BU Power Systems News

BU izo­bra­že­va­nje: Stro­kov­no zna­nje o motor­jih na naj­viš­ji ravni

By 12. decembra 2023 No Comments

V našem med­na­ro­dnem izo­bra­že­val­nem cen­tru s Per­kin­so­vim cer­ti­fi­ka­tom v kra­ju Ibben­büren v Nem­či­ji vam nudi­mo edin­stve­no zna­nje o motor­jih. Naša eki­pa za uspo­sa­blja­nje je na voljo našim stran­kam OEM in nji­ho­vim trgo­vskim orga­ni­za­ci­jam – s stro­kov­nim zna­njem na naj­viš­ji rav­ni. Poleg teča­jev v našem cen­tru za uspo­sa­blja­nje BU Power Systems našim stran­kam OEM nudi­mo tudi uspo­sa­blja­nje na kra­ju samem.

V okvi­ru tega smo za našo stran­ko Mer­lo izve­dli uspo­sa­blja­nje o motor­ju Per­kins 904J-E36TA. Druž­ba Mer­lo Deut­schland GmbH ima dol­go­le­tne izku­šnje na podro­čju tele­skop­skih vili­čar­jev: Poslo­va­nje pod­je­tja Mer­lo se raz­te­za od prve­ga tre­nut­ka, ko tele­skop­ski vili­čar­ji zape­lje­jo s pro­i­zvo­dne lini­je, prek časa, ko so v upo­ra­bi, do vra­ča­nja in trže­nja rablje­nih stro­jev. S sto­ri­tva­mi, ki sega­jo od sve­to­va­nja in ser­vi­sa do pro­da­je rablje­nih stro­jev, Mer­lo ponu­ja vse sto­ri­tve v celo­tnem življenj­skem ciklu izdelkov.

Mer­lo je pred krat­kim začel upo­ra­blja­ti motor Per­kins 904J, ki je znan po svo­ji kom­pak­tno­sti. Motor sto­pnje V je bil zasno­van tako, da je zdru­žljiv z več kot 80 raz­lič­ni­mi mode­li stro­jev. Šti­ri­valj­ni motor 904J-E28TA s pro­stor­ni­no 2,8 litra ima naj­ve­čjo moč 55 kW (74 KM) in navor do 380 Nm. Motor 904J-E36TA s pro­stor­ni­no 3,6 litra ima moč 100 kW (134 KM) in navor do 550 Nm. Maj­hen in kom­pak­ten motor Per­kins z viso­ko gosto­to moči in navo­ra nav­du­šu­je z opti­mi­zi­ra­no pora­bo gori­va – zato je pri­me­ren tudi za stro­je Merlo.

Da bi bili na voljo kot stro­kov­nja­ki za vsa vpra­ša­nja v zve­zi s stro­jem, je poglo­blje­no pozna­va­nje motor­ja stro­ja nuj­no tudi za teh­nič­no pod­po­ro Mer­lo. Na stro­kov­nem uspo­sa­blja­nju BU je bilo mogo­če pri­do­bi­ti potreb­no stro­kov­no zna­nje o novem motor­ju v teo­ri­ji in tudi v pra­ksi nepo­sre­dno na lastnih stro­jih pod­je­tja. “Vse­bi­na uspo­sa­blja­nja je v veli­ko pomoč pri našem vsak­da­njem delu – veli­ko smo se lah­ko nau­či­li. Ker je uspo­sa­blja­nje pote­ka­lo nepo­sre­dno na naših lastnih stro­jih, je bilo zelo prak­tič­no,” pra­vi Ulrich Ell­mers, vod­ja teh­nič­ne vro­če linije.

“Tudi v Mer­lu smo se ime­li odlič­no,” pra­vi Kla­us Buch­mann, tre­ner v pod­je­tju BU Power Systems: “Vzduš­je med uspo­sa­blja­njem je bilo odlič­no in ude­le­žen­ci so bili zelo moti­vi­ra­ni. Resnič­no sem uži­val tukaj. Hva­la vsem, ki ste se ude­le­ži­li usposabljanja!”