BU Power Systems News

Ško­le­ní BU: Odbor­né zna­los­ti moto­rů na nej­vyš­ší úrovni

By 12. prosince 2023 No Comments

V našem mezi­ná­rod­ním, cer­ti­fi­ko­va­ném ško­li­cím stře­dis­ku Per­kins v němec­kém Ibbenbüre­nu posky­tu­je­me jedi­neč­né know-how v oblas­ti moto­rů. Náš ško­li­cí tým je tu pro naše zákaz­ní­ky z řad výrob­ců stro­jů a zaří­ze­ní a jejich dea­ler­ských orga­ni­za­cí s odbor­ný­mi zna­lost­mi na nej­vyš­ší úrov­ni. Kro­mě kur­zů v našem ško­li­cím stře­dis­ku BU Power Sys­tems nabí­zí­me našim zákaz­ní­kům OEM také ško­le­ní pří­mo na místě.

V rám­ci toho­to ško­le­ní jsme pro naše­ho zákaz­ní­ka Mer­lo poskyt­li ško­le­ní o moto­ru Per­kins 904J-E36TA. Spo­leč­nost Mer­lo Deut­schland GmbH má dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti v oblas­ti telesko­pic­kých nakla­da­čů. Obchod­ní čin­nost spo­leč­nos­ti Mer­lo sahá od prv­ní­ho oka­mži­ku, kdy telesko­pic­ké mani­pu­lá­to­ry sje­dou z výrob­ní lin­ky, přes dobu jejich pou­ží­vá­ní až po vrá­ce­ní a pro­dej pou­ži­tých stro­jů. Spo­leč­nost Mer­lo nabí­zí veš­ke­ré služ­by od pora­den­ství a ser­vi­su až po pro­dej pou­ži­tých stro­jů, a to po celou dobu život­ní­ho cyk­lu výrobků.

Spo­leč­nost Mer­lo zača­la nedáv­no pou­ží­vat motor Per­kins 904J, kte­rý je uzná­va­ný pro svou kom­pakt­nost. Motor Stage V byl navr­žen tak, aby byl kom­pa­ti­bil­ní s více než 80 růz­ný­mi mode­ly stro­jů. Čty­řvál­co­vý motor 904J-E28TA se zdvi­ho­vým obje­mem 2,8 lit­ru má maxi­mál­ní výkon 55 kW (74 k) a toči­vý moment až 380 Nm. Vari­an­ta 904J-E36TA o obje­mu 3,6 lit­ru dosa­hu­je výko­nu 100 kW (134 k) a toči­vé­ho momen­tu až 550 Nm. Malý a kom­pakt­ní motor Per­kins s vyso­kým výko­nem a toči­vým momen­tem pře­svěd­čí opti­ma­li­zo­va­nou spo­tře­bou pali­va – a je tedy vhod­ný i pro stro­je Merlo.

Abys­te byli k dis­po­zi­ci jako odbor­ník na všech­ny otáz­ky týka­jí­cí se stro­je, je pro tech­nic­kou pod­po­ru Mer­lo nezbyt­ná také důklad­ná zna­lost moto­ru stro­je. V rám­ci odbor­né­ho ško­le­ní BU bylo mož­né zís­kat potřeb­né odbor­né zna­los­ti o novém moto­ru teo­re­tic­ky i prak­tic­ky pří­mo na vlast­ních stro­jích spo­leč­nos­ti. “Obsah ško­le­ní je vel­kým pří­no­sem pro naši kaž­do­den­ní prá­ci – moh­li jsme se toho hod­ně nau­čit. Vzhle­dem k tomu, že ško­le­ní pro­bí­ha­lo pří­mo na našich vlast­ních stro­jích, bylo vel­mi prak­tic­ké,” říká Ulrich Ell­mers, vedou­cí tech­nic­ké hor­ké lin­ky Merlo.

“I my jsme se v Mer­lo skvě­le bavi­li,” říká Klaus Buchmann, ško­li­tel ve spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems: “Atmo­sfé­ra během ško­le­ní byla skvě­lá a účast­ní­ci byli vel­mi moti­vo­va­ní. Moc se mi tu líbi­lo. Děku­ji všem, kte­ří se ško­le­ní zúčastnili!”