Mer­lo er for nylig begyndt at bru­ge Per­kins 904J-moto­ren, som er kendt for sin kom­pak­t­hed. Sta­ge V moto­ren er desig­net til at være kom­pa­ti­bel med mere end 80 for­skel­li­ge maskin­mo­del­ler. Den 4 cylin­dre­de 904J-E28TA motor med en slag­vo­lu­men på 2,8 liter har en mak­si­mal ydel­se på 55 kW (74 hk) og et drej­nings­mo­ment på op til 380 Nm. Den 3,6 liters 904J-E36TA leve­rer 100 kW (134 hk) og et drej­nings­mo­ment på op til 550 Nm. Med en høj effekt og moment­tæt­hed impo­ne­rer den lil­le og kom­pak­te Per­kins motor med et opti­me­ret brænd­stof­for­brug – og er der­for også vel­eg­net til Mer­lo maskiner.

For at være der som eks­pert for alle spørgs­mål ved­rø­ren­de maski­nen, er ind­gå­en­de viden om maski­nens motor også afgø­ren­de for Mer­los tek­ni­ske sup­port. I BU eks­pertud­dan­nel­sen kun­ne den nød­ven­di­ge eks­per­ti­se om den nye motor læres i teo­ri­en og også i prak­sis direk­te på virk­som­he­dens egne maski­ner. “Uddan­nel­ses­ind­hol­det er en stor hjælp i vores dag­li­ge arbej­de – vi kun­ne lære en mas­se. Da træ­nin­gen fore­gik direk­te på ste­det på vores egne maski­ner, var det meget prak­tisk,” siger Ulrich Ell­mers, leder af Tek­nisk Hotline.

“Vi hav­de det også rig­tig sjovt hos Mer­lo,” siger Klaus Buch­mann, under­vi­ser hos BU Power Systems: “Atmos­fæ­ren under træ­nin­gen var fan­ta­stisk, og del­ta­ger­ne var meget moti­ve­re­de. Jeg nød vir­ke­lig at være her. Tak til alle, der delt­og i træningen!”